Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Johanne Hildebrandt: Vemsvärldspeglarjournalisterna?

FyraavtiojournalistersympatiserarmedMiljöpartiet,enligtenundersökningavprofessorKentAsp,betydligtfleränvadsomåterspeglarsigirestenavsamhället.

Ienintervjui Rapportförklaradehanattdettagjordeattdettakundeledatillattpartietslappundangranskningarmerännågotannatparti.Ändåverkardetintesomdettasessomnågotproblem.Trotsattjournalisterharstormöjlighetattpåverkaopinionen,ochdärmedharmakt,ansermansjälvaattprofessionalismenalltidfårståtillbaksfördepersonligaåsikterna.

Fördetmestaärdetnogocksåså,meningenmanellerkvinnaärenö,ochallapåverkasavsinomgivning.Medtankepåattenjournalistskavarakritisk,självständigochständigtifrågasättaetableradesanningarärdetocksåkonstigtattmaninteifrågasätterdeegnaåsikterna.Meniställetförsjälvrannsakansvararmediernapåsammasättsommanbemöterallkritik:genomattslådenifrånsig.

Annons
X

FrilansjournalistenLarsAdaktussonhävdardäremotienintervjupå Newsmill( 4/5)attdetfinnsenvärderingsmässigslagsidaåtvänsterinomjournalistkårensomärproblematisk:”Vadviharinomjournalistkårenärenåsiktsmässigochvärderingsmässiglikriktningsomundergräverförtroendetförjournalistkåren.”

HanspåståendebekräftasavSOM-institutetsnyastudiedärförtroendetförjournalisternasjunkitmedtvåprocentenhetermellan2010och2011,från25till23.

Journalisterärdärmeddenyrkeskårsomsvenskafolketharlägstförtroendeför.Visstfinnsdetstoraskillnadermellanförtroendetiolikamedierochsjälvklartfårjournalistertastrykeftersomdeoftaförframdåliganyheter,mendetärändåalarmerandesiffrorochhelakårenbordeställasigfråganvarför,ochvadsomkangörasåtsaken?

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förtroendeärtrotsalltintenågotmanfårutannågotmanförtjänar.Attbranschenkrymperochgeralltmindreintäktersåattdetintefinnspengarexempelvistillutrikesrapporteringochgrävandejournalistikärbaraendelavförklaringentillmisstron.Ochvarförställsaldrigdeansvariga,chefernaochägarnatillsvars?

  Enligtmångakritikerkännerläsarna/tittarna/lyssnarnainteigensigidenverklighetsomskildrasimedierna,vilketchefernasannerligenbordetatillsig.Föromjournalistikensaknarrelevansbordedetvälvaraviktigtatttaredapåvadsomkanförbättras?

  Journalistikärtrotsalltoerhörtviktigtiendemokrati.Omdetintefinnsoberoendefaktasomberättarhurdetverkligenär,kanmedborgarnaintetaställningtillfrågorutaninformationsgapetsomuppstårfyllsiställetavandraintressenter.Ommedborgarnaintehartilltrotilljournalisternasåvemskadedåtropå?Politikerna?Intresseorganisationerna?

  Nej,allaharattvinnapåenjournalistkårsomharallmänhetensförtroendeeftersomdegörettgedigetjobb,granskarfaktaochskildrarhelalandetsverklighetoavsettpolitiskaåsikter.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X