Annons
X
Annons
X

Fredrik Meiton: Vårvåldsammatidärbaraentebjudning

(uppdaterad)

Mångaharenkänslaavattvileverienvåldsamtid,menhistorisktkommerandravärldskrigetbarapåniondeplatsvadgällermördande.Deviktigasteförklaringarnatilldetminskadevåldetärstatenochkapitalet,enligtpsykologenStevenPinker.

AmerikanskasoldaterinorraBurma1944

AmerikanskasoldaterinorraBurma1944 Foto: AP

Detvarintebättreförr.Detvarmycket,mycketsämre.Iallafallommanmed”sämre”menar”våldsammare”.Påmedeltidenvarmord100gångervanligareänidag.IEuropautbrötdåtrenyakrigvarjeår,vilkaårligentoglivetavtretillfemprocentavbefolkningen.

Sådantsomförbaranågrahundraårsedanhördetillvardagenärnumeraoftaotänkbart.Sebarapåpopulärkulturen.Undermedeltidenvartortyrettspektakulärtfolknöje.Ochblanddåtidensförströelseringickenleksomgickutpåattmedhuvudetsomendahjälpmedelslåihjälenkattsomsattfastspikadpåenträskiva.

Ochförvissoklagasdetnumeraoftapåvåldifilmochdataspel,mendagensunderhållningstårsigslättmotmedeltidsklassikersom”Rolandssången”eller”Canterburytales”.Ellervarförinte”Lancelot”,omkungArturochriddarnakringrundabordet?Därmöterläsarenblandannatenheroiskriddaresomuppvaktarenprinsessagenomattlovaattåhennesvägnarvåldtadenvackrastekvinnahankanhitta.

Annons
X

Detärintebaramedeltidensförflutnasomärettfrämmande,mervåldsamtland.Desenastetusenårenharsettenkontinuerligvåldsminskningpåglobalnivå.Varför?EnligtHarvard-psykologenStevenPinkerärdetframföralltvårtförnuftviharatttackafördet.IsinnyabokThebetterangelsofournature(Viking,802s)sökerhandebakomliggandeorsakernatillvåldsnedgången.Boken,vars30-sidigabibliografirymmerrunttusentitlar,ärenimponerandesammanställningavdesenasteårtiondenasforskningpåenmängdområden,inklusivearkeologi,historia,antropologi,biologi,psykologiochneurovetenskap.

Denförstavåldsdämpandeprocessenberodde,enligtPinker,påtvånyckelinstitutioner:statenochkapitalet.Möjligenryggarenochannanproggaretillbakavidåsynenavdettanotoriskaradarpar.Sidavidsidahardehjälptsåtattförst”pacificera”ochdärefter”civilisera”mänskligheten,ommanfårtroPinker.

Pacificeringeninträffadeiochmedstatenstillkomst.Ävenisinaallravåldsammasteformerärstatenbaraentredjedelsåvåldsamsomettgenomsnittligticke-statligtsamhälle.Europastvåvåldsammasteårhundraden,1600-taletmedsinamånga,långareligionskrigoch1900-taletmeddetvåvärldskrigen,varbaraenfjärdedelsåvåldsammasomdeticke-statligasnittet.Idagtarvistatenförgiven,menöver99procentavmänsklighetenshistoriautspelasiicke-statligasamhällen.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Trotsdenöverväldigandebevisningensomfinnstillgängligärstatensvåldsdämpandeverkanenrelativtsentidaupptäcktblandforskarna.EnligtPinkerliggerförklaringenienutbreddideologiskdragningmotföreställningenom”denädlevilden”,detvillsägaattmänniskanisittnaturtillståndärenfredligvarelsesomleveriharmonimedsinomgivning.

  Böckersom”TheSemai.AnonviolentpeopleofMalaya”,”Theharmlesspeople”om!kungfolketiKalahariöknenoch”Neverinanger”omdetcentralarktiskainuitfolkettogsemotmedstorentusiasmnärdekomutpå60-,70-och80-talen.Numeravetviattsemaiernamördarvarandramedettgenomsnittpå30per100000invånareochår,ochdegladlyntainuiternadräpervarandramedänstörrebrio:100per100000invånareochår.DettakanjämförasmeddagensEuropa,därdetbegåsettmordper100000invånareochår.

  Iväxelverkanmed**kapitalismen**blevstatenenännueffektivarekraftförvåldsminskning.Pinkerlånarochbyggerutenteorisomförstlanseradesavdentysk-judiskesociologenNorbertElias,vilkenenkeltlåtersigsammanfattas:statensvåldsmonopolgjordebrottkostsammare,medanfriaremarknaderochstörrerörlighetgjordesamarbetemerförtjänstfullt.

  Utvecklingenvarettresultatavteknologiskalandvinningar.Denmilitärteknologiskarevolutionenpå1500-taletökadestatensmöjlighetattkontrollerasinbefolkning.Denökadekontrollenleddetillstörreskatteintäkter,vilkaisinturmöjliggjordesatsningarpåinfrastrukturochteknologi.IEuropaupprustadesvägar,förfallnasenromartiden,bättreskorgjordehästarnalättarepåhoven,medannyaspannundvekattstrypadragdjuren.Hjulkärror,kompasser,klockor,spinnrockar,pedalmanövreradevävstolar,väder-ochvattenkvarnarärallaexempelpåvardagstekniksomförfinadesundersenmedeltidentillglädjeförkommersochkommunikation.

  Pinkerärnogamedattpåpekaattföreställningenommänniskans”civilisering”måstekvalificerasenaning.Statensökademaktgjordedetförvissomöjligtattbestraffabeteendensomstredmotstatenslag,vilketmycketriktigtleddetillendrastiskvåldsminskningöverlag.Menvemsomkanochbörbestraffabestraffarenharförblivitenöppenfråga,ochstatsterrorvarlängeenbetydandepostivåldsstatistiken(ochfortsätterattvaradetpåvissahåll).

  Pinkerslårhålpåettantalvanföreställningarkringbrottslighet.Tillexempeltarhanuppdendjuptrotadeföreställningenattunderklassen,ständigtöverrepresenteradibrottsstatistiken,slårinpåbrottetsbanaavdesperation.Isjälvaverkethardennaföreställningdåligtstödiforskningen.Snarareärdetsåattunderklassenipraktikenärstatslös.Eftersomförhållandetmellanstatenochmarginaliseradegrupperpräglasavettömsesidigtmisstroende,tenderardeatttatill”självhjälp”förattlösaproblemsommedel–ochöverklassenöverlåteråträttsapparaten.

  Pinkerlistarde21blodigasteepisodernaivärldshistorien.Ävenommansertillabsolutatalochdärmedbortserfrånbefolkningsökningåterfinns14avdemutanför1900-talet.Betraktatiproportiontillbefolkningsmängdärdetbaraandravärldskrigetsomnårtopptio(platsnio).PåförstaplatskommerAnLushan-upproretunderKinasTangdynastipå700-talet,medöver30miljonerdödsoffer.

  Under1900-taletharvåldsnedgångenfortgåttirasandetakt.Sedanandravärldskrigetärdetframföralltensiffrasomständigtpockarpåuppmärksamhet:enenvisnolla.Antaletgångerkärnvapenanvänts?Noll.Antaletgångerstormakterharhamnatidirektkonfliktmedvarandra?Noll.(Efterkrigstidenharsettdenlängstafredensedanromartiden.)AntaletkrigiVästeuropa?Noll.Antaletkrigmellanutveckladeländer,antaletgångerettutvecklatlandharockuperatettannat,antaletinternationellterkändaländersomgåtthädansomresultataverövring?Noll,nollochnoll.

  Civiliseringsprocessenstvåstrukturförändringarharemellertidettinbyggttak;runttiomordper100000invånareochårärsålångtdessaprocesserkanföraoss.Hurkundevisedanfortsättafråntiotillett,somnämndestidigare?Jo,genomtvårevolutioner:enhumanitärrevolutionstärktevårempatiskaförmåga,ochenrättighetsrevolutionfickossattanammaenuniversellmoraliskmåttstockföralla.

  Denenskiltviktigastefaktornidenhumanitärarevolutionenärmänniskansökandeexponeringförmångfald.Detskeddedelsgenommassläsandetsgenombrottislutetav1700-talet.DenomfattandeurbaniseringensomägderumsamtidigtskapadeytterligareenarenaförmötenmeddenAndre,somvidgademänniskansvyer.

  Genomförmågantillutbytbarhetiperspektivenochdetoffentligarumsomförförstagångenuppstodiochmedläsrevolutionenochurbaniseringen,blevdetmöjligtattförakontinentomspännandesamtaldärmanställdedestorafrågorna,skriverPinker.Urdessaprocesserföddesupplysningen.FilosofersomKant,RousseauochLockeformuleradesinauniversellamoraliskaprinciperpåbasenaverfarenhetochförnuftsnarareängudomligapåbud.

  IochmeddettaresonemangbekännerPinkerfärgpåettsättsomärsvårsmältförmånga.Hanpåstårattallasamtalommoralbaseradepåförnuftochlogik,sombeaktarolikasynpunkterochinvändningar,oundvikligenkommerattnåframtillenöverordnadmoral–enmoralsom,ibristpåettbättreord,ärnaturlig.Detärintekonstigare,menarPinker,änattmolekylärbiologerförrellersenareskulleupptäckaattDNAharfyrabaser.

  Förnuftettenderardärmedmoticke-våld.DettaärencentralinsikthosPinker.Absurdaföreställningar(omtillexempelhäxor,homosexuellaellerjudar)lederoftatillvåld,ienlighetmedVoltairesklassiskakvickhetattdumhetergenererargrymheter.Förnuftetstärkervårförmågatillsjälvbehärskningochlångsiktigttänkande,ochdethjälperossatttänkaiproportionellatermer.

  EttavPinkersmerkontroversiellaargumentrörreligionen.Liktallavidskepelser,skriverhan,lederreligiontillvåld.Europasreligionskrigtoglivetavenormamängder.Nästansexmiljonermänniskordogitrettioårigakriget;iproportionellatermerärdetpåsammanivåsomandravärldskriget.Korstågentoglivetavungefärenmiljonmänniskorientiddåjordenstotalabefolkningvaromkring400miljoner.ProportionernablirdesammasomförFörintelsen.

  Människanärutantvekanettdjurmedenoöverträffadförnuftskapacitet.Menmerändetärhonettsocialtdjur.Otaligaexperimentvisarattnärvitvingasväljamellanvårtförnuftochvårgrupptillhörighet,väljervidetsenare,ävenifallmedkatastrofalakonsekvenser.Trefjärdedelarhållermedövrigatestdeltagareomdepåstårattdetgodastevinetärdetsomihemlighetspetsatsmedättika.Sammaandelkommeratttrotsasinaegnasinnesintryckomdestridermotdenövrigagruppens.70procentkommeratttilldelaandratestdeltagareelstötarpådödliganivåeromdeuppmanastilldetaventestledare.Detäridetsocialamanfinnerförklaringenfördendestruktivapotentialenhosmångapolitiskaochreligiösaideologier.Dessschematiskautopism,föratthårdradet,ärsomklipptochskurenförmassmordpåengruppavmänniskoravenannan.

  Menförnuftochgrupptänkandekanocksågöragemensamsakochvägledaossisökandetefterdetgodasamhället,menarPinker.Närhantalaromförnuftmenarhanalltsåinteiförstahandindividensförmågatillrationellttänkande,utansnarareettkollektivtmoralbyggepåförnuftetsgrund,medempatisommurbruk.Numerakallarvidetresulteranderegelverket–oftamedettföraktfulltanslag–för”politiskkorrekthet”.

  OmmanaccepterarPinkersresonemanginfinnersigytterligareenfascinerandeförklaringfördendramatiskavåldsnedgångensedanandravärldskriget.På70-taletgjordedenamerikanskefilosofenJamesFlynnenrevolutionerandeupptäckt:engenomsnittligpersongjordedåbättreifrånsigpåettIQ-testän98procentavsinaförfäderfrån1910.

  Ökningengälleremellertidinteallsortsintelligens.Flynneffekten,somfenomenetkallas,harvisatsigvararesultatetavenkraftigtökadförmågatillabstrakttänkande–precisdetvibehöverförattbegrundavåldochmoraliuniversellatermer.

  Förnuftet,föratttalamedPinkersjälv,”ärettöppetkombinatorisktsystem,enmotorkapabelattgenereraettobegränsatantalnyaidéer.Närdetärprogrammeratmedettgrundläggandeegenintresseochförmåganattkommuniceramedandra,kommerdessegenlogik,medtidensfullbordan,attdrivaframrespektförettständigtökandeantalandra.”Densominteskrämspåflyktenavdenohämmadeupplysningsvurmenochdenkusligadeterminismenharallanledningattkännatillförsikt.

  FredrikMeiton ärdoktorandihistoriavidNewYorkUniversity.

  Annons
  Annons
  X

  AmerikanskasoldaterinorraBurma1944

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X