Annons
X
Annons
X

VimåsteprataomEuropa

Attdeteuropeiskasamarbetetgårigenomenbesvärligfasjustnuärtveklöst.MenförSverigesdelärdetfundamentaltattEuropahållerihop.Dettamåstediskuterasmer,SverigesaknaridagenlivaktigEuropadebatt.DetskriverutrikesministerCarlBildt(M).

Foto: THIERRYCHARLIER/AP

BRÄNNPUNKT|EUROKRISEN

Somisoleradenationerärvimöjligenpittoreska,mentillsammanssomEuropakanvifaktiskthainflytande. CarlBildt

IntemedbästaviljaivärldengårdetatthävdaattviharenlivaktigEuropadebattiSverige.Påsinhöjdservilitekonstaterandenattdetgårbraförossochsämreförandra.Ochpådetläggsoftaettnöjtleendeöverdetfaktumattviinteinfördeeuronsomocksåvårvaluta.Såserdetförvissoutjustnu.Menvitenderarattglömmahurannorlundadetvarförettellertvådecenniumsedan.

Europapolitikhandlarigrundenmindreomdagenänommorgondagenochvadsomkommerdärefter.Ochävenomstundensfinansiellakrisieurozonenäravdenallrastörstabetydelsesåärdetalltiddetlängreperspektivetsommåstevägledavårinställning.DärbordeSverigesgrundläggandeintressenvaraklara.Vårfredochvårtvälståndärintimtförknippademedettfredligt,stabiltochöppetEuropaienalltöppnarevärld.OchdeneuropeiskaintegrationengenomEUärdenenstakaviktigastevägenförattsäkradetta.

Annons
X

SkulleEU-samarbetetbörjavittraellertillochmedbristaskullekonsekvensernaförSverigeochosssvenskarvaramycketallvarliga.Detgälleralltfrånsäkerhetspolitikentilllivsmedelspriserna.

IdagenslägeharSverige–medenekonomimerintegreradmedkärnanieurozonenänmångaeuroländer–ettmyckettydligtintresseavattvalutasamarbetetutvecklaspåettsådantsättattdengemensammavalutansframtidtryggas.Dekommandemånadernakommerattseettfortsattarbeteidennariktning,ochviharallanledningattgedettavårtstöd.

Avgörandeäremellertidattarbetetinteskerpåettsättsomdirektellerindirektförsämrarförutsättningarnafördeninremarknaden,ryggradenideteuropeiskaekonomiskasamarbetet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bortomdetta–bortomdenomedelbarakrishanteringen–serviikölvattnenavunderskotts-,skuld-ochfinansproblemennuocksåendiskussionomdetvidareeuropeiskasamarbetet.

  Ådenenasidanfinnsenoroandeframväxtavfrämlingsfientligaochantieuropeiskaströmningar.ItillexempeldenholländskavalkampanjenjustnuharGertWildersökändapartibytthetsmotmuslimermothetsmotBryssel.Attmotverkadessaströmningaräravcentralbetydelseförvårasamhällensframtid.Detgällerocksåivårtegetland.

  ÅandrasidanservientilltagandediskussionomEuropasamarbetetsframtidamöjligheter.Viharanledningattföljadennyatyskadebatten,därdetpåsinahållfinnstankaromettsamarbetebetydligttätareändagens.IvårtalltviktigaregrannlandPolenförefallerlogikenattgåimotsvaranderiktning.OchtrotsendelandrayttringaridebattenskullejagvågaprognosenattävenFinlandsinställningkommerattutvecklasidennariktning.

  FrågetecknetframförandraunderdenärmasteårenkommerStorbritannienattvara.Regeringendärharinlettengenomgångavmedlemskapetsolikaaspektersomnogkanhasittvärde,menfaranärattmanfastnaritronattdetfinnsnågot”Europaàlacarte”därmankanväljaochvrakaefteregetgottfinnande.Ensådanlinjeskullealldelesuppenbartriskeraattslitasöndervårunion.

  FörsvensktvidkommandeärdetfundamentaltattEuropasamarbetethållerihop,attdengemensammamarknadenfördjupasochattsamtligamedlemsländerklararavatttasigandestrukturellareformersomkrävsföratthanteradagensekonomiskautmaningar.

  Vigårmotmittenavdettasekelmotenvärldmedniomiljarderinvånare,domineratavennymedelklassochdärvieuropéerkommerattvaracirka7procent.Vårtberoendeavdenglobalautvecklingenkommerattökadramatisktunderkommandedecennier,menvåramöjligheterattpåverkaochhävdavåraintressenkommerallttydligareattblienfunktionavdeteuropeiskasamarbetet.DetärmotdennabakgrundsomvijutillsammansmedPolen,SpanienochItalientagitinitiativtillendiskussionomeneuropeiskglobalstrategi.Somisoleradenationerärvimöjligenpittoreska,mentillsammanssomEuropakanvifaktiskthainflytandeochmöjligheter.

  Klimat-ochmiljöpolitikenärbaraettviktigtexempelpådetta.EttstarktEuropaallenaräckerinteförettglobaltklimatavtal,menutanettsådantärförutsättningarnaförframgångminimala.JagtrorpåettstarkareEuropaocksånärdetgällerfreds-ochsäkerhetspolitiken.SkallvitillexempelförhindraattmotsättningenkringIransnukleäraprogramledertillöppetkrigkrävseuropeiskainsatser.OchvikommerattfåenalltviktigarerollnärdetgälleratthjälpaAfrikasnationeratthanterautmaningarnaidenalltskörarezonenomedelbartsöderomSahara.

  Attdeteuropeiskasamarbetetgårgenomenbesvärligfasjustnuärtveklöst.Eftertvådecennieravfantastiskframgång–integrationenav100miljonermedborgareidetfornasovjetiskaimperiet–stårviinförbetydelsefullaekonomiskautmaningar.HurEuropakommerattseutomytterligaretvådecennier,ochvilkaglobalamöjlighetervidåhar,ärsvårtattsiaom.Mentillbetydandedelkommerdetattvaraenfunktionavdevägarvitillsammansväljerunderdenärmasteåren.

  Frånsvensksidaskavinaturligtvisvaramedochformadennaframtid.DetäravstorviktattvisjälvaintetareurokrisentillintäktförattdistanseraossfrånEuropasamarbetet,ochavlikastorviktatteuroländernasansträngningarattlösakriseninteledertillinstitutionellalösningarsomexkluderarSverigeochandraicke-euroländerfråncentralaeuropeiskabeslut.Sverigebådekanochskabidratilldetbättreochstarkareeuropeiskasamarbetesomsåväldagensekonomiskautmaningarsommorgondagensglobalautmaningarkräver.Ochdåharviallanledningattägnadefrågornaenlångtmerinträngandedebattänvadvigöridag.

  CARLBILDT(M)

  utrikesminister

  Annons
  Annons
  X
  Foto: THIERRYCHARLIER/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X