Annons
X
Annons
X

Vinterguide:Sverigesbästalängdåkning

NuväntarvinterochskidåkningpåmångahålliSverige.Vitipsaromdebästasvenskaalternativen.

Allasexdestinationerbjuderpåsnörikvildmark.

Allasexdestinationerbjuderpåsnörikvildmark. Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS

Attglidaispårgenomnaturenbliralltmerpopulärtochlockaridagävenutförsfantasternaattskiftautrustningundervinterlovsveckan.Flerochfleralpinaskiddestinationersatsardessutompåvälprepareradelängdskidspår,kryddatmedskidskolor,testmöjligheter,kurserivallningsteknikochdigitalaspårkartor.

Härföljervårabästatipspåspårtätadestinationer.

LÄSMER: Nyskidortvarjedag

Annons
X

LÄSMER: Norgeshemligaskidorter

Funäsfjällen-ettavvärldensstörstalängdområden

NordicSki-systemetiFunäsfjällenerbjudermerän30milprepareradelängdspåröverfjällplatåer,vindlandeskogspartierochöppnadalgångar.Längssystemetfinnsdessutomett50-talstorainformationskartor,ettpartusenskyltar,tioraststugorochrunt30vindskydd.Alltdethärsammantagetgörattnärmare100000gästeranvänderspårenunderensäsong.

Ianslutningtilllängdspårenfinnsdetytterligare45milkryssmarkeradefjälleder.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Manharinvesteratrejältundersenareårpåattförbättradetdagligaunderhålletavspårenocherbjudersamtidigtdigitalaspårkartor.Ochunderhögsäsongfinnsdessutomskidvärdaruteisystemetföratttipsaombådevägvalochåkteknik,samtförståskontrolleraattmansomåkareharspårkort.Undervissaveckorerbjudsävenvalla-ochvätskestationer,därskidturisterkanfåhjälputankostnad.

  DessutomfinnsensnögarantipåminsttrekilometerspåriBruksvallarna-Ramundbergetfrånden15oktober,samt20kilometerspårinomFunäsfjällenfrånlördagförejulafton.Hållerintedengarantinfårmanbådekostnadförspårkort/skipassochboendetillbaka-omdetärbokatgenomDestinationFunäsfjällen.

  Spåravgift:Dagkortförvuxnakostar60kronor.Veckokortkostar260kronor.Barntillochmed15årskidargratis.

  Pånätet: www.funasfjallen.se

  JämtländsklängdglädjegrannemedÅre

  Trillevallen,grannemedÅre,erbjuderettrikturvalavspårigran-ochfjällbjörkskogenpågränsentillkalfjället.Passarförsåvälhårdträningsomrennjutning.

  BormanpåTrillevallenbormanocksåmittiÅrefjällenslängstaspårsystem-totalttolvmilochmångaavalladessamilpreparerasdagligen.Härhittarduturersompassarhelafamiljen.Frånettparkilometertillmilslångavarianterifjällbjörkskogenlängsmedbergssluttningarna.Längdskidutrustningochfjällpulkagåratthyrapåplats.Nyttfördennasäsongärettefterlängtatelljusspår.

  EttparmillängrebortlängsvägenliggerVålådalensturiststationmedfemmilprepareradespår,varav7,5kilometermedelljus.Dessutomfinnshärfleravinterlederförklassiskturåkning,samtstugboende,hotellochfjällstation.Den19januarihållsVålådalenClassicSkiMarathonispårenutpåmyrmarkerochfjällskogsterräng.

  Spåravgift:DagkortförvuxnaiVålådalenkostar60kronor.Ungdom,12-15år,kostar30kronor,ochbarnskidargratis.Bormanpåturiststationeningårspårkort.Trillevallenharingenspåravgift.

  Pånätet: www.trillevallen.nu, www.valadalen.se

  PåhöghöjdiVärmland

  SnösäkraLångberget,elvakilometernordostomSysslebäck,liggerpå630metershöjd.Härfinnsdrygt60kilometerspårförbådeklassisktochskejt,varavåttakilometermedkonstsnösystemochelljus.VidLångbergetfinnsocksåsärskildateknikområdenförlängdåkning.

  Villduutmanadigsjälvochtestadinförmågabjuderområdetpåfleraslingormedriktigttungochbackigterräng.

  Sökerdumindrekuperadnaturochlängredistanser,somgerengoduppladdninginförVasaloppet,finnsspårsomärupptill25kilometerlånga.

  Långbergetssporthotell,somärofficielltVasaloppscenter,arrangerarvarjevinterfleraVasaloppsläger,bådeförnybörjareochelitmotionärer,mederfarnainstruktörer.Dethållsävenrenodlade”tjejläger”.Dukanocksåkombinerayogamedlängdlektioneriettsärskiltweekendpaket.

  Spåravgift:Dagkortförvuxnakostar90kronor.Veckokortkostar300kronor.Barn7-12århalvapriset.

  Pånätet: www.langberget.se

  FamiljevänligtiHarsa

  Härärdetlängdsomgällerförhelaslanten.TiomilprepareradespårvididylliskaHarsasjönpå400metershöjd.Ett15-talolikaslingorledergenombådeidylliskgranskogochvidsträcktamyrmarker.Trekilometerelljusspår.Perfektförbarnfamiljensomvillhalugnochro.

  Den26januariarrangerasHarsaSkiMarathon,entävlingsomärseedningsgrundandeförVasaloppetochTjejvasan.DessutomarrangerarmanfleraVasaloppslägerförbådetjejerochkillar.

  Spåravgift:Dagkortförvuxnakostar55kronor,35kronorförbarn6-15år.Veckokortkostar275kronor,175kronorförbarn6-15år.

  Pånätet: www.harsa.se, www.harsaskimarathon.se

  Skidåkningvidfäbodidyll

  Engedigenskidåkarortpå500metershöjdstraxnorromOrsa.Skidsäsongenbörjaroftaimittenavnovemberochpågårlångtiniapril.Åttamilprepareradelängdspårochniokilometerelljusspårmedkonstsnömöjligheter.Närmaretioolikaspårsträckningar.

  NyttfördennasäsongärattGrönklittsskidstadionfårenrejälansiktslyftningmednyaomklädningsrum,duscharochtoaletter.Dessutomlokalerförvallaservice,försäljningochskidtester.Härkanmansombesökaretestaskidorutankostnad.

  Anläggningenharocksåkompletteratsmedettnytt22kilometerlångtrundspåriterrängsompåminneromVasaloppsspåret.

  GrönklittharutsettstillofficielltVasaloppscenterocharrangerarsärskildaVasaloppsläger.Den9februariarrangerasdessutomOrsaGrönklittSkiMaraton,förallaVasaloppsentusiaster.

  SedandrygtettårtillbakafinnsnuocksåE-spårkortet,somblandannatgerdigmålfotovidmålgång,dinindividuellaåktidautomatisktregistreradviddemestbesöktaspårenochSMSvidmålgångsomvisardinåktid.

  BogärnaigrannbynFryksås,enfäbodidyllmedbådepensionatochkafé.Anslutningsspårfinnsmellanorterna.

  Spåravgift:Dagkortförvuxnakostar55kronor.Veckokortkostar240kronor.Halvaprisetförbarn7-15år.

  Pånätet: www.orsagronklitt.se, www.smidgarden.se, www.sparkort.se

  VildmarksglidiBergslagen

  ISäfsenfinns121kilometerlängdåkningsspårochdrygtetttiotalslingor,förbådeklassiskåkningochskejting.FleraavskidspårenbörjarinärhetenavHyttan,andravidSäfsenAlpin.

  Påfleraställenhittardumysigavindskydddärdukanvilatröttaskidåkarmuskler.Desominteärstoranogattåkasjälvasittersköntidragpulka,somfinnsatthyra.

  Spårenharklarvildmarkskaraktär,medvidamyrmarker,småinsjöarochskogskläddaberg.Enheldelnorrlandskänsla,medandraord.

  Boendeistugor,mednärhettillbådebutik,kaféochrestaurang.

  SäfsenResortligger27milfrånStockholmochdrygt30milfrånGöteborg.

  Spåravgift:Dagkortförvuxnakostar60kronor(från16år).Veckokort250kronor.Barnupptill15årgratis.

  Pånätet: www.safsen.se

  Vartärvipåväg?Testadigsjälv!

  TEST1|Påspåret

  quiz.svd.se

  TEST2|Påspåret

  quiz.svd.se

  TEST3|Påspåret

  quiz.svd.se

  TEST4|Påspåret

  quiz.svd.se

  TEST5|Påspåret

  quiz.svd.se

  TEST6|Påspåret

  quiz.svd.se

  CennethSparby/Respress

  Annons
  Annons
  X

  Allasexdestinationerbjuderpåsnörikvildmark.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 1 av 12

  Detärvälprepareratsomgällerpåallaortervitipsarom.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 2 av 12

  Familjevänligtispåren.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 3 av 12

  FikaifäbodsidyllenFryksåsvidGrönklitt.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 4 av 12

  Funäsfjällenbjuderpåöver30milspår.Detärsvårslaget.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 5 av 12

  IFunäsfjällenärdetvälskyltat.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 6 av 12

  VackraskyltarvisarvägentillTrillevallenstolvmillångaspårsystem.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 7 av 12

  VälbehövligvilavidFryksåsnäraGrönklitt.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 8 av 12

  PåglidmellanOrsaochFryksås.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 9 av 12

  Ävenskidormåstevilaibland.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 10 av 12

  Skidåkarepåglidgenomsvensktvinterlandskap.

  Foto: CENNETHSPARBY/RESPRESS Bild 11 av 12

  ISäfsenfinns121kilometerlängdåkningsspårochdrygtetttiotalslingor,förbådeklassiskåkningochskejting.

  Foto: SAFSEN.SE Bild 12 av 12
  Annons
  X
  Annons
  X