Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Krönika

Andreas Cervenka: Välkommentillfinanskrisen3.0

Riksbankens minusränta

IsinjaktpåinflationsmåletharRiksbankensdirektionglömtsittviktigasteuppdrag:attdetskagåbraförlandet.Sverigescentralbankärettbraexempelpåvarförvärldentycksvarapåvägmotennyfinanskris.

RiksbankenmedriksbankschefenStefanIngves,bilden,ispetsensänkteiveckanräntanytterligare.

RiksbankenmedriksbankschefenStefanIngves,bilden,ispetsensänkteiveckanräntanytterligare. Foto: LinusSundahl-Djerf

–Idioter,västeStefanIngves.DendåligastämningenspredsigsomosynliggiftgasidirektionsrummetpåRiksbanken.

Inflationssiffrornafördecemberhadeprecislandat.Konsumentprisindexhadestigitmedynka0,1procent.Enavkallduscharna:prisernapålivsmedel,somökatdetsenasteåret,hadeplötsligtfallitmed0,4procent.

Billigarekaffe,avokadoochlax.Rättbranyheter,skullenogdeflestasvenskartycka.Mendedoktorerinationalekonomisomsattsamladeruntbordetvisstebättreändennaivapöbeln.

Annons
X

–RinguppdendärtomtensomärvdpåICAochsägattomhanintetarutockerprisernästamånadskickarjagSäpopåhonom.DethandlaromNATIONENSFRAMTID,skrekStefanIngvessåattsalivenyrde.

RinguppdendärtomtensomärvdpåICAochsägattomhanintetarutockerprisernästamånadskickarjagSäpopåhonom.

RiktigtsådärgårdetförståsintetillpåRiksbanken.Mendetgårnästanattfådetintrycket.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Torsdagenshistoriskasänkningavräntantillminus0,5procentmotiveradesmedattsakerfortfarandeäralldelesförbilligaiSverige.Målet2procentsinflationliggerlångtbort.Dendesperatajaktenärsvårattförstå.

  Detärnogbästatttadetfrånbörjan.EnligtriksbankslagenharRiksbankentilluppgiftatt”upprätthållaettfastpenningvärde”ellerprisstabilitetsomdetheterpåekonomispråk.

  Ävenom0,1procentkanlåtaväldigtstabiltharRiksbankenkommitframtillattdetärjätteviktigtattsvenskarnaspengarblirprecis2procentmindrevärdavarjeår.

  AvRiksbankensretorikattdömafårmanlättuppfattningenattdettamålräknatsframiettnationalekonomisktsuperlaboratoriummedmänivitarockarsomstirrarpåenlitennålochserdenstannapåexakt2,000procent.

  Sanningenärattsiffran2procentärresultatetavettblöttfingeriluften

  Sanningenärattsiffran2procentärresultatetavettblöttfingeriluften.Tvåprocentvarvadinflationenråkadeliggapå1993närmåletsattes.EkonomenKristerAnderssonsomvarmedomatttaframdetharienDI-intervjusagtattallainblandadevaröverensomattdetviktigavarattprisernavarstabila.Denexaktasiffransågssomsekundär.

  TidigarehadeRiksbankenettintervalldärinflationentillätssvängamellan1och3procent.Riksbankenavskaffadedet2010.Ibeslutetkonstateradesattintervalletspelatutsinroll:”Inflationenkanhamnautanförtoleransintervalletutanatttrovärdighetenförinflationsmåletfördenskullifrågasätts.”

  Idaglåterdetalltsåannorlunda.Under2016spårRiksbankenattdenunderliggandeinflationen(KPIF)når1,3procent.Ändåansesförtroendetförinflationsmåletvarahotat.

  Omdetnågongångärmotiveratattanvändatermenpenningpolitisktövervåldärdetnu.

  Problemetärattdethärmedminusräntainteverkarfungerasåbra.SedanJapanislutetavjanuarigicksammavägsomSverigeharTokyobörsenrasatmed15procent.IEuropapekasminusräntorutsomenavorsakernatillattbankaktierfallerfritt.

  Riksbankenssenasteräntesänkningutlöstebörsrasihelavärlden.NewYorkTimeshaderubriken”svenskbankorsakarglobalarysningar”.DramatikentycksinteharegistreratspåRiksbankenskontor.

  –Viharigrundenintesettnågrabekymmermednegativräntasåhärlångt,förklaradeStefanIngves.

  Riksbankenprataroftaomfaranmedlåginflation.Argumentenövertygarinte.ClaudioBoriopåBankofInternationalSettlementsBISharvisatattinteensfallandekonsumentpriser,deflation,behövervaraskadligtfördenekonomiskatillväxten.

  DestofarligareförenekonomiärenligtBISnedåtgåendehuspriser,särskiltikombinationmedhögskuldsättning.VilketlåtersomenmerrelevanthotbildförSverige.Riksbankensägersigtillvarjeprisviljaräddaförtroendetförinflationsmålet.Detärsvårtattfrigörasigfråntankenattdirektionenframföralltvillräddaansiktet,efterenorgieiprognosmissar.

  IsinjaktpåtiondelartycksRiksbankensdirektionhaglömtdetsomrimligenmåstevaradetviktigasteuppdraget:attdetskagåbraförSverige.

  IsinjaktpåtiondelartycksRiksbankensdirektionhaglömtdetsomrimligenmåstevaradetviktigasteuppdraget:attdetskagåbraförSverige.InflationenärinteRiksbankensendamål.

  Enligtförarbetenatillriksbankslagenäruppgiftenocksåatt”stödjamålenfördenallmännaekonomiskapolitikenisyfteattuppnåenhållbartillväxtochhögsysselsättning.”

  HurhållbarärtillväxteniettlanddärhushållensskulderökardubbeltsåmycketsomBNPochbostadsrättsprisernastigermednästan20procentpåettår?

  EttannatavRiksbankensförsvarförminusexperimentetliknardetolydigabarnets:andragörfaktisktsammasak.

  Detärtyvärrsant.

  Allavärldensstoracentralbankerharefterfinanskrisenvaltliknandestrategiermednollräntorochhårtarbetandesedelpressarochmedsammamagraresultat.

  Omfinanskrisen2008handladeombankernaär2016centralbankernaskris.Tvåsakerhargåttuppförmarknaden:denpolitiksomcentralbankernasbedrivitdesenasteårenhargjortgrundproblemetmedförstoraskuldervärreochintebättre.

  Verkliguthålligekonomisktillväxtlysermedsinfrånvaro.OchnärPotemkin-kulissennubörjarsvajaharcentralbankernasammagamlaidéerattkommamed,barailitemerextremaversioner.

  Tidigareharminstateckenpåinbromsningiekonominletttillattbörsernastigiteftersomdettolkatssomattcentralbankernakommertillundsättning.Dethoppetverkarnuvaraborta,vilketförklarardesenasteveckornaspanikartaderas.

  EllersomenLondonbankirsägertillnyhetsbyrånBloomberg:

  –Detnyanuärattdåliganyheterfaktisktbetyderdåliganyheter. Attdetsessomensensationkanskesägerdetmestaomdetunderligalägevibefinnerossi.

  LäsflerartiklaravAndreasCervenkahär

  svd.se
  Annons

  RiksbankenmedriksbankschefenStefanIngves,bilden,ispetsensänkteiveckanräntanytterligare.

  Foto: LinusSundahl-Djerf Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X