Annons
X
Annons
X

Polisen:Maskerademänskulleangripaflyktingbarn

DenpersonsomgrepsisambandmedvåldsamheternaicentralaStockholmigårkvällärnusläppt,menbrottsmisstankarnakvarstår.UppgifternaomattpersonermedutländskbakgrundvarmåletförattackernabekräftasenligtExpressenienpolisrapport.

Av TT, SvD
(uppdaterad)
Det främlingsfientliga våldet

EtthundratalsvartkläddaochmaskerademändrabbadeigårsammanmedväktareochpolisicentralaStockholm.Mendetvarbaraenpersonsomfrihetsberövades,misstänktföratthamisshandlatenpolis.

–Personenärintelängrefrihetsberövad,menmisstänksförbrottetvåldmottjänsteman,sägerToweHägg,informatörvidStockholmspolisen,tillTT.

Ytterligareenhandfullpersoneromhändertogsochavlägsnadesfrånplatsen.Därutöverharettfallavbrottmotknivlagenrapporterats.

Annons
X

EnligtAftonbladetskavåldsverkarnahaattackeratpersonersomserutatthautländskbakgrundiområdetvidcentralstationen.

Expressenuppgerpålördagsmorgonenattenligtpolisensrapportskamåletmeddemaskerademännensmarschicentrumhavaritattutsättaensamkommandeflyktingbarnförbrott.

Stockholmspolisenharhittillsingenkännedomomanmälningaromvåldmotensamkommandeflyktingbarnellerandrapersonermedutländskbakgrund,eftervåldsamheternaicentralaStockholmigårkväll.

–Ingenavdepatrullersomvarmedunderarbetetharskrivitnågonanmälan,sägerToweHägg,informatörvidStockholmspolisen,tillTT.

–Ärdetsåattdetharskettochinteharanmälts,såuppmanarviverkligenfolkattgöradetsåattvifårvetaomdet.

EnligtHäggfickpolisenundergårdagskvällen,genomflygbladsomspredsicentralaStockholm,vetaattpersonerplaneradeattutsättaensamkommandeflyktingbarnförbrott.Flygbladendelades,enligtenskriftligredogörelsepåpolisenswebbplats,utav"svartkläddapersonermaskerademedrånarluvor"som"bararmbindlariokändfärg".

PolisenhaderedanpåförhandfåttinformationomattpersonermedkopplingtillolikafotbollsfirmorskullesamlasiStockholmpåfredagskvällen.Kravallutrustadpoliskommenderadesutförattmötadeolikagrupperna.

–Polisenharkommitikontaktmeddemvidolikatillfällenochharfrämstsplittratdem.Sedanhardethärlugnatnedsigefterentimmecirka,sadeFredrikNylénvidCitypoliseninatt.

IenfilmsomAftonbladetpubliceratsynshurettstortsvartklätt,maskeratgänggersigpåettantalväktarevidSergelstorg.Enligtpolisenskadetharörtsigommellan70och100personersomdeltogivåldsamheterna.

Föreattackenskarasistiskaflygbladmedrubriken"Detärnognu!"haspridits,riktatmot"gatubarnen"vidCentralen.EnpoliskällauppgerförAftonbladetattdegruppersomrördesigicitybestodavsåvälfotbollshuliganersomnazister.

NazistiskaSvenskamotståndsrörelsenladesentpåfredagskvällenutentextomoroligheternaiStockholmscitypåsinhemsida,därhändelsenbeskrivssomatthuliganer"rensatuppblanddekriminellainvandrarna".

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X