Annons
X
Annons
X

Vivillgåettsteglängreitillsynen

BRÄNNPUNKT|TILLSYNIÄLDREVÅRDEN

Inomalliansenharvienbredsamsynkringviktenavatthöjakvalitetenochtryggheteninomäldreomsorgen. KentPersson

Mångamänniskorblirberoendeavhjälpochvårdnärdebliräldre.Hurdenomsorgenutformaspåverkarlivskvalitetenförbådedeäldresjälva,familjochanhörigasamtdemsomfunderarpåvadsomhänderdendagendesjälvabehöverhjälp.

Demissförhållandeninomäldreomsorgensomuppmärksammatsärinteacceptabla.HärserviettbehovavattutvecklaNyaModeraternassvarpåmänniskorsoro.Äldreomsorgenärfrämstettansvarförkommunerna,menviserattinsatserocksåbehövspådennationellanivån.Enavdeviktigastefrågornajustnuärhurviskakunnasäkerställakvaliteteninomäldreomsorgenpåettsättsombådedeäldreochderasfamiljerskakunnakännasigtryggamed.

Annons
X

Endelilösningenärattställahögreochtydligarekravpåkvalitetochtrygghetochsamtidigtinrättaenvälfärdsinspektion–enmyndighetsomsärskiltskagranskaochföljauppkvaliteteninomäldreomsorgen.

Kristdemokraternagörettmycketbraarbeteidessafrågorochharlängearbetatföratthöjakvalitetenochtryggheteninomäldreomsorgen.Derasarbeteärmycketvärdefulltföralliansensutvecklingframåt.Justnupågårocksåettarbeteinomregeringskanslietmedattinrättaennytillsynsmyndighetförhälso-ochsjukvårdochsocialtjänst.Detärettbraförslagochettstegirättriktning.Somocksåframgåttidebatteninnebärförslagetettfortsattbrettuppdragdärtillsynsmyndighetenansvararförtillsyninomhälso-ochsjukvård,socialtjänstochLagenomstödochservicetillvissafunktionshindrade,LSS.

DetförslagsomlagtsframavvårarbetsgruppförattutvecklaNyaModeraternasäldrepolitikvillgåettsteglängre.Viserettbehovavenskarpareochbättretillsyngenomattäldreomsorgenfårenegentillsynsmyndighet,envälfärdsinspektion.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverigeskavaraettbralandattåldrasiföralla.Dethandlaromattmänniskorskakunnakännatrygghet,gemenskapochdelaktighetisamhälletgenomlivetsallaskeden.Inomalliansenharvienbredsamsynkringviktenavatthöjakvalitetenochtryggheteninomäldreomsorgen.

  KENTPERSSON(M)

  partisekreterare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X