Annons
X
Annons
X

”Vågaspegladigidinavund”

AVUNDUNDERLUPP.Attjämförasigochhärmaandraärengrundbultimänskligutveckling.Stimulerandeavundärenstarkdrivkraft.Menmissunnsamavundföljerocksåikonkurrensensspår.Attkännasigorättvistbehandladkanundergrävasjälvkänslantidigtilivetochmönstrenleverkvarlänge,skriverpsykologenMartaCullbergWestonisinnyabok.

(uppdaterad)
MartaCullbergWestonberättaratthonkonkurrerademedsinlillebrornärhonvarliten.Ivuxenålderharhonbearbetatsinsyskonavundsjukagenompsykoanalys.

MartaCullbergWestonberättaratthonkonkurrerademedsinlillebrornärhonvarliten.Ivuxenålderharhonbearbetatsinsyskonavundsjukagenompsykoanalys. Foto: VERONIKAKINDBLAD

Vijämförossständigtmedandra–syskon,vänner,klasskompisar,kolleger,grannar.Intesällanföljeravundskänslornaijämförelsensspår.Stimulerandeavundkangeosskraftattförsökablilikabrasomdeviavundas.Ivärstafalldräneraravundskänslornaosspåenergi.Vikännerossbaraledsnaochförfördelade.Närvityckerossharätttillnågotviintefick,visarvioftavåravärstasidor.

–Denkommerutiformavtaskigakommentarer,stickiryggen.Menmanerkännersällanensförsigsjälvattmanäravundsjuk.Detärdagsattvisätterpåossavundsglasögonennu,sägerpsykologenMartaCullbergWestonsomihöstgerutboken”Avundochkonkurrens–känslorivardagen”.

Ivissafallvändsavundentillförakt.Detärettsättatthållaavundenischack.Personersomlideravavundsjukaharentendensattsamlapåorättvisorochidealiserahurandrahardet.Vitolkarandraslivfråndenglansigautsidanochbegäretväcksavdetandrahar.Attvaraäralltidsammanvävtmedattha,skriverMartaCullbergWestonochciterardenitalienskasociologenFrancescoAlberoni:”Jagetförstärksavhedersbetygelser,avattägaettkonstverkellerkunnaspelagitarr.”

Annons
X

Atthanteraavundhandlarmycketomattståutmedolikhet.Detärettlivslångtprojekt.Avundenstickertillsågottsomdagligen.Iallatiderharsamhälletförsöktregleradenna”besvärliga”känsla.Religionenharförklaratattmanintebehövervaraavundsjukijordelivetförmankanfådetdestobättreihimmelriket.Marxismenvillelösaproblemengenomattdelaalltlika.Jantelagensadeossattviinteskaskryta,vilketskahindraandraattbliavundsjuka.

–Menalltdethärharvikastatutnumera.Samtidigtharviinteinsettattavundenalltidfinnsikonkurrensensskugga,sägerMartaCullbergWestonsomintebaravillskådainåtutanocksådebatteradagenssamhälleivilketkonkurrensoftasessomnågotenbartgott.

Bilderavhjärnanimagnetröntgenkameravisarattsmärtcentrumaktiverasnärviäravundsjukaochbelöningscentrumnärvikännerskadeglädje,skriverMartaCullbergWeston.Attavundsjukanärenprimitivkänslakanbevisasavattävenaporkännersigförfördeladeibland.PrimatforskarenFransdeWaalnoteradeattaporvarnöjdamedgurkskivorsombelöningtillsnågonbörjadegeenavdemvindruvor(somaporgenerellttyckerbättreom).Dåslutadedeandralösaproblemsomdebarafickgurkskivorför.Forskarnatolkadedettasomattapornavaravundsjuka.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Avundsjukaochkonkurrensärgrundläggandeingredienseridetsocialasamspeletblandallasocialadjur.MartaCullbergWestonvillocksåavdramatiseramångaavundsformer.Stimulerandeavundärsnarastenkomplimangochkonkurrerandeavundkanblienbradrivkraft.

  –Närmanvillblilikabrasomnågonannan,skaffasigsammautbildningelleromnågrakollegersägertillmig”Åh,vadjagäravundsjukpådigsomskriverböcker”.Ochsåhardekommitigångsjälva.Denavundenärganskaöppenochintehellermissunnsam.Manvillbarasammasak.

  Menommanlideravdendestruktivaavundenfinnsdetnästanalltidupplevelseribarndomenmedibilden,menarMartaCullbergWeston.

  –Fastingenharhittillsknackatpåminterapidörrochsagt:”Jagärsåavundsjuk.Kanduhjälpamig?”.Vidöljeravundskänslorsåvälattdesällandykeruppspontantensiterapi.Däremotärdetmångaavminaklientersomnästanharblivitmisshandladeisinsyskonsituationpågrundavavundsjuka.

  Omrötternatilldestruktivaformeravavundoftafinnsibarndomen,innebärdetatträttvisamellansyskonäraocho?

  –Såenkeltärdetinte.Iblandtrorföräldrarattalltärfridochfröjdförattdegerlikamyckettillalla.Menavundsjukakanintelösaspåegendomsplanet.Dethandlarinteomattköpalikafinacyklarellerattgebarnenexaktlikamyckettid.Ivissaperiodermåsteföräldraröverkompenseranågotsyskon.

  Detgällerattvarafinkänslig.Iolikasituationerilivetochmedolikapersonligheterbehöverbarnolikaslagsuppmärksamhet.Detviktigaärattallaskakännasiglikaälskade.

  Isyskonskarankandetlillasyskonetsavundsjukapådetäldre,somkansåmycketmer,sittaihelalivet.Manserstorasystraroch-bröderöveralltochtyckeraldrigattmanärbranogsjälv.

  –Somäldresyskonkanmantyckaattmammanochpappanägnarsigvansinnigtmycketmeråtdenlillafiguren.Framföralltkännermansigargochförfördeladförattföräldrarnainteseren.

  Detsmärtsammaärattdettaoftasitterihelalivetomviintefårenchansattarbetaossigenomdet.Därförärdetoerhörtviktigtattföräldrarförsökerhanterabarnssyskonavund,menarMartaCullbergWeston.

  –Detärviktigtattberättafördenlille/lillaatt”dukommerattkunnaprecislikabranärdublirlikagammal.Dumåstebaraväxalitetill”.

  Fördenäldreärdetviktigtattvisatydligtatthanellerhonärlikaälskad.

  –Dethärgörverkligenföräldraridag,dearbetarhårtpådetta.Svenskaföräldrarskahaeneloge.Detjagserärskadornafrånfornatidersföräldragenerationersominteharförståttdethär.

  MartaCullbergWestonberättaratthonsjälvväxteuppmedenjättekonkurrensmedenlillebrorsomhontyckteattmammanfavoriserade.

  –Såblevdetpappaochjag,mammaochbrorsan-konstellationen.Jagjobbadeigenomjättemycketavminsyskonavundiminpsykoanalys.

  Mendetfinnsmångaformeravavundinomfamiljen.Föräldrarnakanocksåsinsemellanvaraavundsjukaomnågonavdemharettsärskiltbandtillnågotavbarnenochiblandkanmanseavundfrånmammapådotternellerpappanfrånsonen.

  Hurskamanhanterasinavundsjuka?

  –Användavundskänslornasomenspegel.Frågadig:Vadkanjagläramigavdethär?Varförkännerjagmigunderlägsen?Vadvärdesätterjag,vadärdetjagskulleviljaha?

  Närmananvänderavundensomspegelminskarocksådenskamligaladdningsomavundhar.

  –Detgällerocksåattochjämförasigpåklokaresätt,attjämförasiginomsigsjälvtillexempel,ochattutvecklasigsjälvsåattmantarvarapåsinkapacitet.

  Engodsjälvkänslaärettbravaccinmotavundsjuka.Dengördetlättareattlevamedolikheterutanattjämförelsenfårentärandeinreeffekt.Harmanstoraproblemmedmissunnsamavundkanmanbehövagåiterapiföratttaredapåvadsomliggerbakom.

  Varförkritiserardukonkurrenssamhället?

  –Förattdeteldarpåjämförelsehetsensomblandannatkanundergrävavårsjälvkänsla.Dagenslivsstilsstresskandelvisförklarasmedattviharallthögreförväntningarpåosssjälva.

  MartaCullbergWestonlyfterframWilliamJames,denamerikanskapsykologinsfader,somtaladeomensjälvaktningsekvation.Hansersjälvaktningsomresultatetavförhållandetmellanframgångochförväntan.Omförväntningarnaökarmåsteframgångarnaocksågöradetförattsjälvaktningenskavarakonstant.

  –Vimåstelyckasmedsåväldigtmycketförattvaranöjda.Deegnaförväntningarnahaussasuppavmediaochreklam.Såärkarusellenigångmedettslagsförväntningsinflation.Villviverkligenvarakvaridendärsnurren?

  Vadvetduomavund?

  quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  MartaCullbergWestonberättaratthonkonkurrerademedsinlillebrornärhonvarliten.Ivuxenålderharhonbearbetatsinsyskonavundsjukagenompsykoanalys.

  Foto: VERONIKAKINDBLAD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X