Annons
X
Annons
X

Väljarkontraktmotdatalagringsdirektivet

Partiernavacklaromsininställningtilldatalagringsdirektivet.Därförlanserarviettväljarkontraktsomriksdagskandidatersomlovarattröstanejtillinförandetavdirektivetfårskrivaunder,skriverfolkpartisternaMathiasSundinochCamillaLindberg.

SkaSverigeinföraEU:ssåkalladedatalagringsdirektivellerskavispjärnaemotochförsökaändrapåbeslutetistället?Partiernavacklarjustnuframochtillbakaochdetärsvårtförväljarnaattvetavemmanskaröstapåommanintevillinföradirektivet.

Vilanserardärförettväljarkontraktsomriksdagskandidatersomlovarattröstanejtillinförandetavdirektivetkanskrivaunder.

AttSverigefälldesavEU:sdomstolförattviinteinförtdirektivetitidficknyligenbådeMiljöpartietochVänsterpartietattvacklaisittmotståndochingåenuppgörelsemedSocialdemokraterna,somgenomframföralltThomasBodströmsedanlängeärvarmaanhängareavdirektivet.NärsedanTysklandsförfattningsdomstolbeslutadeattsättetdirektivetinförtspåiTysklandintevarförenligtmedtyskagrundlagensåblev(V)och(MP)plötsligtmotståndaretillinförandeiSverigeigen.CenterpartiethargenomgåttenliknandeutvecklingefterdomeniTysklandochvillgörainförandetfrivilligt.IEuropaparlamentetröstadeallariksdagspartier,utomSocialdemokraterna,motdirektivet,menpåhemmaplanhardeändratuppfattning.Detgällerocksåvårtegetmoderparti,Folkpartiet,somtyvärrtillhördesombyttåsiktsedanbehandlingeniEuropaparlamentet.VisserligenkräverFolkpartietenminimaltillämpning–t.ex.denkortastelagringstidenomsexmånader–menvianserattdetinteräcker.

Annons
X

FråganomdirektivetsinförandeiSverigekommeratthanterasiriksdagenförsteftervaletiseptember.Väljarnaharalltsåmöjlighetatttaställningifrågan.MenvemskamanröstapåommanintevillinföradirektivetiSverige?

Partiernavelarsomsagtframochtillbakaochvilkariksdagskandidaterkanmanlitapå?MångaborgerligaväljarekännersigsviknaöverhurdeborgerligariksdagsledamöternaageradeiFRA-omröstningen.Dehadekryssatpersonerivaletsomdetroddeskulleståuppförintegriteten.Politikernasjälvamenadeattdeintehadevaritsåkategoriskasomendelväljareuppfattat.Hurskaväljarnanuvetavilkakandidaterdekanlitanärdetgällerdatalagringsdirektivet?

DärförharviskapatettväljarkontraktsomriksdagskandidatersomlovarochförsäkrarattröstanejtillinförandetavEuropaparlamentensochrådetsdirektiv2006/24/EGiSverige,somdatalagringsdirektivetformelltheter,kanskrivaunder.Allakandidatersomlovatattröstanejläggsupppåenhemsida(selänk)såväljarnakansevilkadekankryssaivalet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Visomundertecknardennaartikelärochförblirfastamotståndaretilldatalagringsdirektivet.SkulledetinförasiSverigeinnebärdetattenstormängdinformationomossmedborgareskalagras.Vemsomringtvemochnär,bådegällandefastochmobiltelefoni.Vidmobilsamtalskaocksådengeografiskaplatsenvidstartochslutavsamtaletsparas.Dessutomskaallae-postmeddelandeochallasmssparasochdetregistrerasfrånvemochtillvemochnärdeskickats.NärdusurfarpåinternetkommerdinIP-adress,närduloggarinochutochvemduärattsparas.Alltdettakansedanbegärasutavmyndigheterförattanvändasibrottsutredningar.

  Direktivetärintebaraytterligareenåtgärdienlångradavintegritetshotandelagstiftningsförslagsomkommitdesenasteåren,denärocksåenprövostenförfleraandraprinciper:

  –StårEUförattförsvaradeprincipersomuttalatsidenEuropeiskadeklarationenomdegrundläggandemänskligafri-ochrättigheterna?

  –HurskabalansenmellanEU:sbeslutsfattandeochmedlemsstaternaregleras?Närbeslutettillkom2005,varLissabonfördragetlångtfrånattratificerasochEuropaparlamentetsmedbeslutanderättvardärföripraktikenminimaltpårättsområdet.Direktivsomhotarattinkräktapågrundlägganderättigheterbordevaraunderställaparlamentetsbeslut.

  –Ingenharpåetttillfredsställandesättkunnatvisavaresigattdatalagringskullebidratillattskyddamotgrovbrottslighetellerattingreppensomviallariskerarattutsättasförståriproportionmotnyttanförrättsväsendet.

  Oroochskräckförbrottslighetochterrorismanvändsalltflitigaresommotivtilllagstiftningsåtgärderpånationellellereuropeisknivå,medtveksamellerlitenbetydelseförbrottsbekämpningen,mensombegränsarvårafri-ochrättigheter.Varjesådanspikikistanblirettprejudikatförnästaförslag.Vistårpåettsluttandeplan.

  Processenmåstetasomfrånbörjan,grundläggandefri-ochrättigheterskyddasredanidirektivetochbevisenförattdettaärennödvändigåtgärdmåstepresenteras,granskasochdebatterasinnandetäraktuelltattdiskuteranågotannat.Viuppmanarfler–ledamöterochkandidaterfrånallapartier–attskrivaunderväljarkontraktetattröstaemotvarjeförsöktillinförandeavdirektivetiSverige.

  MATHIASSUNDIN

  riksdagskandidatochoppositionsråd(FP)

  CAMILLALINDBERG

  riksdagsledamot(FP)

  Flerartiklaromdatalagringsdirektivet

  svd.se

  nejtilldatalagring.se

  nejtilldatalagring.blogspot.com
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X