Annons
X
Annons
X

Vimåstebekämpahatetihop

Alltförmångamänniskorharfördomarsomutgöretthotmotdetöppnasamhället.Vivillnugemensamtmarkeramotantisemitismenochislamofobin,skriverjudiskaochmuslimskaföreträdaretillsammansmedintegrationsministerErikUllenhag.

MänniskoriSverigesomtydligtvisarmedsinklädsel,ellerpåannatsättidentifierassommuslimerellerjudar,fårräknamedattblitrakasserade.Detärslutsatsenvityvärrmåstedraavdesamtalviharhaftomantisemitismochislamofobi.KvinnorsombärslöjafårhöraattdeintehörhemmaiSverigeellerattackerashandgripligen.JournalistenNiklasOrreniushariSydsvenskadagbladetbeskrivithurmuslimskakvinnorsomvisarsinreligiösatillhörighetmisstänkliggörs,trakasserasochmisshandlas.IMalmöharrabbinenShneurKesselmanotaligagångermöttsavspottloskorochglåpord.AlltflerjudarväljerattintebärasynligaDavidstjärnorellerannatsomvisarderasjudiskatillhörighet.

Dethandlarinteomenstakaincidenter,utanomenutbreddvardagsrasism.DeflestamänniskoriSverigehartolerantaattityder.Samtidigtfinnsdetförmångamänniskorsomharfördomarmotdemsompånågotsättavviker,fördomarsomutgöretthotmotdetöppnasamhälletsomvieftersträvar.

Ienfärskundersökningavgymnasieungdomarsattityder,utfördavForumförlevandehistoria,visadedetsigattnegativaattitydermotjudarochmuslimerexisterarihöggradocksåidag.Detfinnsävenenbetydandeandelungdomarsomharstarktnegativaattitydermotromer.Enannanundersökning,Integrationsbarometern,visadeocksåförnågraårsedanblandannatökadenegativaattitydermotjudarochmuslimer.

Annons
X

IMalmöblevantisemitismentydligtmanifesteradisambandmedDavisCup-matchenmellanSverigeochIsraelochIsraelsmilitäraoperationpåGazaremsanföromkringtvåårsedan.KritikmotIsraelspolitikövergickiförföljelseravjudarochsvenskajudarställdeskollektivtansvarigaförvadIsraelsregeringgör.

PåsammasättkanmångamuslimervittnaomhårdnandeattityderefterattTaimourAbdulwahabsprängdesigsjälvtilldödsicentralaStockholm.Misstänkliggörandemotmuslimermärkspågatorochtorg.MenocksåhelavägeniniSverigesriksdag,därSverigedemokraterkommenterademed”Vadvardetjagsa”och”viskainteskuldbeläggaenhelgrupp.Varförinte?”Muslimersomgrupppekadesutsomgalnaterrorister.

Vifårinteblundaförattendelavdehårdaattitydernahängerihopmedolikakonflikterivärlden.MendetärlikaorimligtattställasvenskajudartillsvarsförIsraelspolitiksomattställasvenskamuslimertillsvarsförvadensjälvbombaregörellervadsomhänderiIran.Vimåsteförmåossattskiljapådessasaker.Antisemitismochislamofobidrabbargenerelltochfårintetillåtasochännumindreursäktasmedhänvisningartillandraföreteelser.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  DetsomhänderäringetsomärisolerattillSverige.IhelaEuropagårpopulistiskaochfrämlingsfientligapartierframåt.Attpekautmuslimer,judarellerromersomansvarigaförallatänkbarasamhällsproblemharblivitvardagsmatifleraländerivårnärhet.DetmåsteförhindrasattmaniSverigeslårinpådenvägen.

  Närengrupppekatsutstårnästapåtur.OchsjälvklartfinnsdetettsambandmellanvadsomsägsiriksdagenstalarstolochdetsomhänderpåMalmösgator.Accepterarviattmuslimerochjudarbeskrivssomproblemblirförståskonsekvensenattendelmänniskorgårfrånordtillhandling.

  Regeringenhardesenastemånadernahaftsamtalmedföreträdareförmuslimskaochjudiskaorganisationer,ledareförolikainstitut,ochforskareiämnet.Viharhaftenöppendiskussionomislamofobiochantisemitism,ochomvadregeringenbörgöra.

  Regeringensavsiktärattförstärkaarbetetmotallfrämlingsfientlighetochintolerans.DärförharregeringengivitiuppdragtillForumförlevandehistoriaattkartläggaförekomstenavantisemitiskaochislamofobaattityder,samtanledningartilldessa.

  Antisemitismenochislamofobinhargemensammakaraktärsdraggenomattdettahathämtarsinnäringurkonspirationsteorieromjudisktrespektivemuslimsktvärldsherravälde.Allagodakrafterhardärförettansvarförattgemensamtbekämpadessahatetsideologier.

  Visomundertecknardettatillsammansmedintegrationsministernärmuslimerochjudar,företrädareförorganisationer,forskareochdebattöreravjudiskochmuslimskthärkomst.Varochenavosssomskriverunderuppleverettstarktbehovattmarkeraallvaretisituationen.SåvittvivetharingenmotsvarandegemensamartikelskrivitsiSverigetidigare.

  Viallaäroavsettvåraolikheteröverensomatttoleransochöppenhetinteärförhandlingsbara.Vitänkerståenademotintoleransenikampenmothatochfördomar.

  ERIKULLENHAG

  integrationsminister

  BEJZATBECIROV

  IslamicCenteriMalmö

  HELENABENAOUDA

  ordförandeförSverigesMuslimskaRåd

  LENAPOSNER-KÖRÖSI

  ordförandeförJudiskaCentralrådet

  INGRIDLOMFORS

  docentihistoria

  LARSDENCIK

  professorisocialpsykologi

  MOHAMMADFAZLHASHEMI

  professoriidéhistoria

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X