Annons
X
Annons
X

VivisarGazasfolkattvibryross

SHIPTOGAZA.GenomattbrytaIsraelsblockadmotGazaskickarvientydligsignaltillvärldensledareattdetärdagsförpolitiskhandling.VisänderocksåettbudskaptillGazasfolk:niärinteensamma.Detskriverenradkändasvenskarinförfrihetsflottansavsegling.

Överstaradenfrånvänster:GustavFridolin,EvaBrunne,ThomasBodström,Nawalel-Saadawi,JohanGaltung.Nedreraden:SuzanneOsten,BoGForsberg,SinevaRibeiro,StellanSkarsgårdochUlrikaKnutson.a

Överstaradenfrånvänster:GustavFridolin,EvaBrunne,ThomasBodström,Nawalel-Saadawi,JohanGaltung.Nedreraden:SuzanneOsten,BoGForsberg,SinevaRibeiro,StellanSkarsgårdochUlrikaKnutson.a Foto: SCANPIX,LARSPEHRSON

BlockadenmotGazahargåttinpåsittfemteår.Deantiauktoritärarörelsersomsveperöverregionentvingasännuentidattgörahaltvidgränsentilldeockuperadepalestinskaområdena.

Menfråganärinteomutannärocksådetpalestinskafolketskatillerkännasmänskligaochnationellarättigheter.Ettförstastegmotfredochrättvisaäratthävadenillegala,inhumanaochförallainblandadeparterdestruktivablockadenmotGaza.

Detråderingettvivelomattblockadenärettbrottmotfolkrätten.FörentaNationerna,EuropeiskaUnionen,Sverigesregering,istortsettheladetinternationellasamfundetochenenigjuridiskexpertis,hargångpågångslagitfastattsåärfallet.

Annons
X

Likaoomtvistatärattblockadenharförödandekonsekvenserförden1,5miljonerstorabefolkningenpådenlillastrandremsanmellanMedelhavetochNegevöknen,storsomenfjärdedelsÖland.RapporternafrånFN-organ,internationellabiståndsorganisationer,palestinskaochisraeliskamänniskorättsorganisationer–ja,tillochmeddenisraeliskaarménsegenstatistik–talarettentydigtspråk.Den16juniutlystehälsovårdsmyndigheteniGazacityundantagstillståndtillföljdavdenakutabristenpålivsuppehållandemediciner.

Blockadenomöjliggöråterbyggnadenavdesjukhus,bostäderochvattenreningsverksomförstördesviddeomfattandebombningarnamotGazavintern2008/2009.DenharletttillattarbetslösheteniGazaenligtFNidaguppgårtillofattbara45procent.GenomexportförbudethindrasGazabornafrånattförsörjasigsjälvaochtvingasinetttotaltbidragsberoende.UngamänniskorförnekasmöjlighetentillhögrestudierviddepalestinskauniversiteteniJerusalemochpåVästbanken.FamiljemedlemmarboendeiGazaochpåVästbankenförnekasrättenattträffasinanäraochkära.

Vadblockadenmestavalltstårivägenförärenbärkraftigochrättvisfred.Respektförmänskligaochmedborgerligarättigheterärenförutsättningförattuppnåfredochförsoning.Visaromvärldenattdentrotshögtidstalenipraktiskhandlingaccepterarkollektivbestraffninggödspolitiskextremismpåbådasidor.Finnsdäremothoppomframtidenframstårvåldintesomenlösning.BlockadenberövarintebaramänniskoriGazaderasmänskligarättigheter,denutsätterocksåIsraelförettväxandehot.

NödensområderiGazaärinteresultatetavnågonnaturkatastrof,utanavpolitik.Blockadenärbeslutadipolitiskaförsamlingarochkanenbartupprätthållasmedhjälpavvapenmakt.Dettabetyderattdetkrävspolitiskabeslut,iIsraelmenocksåidetinternationellasamfundet,föratthävablockaden.

Menuppenbarligenräckerintepolitikernashandlingskrafttillförattdeskalevaupptillsinaegnastoltadeklarationerommänskligarättigheterochfolkrätt.Debehöverhjälppåtravenfrånossmedborgare.

DetärdenhjälpenShiptoGaza/Frihetsflottanerbjuder.Självaidénärenkel.Blockadenstridermotistortsettalltsomdetinternationellasamfundetsägersigståför.

Attbrytablockaden,attvägrahörsammadettapågåendefolkrättsbrott,ärattskickaentydligsignaltillvärldensledare:detärdagsattipolitiskhandlinglevaupptilldeidealnihyllarieratal.ShiptoGaza/FrihetsflottansänderocksåettbudskaptillfolketiGaza,”världensstörstautomhusfängelse”:niärinteensamma,detfinnsenomvärldsombryrsig,ochgörnågot.

VisomundertecknatdennaartikelvilluttryckavårdjupaoroförochsolidaritetmedGazasinstängdabefolkning,somimeränfyraårutsattsförenillegal,inhumanochförallaparterdestruktivblockadavIsraelsregering.

VivilluttalavårtstödförfredligasolidaritetsaktionersomShiptoGaza/Frihetsflottan,ettinitiativivilketnågraavosskommerattdeltasompassagerare,andrasomengageradesympatisöreriland.VivillocksåuppmanaIsraelsregeringochförsvarsmaktattinteupprepadettragiskamisstagetfrånförrasommaren,näröverfalletpådenförstaFrihetsflottanleddetillniomänniskorsdödochmångaskadade.

Blockad,ockupation,militärtvåldlederintetillenvaraktigochrättvisfred.SlutligenvillvidärföruppmanasåvälIsraelsregeringsomdetpalestinskafolketsvaldaföreträdareattiställetförkonfrontationensvägväljadialogens.

GeorgAndersson,fdkommunikationsministerochfdlandshövdingiVästerbotten

MichaelAzar,idéhistoriker

BengtBerg,riksdagsledamot(V)

EvaBergman,regissör

UlfBjereld,professoristatskunskap

ThomasBodström,advokat,fdjustitieminister

EvaBrunne,biskopiStockholm

HaidehDaragahi,litteraturforskare

MaudEdgren-Schori,socionom

GöstaEkman,skådespelare

GustafFridolin,språkrör(MP)

BoGForsberg,generalsekreterareDiakonia

JohanGaltung,fredsforskare

KajsaGrytt,artist

KGHammar,fdärkebiskop

JanHjärpe,islamolog

PeterHultqvist,riksdagsledamot,försvarspolitisktalesperson(S)

HelleKlein,journalistochpräst

UlrikaKnutson,journalist

Sven-EricLiedman,professoremeritusidé-ochlärdomshistoria

MartinLind,biskopemeritus

HansLinde,utrikespolitisktalesperson(V)

LarsLindgren,ordförandeSvenskaTransportarbetareförbundet

HenningMankell,författare

FredNilsson,kommunalrådiHärnösand

Hans-OlofNilsson,ordförandeLivsmedelsarbetareförbundetsamtordförandeIUL,Internationalenförlivsmedelsarbetare,lantarbetareochhotellanställda

SuzanneOsten,regissör

VeronikaPalm,riksdagsledamot(S)

MårtenPalme,professorinationalekonomi

SinevaRibeiro,ordförandeVårdförbundet

JanneRudén,ordförandeSEKO

ArneRuth,publicist

NawalEl-Saadawi,författare

PierreSchori,diplomat

GudrunSchyman,samhällsdebattör,fdpartiledare

StellanSkarsgård,skådespelare

MariaStenberg,riksdagsledamot(s)

JoakimThåström,artist

JonasWallin,ordförandeElektrikerförbundet

AmericaVera-Zavala,dramatiker

MikaelWiehe,artist

SvenWollter,skådespelare

RubenÖstlund,filmregissör

Annons
Annons
X

Överstaradenfrånvänster:GustavFridolin,EvaBrunne,ThomasBodström,Nawalel-Saadawi,JohanGaltung.Nedreraden:SuzanneOsten,BoGForsberg,SinevaRibeiro,StellanSkarsgårdochUlrikaKnutson.a

Foto: SCANPIX,LARSPEHRSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X