Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Mig äger ingen Vackertvittnesbördomensorgligpappa

Mig äger ingen

Författare
Genre
Övrig

Förlag: Atlas

Detvimlaravtragiskafäderilitteraturen:självutgivandeochkärleksfulla,menocksådruckna,patetiskaochhopplösttafattaisinoförmågaattgeuttryckförsinkärlek.Ilitteraturensomilivet,medandraord.HistorikernochdensocialistiskadebattörenÅsaLinderborggernusittbidragtilldesorgligafädernaspantheonmedbokenMigägeringen,engripandeminnesbokomhennesfarmenocksåengenomkomponeradochomsorgsfulltlitterariseradtext.

NärÅsaLinderborg,ellerAnderssonsomhonhettesombarn,varfyraårlämnadehennesmammahemmet.Honhadeträffatenannan.Åsalämnadehonkvar,föratthonintehadehjärtaatttaifrånmakenLeifdetvackrastehanhade.Såuttrycktehonsjälvsakenfleraårsenare.ÅsaLinderborgdömerinte.Honhadeenpappasomälskadehennereservationslöstochenmammasomändåfannstillhands,omännågramilbort.Somturvarhadehonocksåenfarmorochenfarfarsomgavhennemat,närpappaslöntagitslut,ochenfastersomtoghandomderastvätt.

TyÅsaLinderborgspappavaralkoholist,ettblottalltförvanligtexempelpådenförtärandeochfullkomligtoglamorösaunderklassfyllan.Hantogalltidutsinlönsåforthanfåttden.Hanströddepengaromkringsigsålängehanhadedem,påvitaitalienskasandalerochböckertillÅsa,påprydnadssakerochdryckjomtillsigsjälv;mellanöliveckorna,vinochsprittillhelgen.Närmellanöletförbjöds1977blevdetspritävenivardagslag.

Annons
X

InnandessskötteLeifexemplarisktsittjobbsomhärdarmästarepåMetallverkeniVästerås,Sverigesbästahärdareenligthonomsjälv.Mensompappavarhanknappastnågotföredöme.Dotternfickgodisvarjedag,honbehövdesällanborstatänderna,honsovisammasängsomLeiftillshonfylldetio.Sängkläderanvändedeinte,förutomnågraörngottsomaldrigtvättades.BadadegjordeÅsaengångiveckan,hemmahossinfaster.Delevdeimisär,ävenompappanmytologiseradefattigdomen:

”Hantycktedetvaroändligtlångtmellanlöneutbetalningarnaochoförmåganatthållaipengarnaförväxladehanmedfattigdom.Hanvararbetareocharbetarevarperdefinitionfattiga,hansågpåsinegensituationsåsomdenskildradesavJackLondonochIvarLo.Fattigdom,sahan,ärettbrottsombestraffasmedlivstidsarbete.”

Menmisärenvarfrämstmateriell.Pappanvarrolig,barahanficksinaölkundehanägnanästintillobegränsadtidåtattspelakortmeddottern,ellerbarapratamedhenne.Detaladeomdestorasakerna,främstomsocialismenochdetklasslösasamhället.Typappanvarkommunist,ävenomhanintevågadeerkännadet.Hankundebliregistrerad,sevadsomhändemedmammassläktingar.Devarocksåkommunister,menaktivister.NågraavdemhamnadeiStorsienunderkriget.Pappanvågadeinteensskrivaundercheckarmedröttbläck.Attdesaknadetäckninggjordeintesåmycket,baraingenmisstänkteatthanvarkommunist.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fastnågrautflykterblevdetsällan.Intehellernågrajulklappar(dufårdemefternyår,vardetständigtlikasviknalöftet).DencykelsomÅsafåttnärhonfylldefemsåldepappanförattfåpengartillöl.ItonårensöktesigÅsaalltmertillsinmammaochhennesnyafamilj.Hontogocksåsinmammasnamn,blevpolitisktaktiv(demonstrationspolitik,enligtLeif)ochundvekalltmersinpappa.FörhållandetåterupptogsnärÅsaLinderborgsjälvfickbarn.MenhonvågadeintebjudaLeifpåsindisputationsmiddag,räddatthanskulleblibesväradellerstickautalltförmycket.Närhandör,inserhonhurmycketsomaldrigblevsagt,atthonaldrigfickhonomattförståatthantrotsalltvaritengodfar.

  OmalltdettaharÅsaLinderborgskrivitenfantastiskbok,naketgripandeochsjälvutlämnande,menocksådistanseradnärminnenaäralltförplågsamma.Mendistanseringenföderocksåklarsyn;ismärtanserÅsaLinderborgsveken,ävensinaegna,tydligareochgerdemänpregnantareuttryck.Bokengerettvackertvittnesbördomhennestacksamhetöverenbarndomsomonekligenvar”annorlunda”,honanvändersjälvdetordet,mensomocksågavhenneglädjeochenberedskapinförvuxenlivetmankanskeskulleunnathenneattslippa.GenomdeoftaunderbaraberättelsernaompappaLeif(så­oemotståndligisinaidiosynkrasier,såavväpnandeparadoxalisinafördomar)hörviemellertidintebaradotternsbarnsligaglädjeöversinuddapappa,viserocksådetövergivnaochräddabarnet,såskyddslöstmenocksåmedenöverlevnadsinstinktsomfå.

  DethartalatsmycketomÅsaLinderborgs”klassresa”,ochvisstharhongjortensådan.Mendetharmångagjort.Innanbetygenavskaffadeshadevirentavenhyggligtfungerande,meritokratisktmotiveradståndscirkulationiSverige.DetstoraärnogsnarareattÅsaLinderborgtrotsmisärenkunnatskapaenharmonisktill­varoåtsigsjälv.

  Bokenärsjälvbiografisk,menLinderborgarbetarsomenromanförfattaremedsittliv.HonläggerinstiliseradesituationerochöverraskningarpåettsättsommerpåminneromMaximGorkijochHarryMartinson,änomenstriktsjälvbiografiskgenre.Såblirockså”Migägeringen”,medsintitelfrånEkelöf,ettdjuptgripandebidragtilllitteraturenomdetragiskafädernalikavälsomenbarndomsskildringmedklassiskresning.

  Politisktgerdendessutomenpåminnelseomattdet70-talsomidebattensåoftamålasuppsomenvälfärdsidyllävendetrymdesinmisär.Idessadagardåen­lyxighandväskapåfulltallvarlanserassomenfeministiskfrigörelse­symbolgerbokenocksåenpåminnelseomattdetförnekadeklassperspektivetärvälsåviktigtsomgenusfrågan.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X