Annons
X
Annons
X

UpplagtförägarstridiSwedbank

FlerastorägareiSwedbankärstarktkritiskatillattordförandeAndersSundströmmörkatinformationombrottsmisstankarmottidigarevd:nMichaelWolf.NuöppnarAlecta,tredjestörstaägare,uppförenomvärderingavordföranden,medanFolksamstårfastvidAndersSundström.

Turbulensen i Swedbank
RamseyBrufer,Alecta.

RamseyBrufer,Alecta. Foto: MagnusHjalmarsonNeideman

SwedbanksstorägareAMFochTredjeAP-fondenharriktatstarkkritikmotattbankensordförandeAndersSundströmmörkatallinformationombrottsmisstankarnamotbankenstidigarevd,MichaelWolf.AMFsaigårattdekännersig"fördabakomljuset".

NuinstämmerävenAlecta,bankenstredjestörstaägare,ikritiken.

–AlectaärbekymradöverattSwedbanksordförandeintemeddeladepåägarmötetionsdagsattdetfannsytterligareinformationangåendeMichaelWolfsavsked.Han(AndersSundström,redsanm.)hadeintebehövtåsidosättayppandeförbundetutanenbartflaggatförattdetfannsmeriärendet,sägerRamsayBrufer,ägaransvarigpåAlectaochmedlemiSwedbanksvalberedning.

Annons
X

Detäryppandeförbudet,ettförbudmotattdelgeinformationkringbrottsmisstankar,somAndersSundströmharhänvisattillsomförklaringtillvarföratthaninteinformeratägarnaombrottsmisstankarnamotMichaelWolf.

–Nufårviivalberedningentatillossdetta.Vaddetsedanledertillåterstårattse,sägerRamsayBrufer.

–Nufårviivalberedningentatillossdetta.Vaddetsenledertillåterstårattse,sägerRamsayBrufer.

Folksam,därSwedbanksstyrelseordförandeAndersSundströmtidigarevarvd,ärstörstaägareiSwedbank.Folksamsvd,JensHenriksson,sitterivalberedningeniSwedbank.NärSvDNäringslivsökerhonomärhanupptagenochberattfååterkomma.IställetärdetFolksamstillförordnadepresschef,PatricElmén,somringerupp.

–Jensharingentingattsägaifråganjustnu.DetendavikansägaiFolksamärattvårbedömningstårfast.FolksamsbedömningavAndersSundströmharinteförändratsavnågotsomharinträffatigårelleridag.

Harniförståelsefördenkritiksomflerastorägarenuframför?

–Allaägareharsinabevekelsegrunderochsinabedömningar,detvillviintebetygsätta.Viharfullrespektförderasbedömning.

Vadbyggererbedömningpå?

–Dethärärdenkommentarvikommerattge.

MenärerbedömningattSundströmsagerandekringanmälanärriktigt?

–VårbedömningärattAndersSundströmärenbraordförandeförSwedbank.Vikommerviinteattsägameridagsläget.

LennartAnderbergärvalberedningensordförandeochägarrepresentantförFöreningenSparbanksintressenter.HanstödjerFolksamshållning.

–Närjaghartittatpåhelaärendetkännerjagattmanintehadekunnathanteradettapåettannatsätt.Detärintemöjligtattyppadetta(brottsmisstankarna,reds.anm.)fördestoraägarna,sägerhantillSvDNäringsliv.

Kanduförstådeandraägarna?

–Nej,egentligeninte.Ärdetsakligtgrundatavrättsligaskälsåförstårjaginteattdeärkritiskatillattmanleverupptilldet,sägerLennartAnderberg.

ÄrdittförtroendeförAndersSundströmintakt?

–Ja,detärdet.

Annons

RamseyBrufer,Alecta.

Foto: MagnusHjalmarsonNeideman Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X