Annons
X
Annons
X

Villeinteskakahand –fårrättidomstol

En28-årigmuslimskmaniSkånefår60000kronoriskadeståndfrånArbetsförmedlingen.Mannenfråntogssinersättningföratthanvägratskakahandmedenkvinna.

Detvarimaj2006videttmötesomgälldeenpraktikplats.Mötetvarendelavettarbetsmarknadspolitisktprogramoch28-åringenskulleträffaenkvinnligföretagsrepresentant.

Iställetförattskakakvinnanshandladehanhandenpåsittbröstochförklaradeatthansreligionförbjödhonomattvidrörakvinnorutanförfamiljen.

Mannenfickingenpraktikplatspåföretaget.Demenadeatthansaknadetillräckligkompetensocherfarenhet.MenenligtArbetsförmedlingenvardetdenuteblivnahandskakningensomvarorsaken.Därfördrogdeinmannensekonomiskaersättning.

Annons
X

UlrikaDieterssonärjuristhosDiskrimineringsombudsmannen(DO)ochföreträdde28-åringenssakitingsrätten.

–FöretagetåterrapporteradeintetillArbetsförmedlingen.Atthanskullehavägratatttanågonihandfickdevetabakvägengenombekanta,detärenlitenort.SedandrogArbetsförmedlingensinaegnaslutsatseromatthanhadesumpatsinpraktikplatsgenomdethär,sägerhon.

NärDOkontaktadeföretagetförklaradedeattmannensaknadekompetensochintehadefåttnågonpraktikplats–oavsetthandskakning.

Arbetsförmedlingenhardockenannanversionavhändelserna.

–Arbetsförmedlingenharintebehandlatdenhärarbetssökandenannorlundaännågonannan.Detbästasättetattundvikadiskrimineringärattbehandlaallalika,sägerNiklasWallentin,verksjuristpåArbetsförmedlingen.

Uppfattningarnaomvadsomhändevidmötetgårisär.EnligtArbetsförmedlingenhälsademanneninteallspådenkvinnligaföretagsrepresentantenochgavhenneingenförklaring.

–Allasombetersigpådethärsättetriskerarattfåsinhänvisningtillettarbetsmarknadspolitisktprogramindraget,sägerWallentin.

HanmedgerdockattArbetsförmedlingenharsvårtattbeläggasinversionavhändelsen.

IdagbeslutadeStockholmstingsrättattArbetsförmedlingensagerandevarreligiösdiskriminering.

–Dethärärettframstegpåsåsättattdetstärkerrättenattutövareligion.Detfinnsenskepsismotallasomvisarreligiösauttryck,inteminstmotmuslimer.Mendethärvisarattmaninteskabehövainskränkapåsinreligionförattkunnafåersättningförexempelvisarbetsmarknadspraktik,sägerUlrikaDietersson.

DOyrkadepåattmannenskullefå120000kronoriskadestånd,mentingsrättenfastslogdetlägrebeloppet,blandannatförmanansågattdiskrimineringenvaroavsiktlig.UtöverskadeståndetskaArbetsförmedlingenbetala35345kronorförDO:srättegångskostnader.

28-åringenvillintekommenteradomen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X