Annons
X
Annons
X

Vikanintefortsättaväntapåtoppmötena

Nuinledsdetartondetoppmötetförattminskavärldensutsläppavväxthusgaser,COP18iDoha,Qatar.Tyvärrfinnsdetintenågotstörrehoppomattvärldensländerskakunnafattadenödvändigabeslutendenhärgångenheller.DärförbordeSverigegåföreochvisavärldenattdetgår,skriverJonasSjöstedtochJensHolm(V).

BRÄNNPUNKT|DOHA2012

Vivetvarvimåstebörjaochvivetivilkenriktningvimåstegå. JonasSjöstedtochJensHolm

Trotsnästantjugoåravförhandlingarfortsätterdeglobalautsläppenavväxthusgaserattöka,med2,4procent2011enligtpreliminärarapporter.Forskarnavarnarförattviärpåvägmotkatastrofalaklimatförändringar–fyragradersuppvärmningomkanskebara50år.Skavihaenåtminstonehyfsadchansattklaraossundankatastrofen,måstedeglobalautsläppenbörjaminskaredandettadecennium.

Menpåförraåretsklimattoppmötebeslutadesattskjutauppallabindandeutsläppsminskningartillefter2020.SverigesmiljöministerLenaEkjubladeöveröverenskommelsen,menförallaossandravarmisslyckandettydligt.Detäruppenbartattvärldensregeringar,inklusiveSveriges,äroförmögnaattgerelevantasvarpåoronöverdenvärldsomvårabarnbarnkommerattärva.

Annons
X

Dennapolitiskahandlingsförlamningärintenågonslump.Vileveriettfossilberoendeekonomisktsystemsominteäruppbyggtföratttahänsyntillkonsekvensernaförmänniskorochnatur.Motdettastårbehovetavensnabbochdjupomställningförattlösaklimatkrisen.Insiktenomattklimatkrisenkräversystemförändringarärdetsomigrundenblockerarhandlingpåområdet.

Denviktigastefråganvikanställaossärdärföromdetfinnsvägarurdennalåsning.OchvimåstefrågaosshurettrelativtlitetlandsomSverigekanbidratilldet.Dethörtillklimatfråganssärprägelattdenärverkligtglobalochengloballösning,inågonform,ärdärförnödvändig.Mendennainsiktfårinteledatillpassivitet.SverigeharmöjlighetattgenomföraenklimatomställningävenutanattavvaktavadsomhänderpåFN-nivå.

Detskulleintevarasärskiltsvårtattsnabbthöjaambitionernaiklimatpolitiken.Vänsterpartietläggerdärförframkonkretaförslagförhurdetsvenskaklimatmåletskaskärpas,inramatavenseparatkoldioxidbudget.Viföreslårocksåettsärskiltklimatbiståndditvivillsatsanyapengar,intetafrånövrigtbistånd.Svenskakommuner,landstingochsmåföretagskafåhjälpattminskasinautsläppmeddenstörstainvesteringsfondenhittillsförklimatet.VikallardetKlimatprogrammetochvillsatsatremiljarderkronorfördekommandetreåren.Energisystemetmåsteställasom.Måletskavara100procentförnybarproduktionochenavveckladkärnkraft.Transportsystemetmåsteställasommedmassivasatsningarpåtåg,annankollektivtrafikochökadcykling,finansieratavhöjdkoldioxidskatt,flygskattochkilometerskattpålångtradartransporter.Viföreslårocksåsatsningarpåhållbaralivsmedeliformavminskadköttkonsumtionochmervegetariskmat.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Överlagbehövsenpolitikförminskadeutsläpptillföljdavvårkonsumtion.Dagensekonomiskamodellprioriterarständigtökadmateriellkonsumtionförderedanvälbeställda.Detärohållbartochvibehövernufokuseramerpåenkortarearbetstid.Detbehövervigöraförklimatetsskull,mendetskulleocksågeossallamertidivardagen.

  DetärförstomSverigeipraktiskpolitikvisarattvimenarallvarsomvikanåkatilltoppmötenaochmedmoraliskauktoritethävdaattävenandraländermåsteagera.Vikanvaramedochbidratillengloballösningavklimatfrågan.Viärfördendelenhellerinteensamma:runtomivärlden,särskiltidetglobalaSyd,växerenklimatrörelseframsomkräverenradikalomställning.VivillattSverigeärmedidetarbetet.

  AttställaomSverigekräverstoraförändringarochmycketarbete.Mensåvittvikansevägerdettalättjämförtmedvadsomliggeriandravågskålen:attviintegjordenågotförattundvikadenkatastrofförmänsklighetensomfortsattaklimatförändringarinnebär.

  Omviärproaktivaochförändrarsamhällsekonoministälletförklimatet,finnsocksåstoramänskligavinsteratthämta.ArbetetattställaomSverigekommerattgemeningsfullajobbochförsörjningåtmånga.Sådantsomintebelastarklimatetkommerattfåstörrevikt,tillexempelkulturochidrott,omsorg,utbildningochhälsa.Medenarbetstidsförkortningkommerviattfåmertidförnäraochkära.Inteminstkommerviattkunnalevaivisshetomattvåralivintetärpåandramänniskorslivsmöjligheter.

  Viharinteallasvarpåfrågornaomexakthurensnabbochdjupgåendeklimatomställningskaseut.Detharintenågotannatpartiheller.Menvivetvarvimåstebörjaochvivetivilkenriktningvimåstegå.VänsterpartietsökernumandatatttillsammansmedSverigesinvånareatttasigandennadenstörstaavutmaningar.

  JONASSJÖSTEDT(V)

  partiordförande

  JENSHOLM(V)

  miljöpolitisktalespersonochrepresentantvidCOP18iDoha

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X