Annons
X
Annons
X

VänsternstyrutvecklingeninomS

S-KRISOredaninomSocialdemokraternakansessomenklassiskvänster-högerstrid.Förvarjedagsomgårmalerfalangernaskampommaktensönderbildenavpartiet,politikenochtrovärdigheten.DetskriverförfattarenChristerIsaksson.

Lägetärsplittratochkärvtochdistriktstårmotdistrikt.DetärbildenavSocialdemokraternaskaos.Menhurdettakaosegentligenserutharviingenaningom.

Minbildärattettmindreantalpersonerochdistriktstårbakomoredanipartitoppen.Denmindregruppenvägrarställaupppådetremöjligapartiledarkandidaternaochentänktpolitiskriktning.OpponenternahörhuvudsakligenhemmaipartietsvänsterochidistriktsomSkåne,Kalmar,Dalarna,Stockholmsstadplusytterligarenågra.DetärdennaminoritetsomnuheltochhålletstyrutvecklingeniSocialdemokraterna–överhuvudetpåmajoritetenochvalberedningensBeritAndnor.

Oredankansessomenklassiskvänster-högerstridmedetttydligtmönster.

Annons
X

DetärsammakraftersomnustyroredansomförtreårsedanpåtvingadeMonaSahlinsamarbetetmedVänsterpartietochsomsenareivalrörelsenägnadelikamycketkraftåtinternastridersomattförsökavinnavalet.Sammakrafter–dethandlarfortfarandeomenminoritet–menadeeftervaletattoronipartietochstridernaompartietsvägskullelösasgenomMonaSahlinsavgång.UnderdesenasteveckornaharsammakrafteranväntkriskommissionensvalanalystillatthuvudsakligenförsökasänkaThomasÖstrossompartiledarkandidat.Detärigrundenenattackpådetochdemsomkallas”höger”inompartiet.

SammakrafterdriverPärNudersnamnsomMonaSahlinsefterträdare.NärPärNuderprövadesinegenkandidaturhadehanfyra-femdistriktbakomsig,blandannatdeovannämnda,vilketintevartillräckligtföratttastridompartiledarposten.

FortfarandesägermångaidessadistriktattPärNudervorebästavalet,trotshansnumerakategoriskanej.Jagharsamtidigtfåttinitieradinformationomattihärdigaförsöknyligenhargjortsförattfåhonomattomprövasittnej,menuppenbarligenhardettaåtminstonesåsentsomförnågradagarsedanintelyckats.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  NärPärNudergjordeklartatthanintevillefullföljasinkandidatur,börjadehansanhängareiställetdrivaThomasEnerothsnamn.Detgårryktenomattdedessutomförsöktefåtillstånduppgörelseromdeninternamakten,enfällasomEnerothintegicki.

  Detinnebärattdenvänstersomjustnubestämmeripartietfaktisktinteharnågonegenkandidat.MenmedtreveckorkvartillkongressenvägrardesamtidigtenighetkringnågonavhuvudkandidaternaMikaelDamberg,ThomasÖstrosochSven-ErikÖsterberg.Argumentenskiftarmellan”höger”och”färglösa”.

  SkamanförståHåkanJuholt,ordförandeförSiKalmarlän,ärtidenpåhanssida.Detstämmerförmodligenutifrånhansperspektiv.Julängretidengår,destokortaretidfördenredanhavereradevalberedningen.Junärmarekongressenkommer,destostörremöjligheterförHåkanJuholtochdeandraatttillskansasiglöftenochbindauppdennyapartiledarenbådevadgällerpersonerochpolitik.

  Mönstretunderstrykerattdethandlaromenklassiskstridmellanvänsterochhöger.Bådasidormåsteräknamedattstridenframstårsomobegripligföromvärlden,vilketkommerattgenegativaföljdersommedstorsäkerhetlärsträckasigframtillvalet2014.Förvarjedagsomgårmalerfalangernaskampommaktensönderbildenavpartiet,politikenochtrovärdigheten.DenfärdplansomMonaSahlinskissadepåförtroenderådetihöstasbyggdepåinsiktenattkrisenkundeledatillnågotpositivtochdärförintefickslösasbort.UppmaningenvarattvågataitumeddepolitiskaproblemenförattgöraSocialdemokraternatillenbredochrelevantkraftigen.Detharpartietintemäktatmedochlärintehellerklaradetundernuvarandekaotiskaförhållanden.

  JustnuverkarMikaelDamberghaflestanhängareidistrikten.Menhanharocksåflesthögljuddafiender,vilketkanfällaavgörandetförhansdel.FörvänstergruppenärkonfliktenkringMikaelDambergnödvändigatttaeftersomhanansesförmyckethögersedan1990-taletsfraktionsstrideriSSU.

  IefterhandkanmanhållamedvänsternomattenmertaktiskttänkandeDambergganskaenkelthadekunnattvättabortdenfläcken.Dethadeenligtpartivänsternbarakrävtatthanhadeundvikitendel”klantiga”uttalandenomRUT-avdragenochfriskolorna.

  Detretartillexempelvänsternatthanhävdatattdetintegårattförbjudavinsterifriskolor.MeniDanmark,FinlandochNorgeutgårekonomisktsamhällsstödenbarttillfriskolorsomdrivspånon-profitbasis,ettsystemsombordekunnatillämpasävenivårtland,heterdet.

  MotståndetmotThomasÖstroshandlaromnärhetentilldensittandepartiledningenochMonaSahlin.MintolkningärattvänsternskullehalättareattfördraThomasÖstrosänMikaelDamberg,heltenkeltdärförattÖstrosansesägabredarekompetensochvarataktisktsmartare.

  Sven-ErikÖsterbergmåsteipraktikenräknasbort.Hansaknaridagslägetstödbådetillvänsterochhöger.Distrikten,riksdagsgruppenochpartiledningenkanbarasamlasbakomÖsterbergomdethandlaromenmycketkortsiktigochtidsbegränsadlösning.

  Socialdemokraternaskaosäravhistoriskadimensioner.Attpartiettreveckorföredenkongresssomskastakautframtideninteharnågonpartiledarkandidatärlikaanmärkningsvärtsomattpartietsfalangertänkerslåssinpåmållinjen.

  CHRISTERISAKSSON

  journalistochförfattare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X