Annons
X
Annons
X

VärldsexpeditioniLinnésfotspår

CarlvonLinnéfyller300år2007ochfirasmedettegetjubileumsår.MenredanigårstartadefirandetdåjournalistenFolkeRydénochfotografenMattiasKluminleddeenettårigfilmexpeditionjordenruntidenvärldsberömdebotanistensspår.

Påenlänk,längstnervidSydamerikassydspetsiPatagonien,svaradenaturfotografenMattiasKlumitelefoninförenCarlvonLinné-intresseradskarapåenpresskonferensiStockholmigår.TillsammansmedjournalistenFolkeRydénskahangöraenfilm,ExpeditionLinné,omvetenskapsmannen,hansupptäcktsfärderochupptäckariver.ExpeditionensompågårunderhelaåretinleddesigårmedAntarktissomförstamål.Teamettarsigsedanvidaretillsjuvärldsdelar.Filmenkommerattöversättastill30språkochvisasitv. –VivillhedraLinnéochvisaglädjeniattvaranyfiken,attviljautforska.Vityckerattdetsköljerenytlighetsvågövervärldenochhoppasattfilmenkaninspireraungamänniskorattviljavändapåstenarochutforskanyastigar.Viskaförsökasespårenavmänniskansframfartivärlden,sägerMattiasKlum.

RydénochKlumskaresapåklassisktvismedsegelskutor,ånglokochluftballonger.Expeditionenkommerinteattdrasigförattklättra,paddlaellerdykaförattnåsinamål.FilmenskauppdateraLinnésegnafrågorochnågraavvärldensmestframståendeforskarekommerattmedverka.BakomfilmenstårKungligaVetenskapsakademien,VetenskapsrådetochKungligaVitterhetsakademien.

OchdetärmångaflerarrangemangsominledsiårförattväckaintressetförCarlvonLinné.Blandannatöppnarenwebbportalimorgonförattfångauppfrågor,samordnaaktiviteterochinformeraintresserade. RegeringenhartillsattenLinnédelegationförattorganiserafirandetochharbidragitmed27miljonerkronor.Enblygsamsumma,enligtAndersBjörck,ordförandeiLinnédelegationenochlandshövdingiUppsalalän. –Vibehöverbetydligtmerpengarochsökersponsorerblandannatinäringslivet.DetskajämförasmeddanskarnasfirandeavHCAndersendåmanhadeenbudgetpånära300miljonersvenskakronor.

Annons
X

Flerastoranationellasatsningarinförjubileetväntar.EnmodernLinnéträdgård,avlandskapsarkitektenUlfNordfjell,skaskänkastillChelseaFlowerShowiLondon,enavvärldensfrämstaträdgårdsutställningar.TrädgårdenskaskapasutifrånLinnésnyfikenhetochlusttillnaturenochkommerattfåstorleken230kvadratmeter. Ursvenskamaterialsomgranit,stålochtimmerkombinerasmedblandannatvildaväxtertillengestaltningsomspeglarvårtid.Målsättningenärattbesökarnaskakunnainspirerasavdetsvenskasättetattförhållasigtillnaturochkultur.BokförlagetNaturochKulturgerutjubileumsbokenSystemochpassion,medbilderavHeleneSchmitzochtexteravförfattarenochprofessornNilsUddenberg.

SkolprojektetMorgondagensLinnéochLinneaärettannatsättattväckaintressetförLinnétillliv.EnnationellsatsningkommerattskefrånförskolantillforskningsnivåförattinspireratillsammaupptäckariverochoräddhetsomLinnéhade.

UlrikaNandra

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X