Annons
X
Annons
X

Uppgörelsenmåstetaspåallvar

Ivårmigrationsuppgörelsemedregeringenstårtydligtatträttentillvårdförasylsökandeskautökas,menfrågandrasändåilångbänk.Ihöstensstatsbudgetmåstereformeningå–annarshotasstödetförhelaöverenskommelsen.DetskriverMiljöpartietsspråkrörÅsaRomsonochmigrationspolitiskatalespersonMariaFerm.

BRÄNNPUNKT|MIGRATIONSPOLITIK

Viseralltförmångafalldärmycketsjukapersonerutvisas. ÅsaRomsonochMariaFerm

FördrygtettårsedaningickMiljöpartietdegrönaochregeringenenhistoriskramöverenskommelseomdensamladeasyl-ochmigrationspolitiken.ÖverenskommelsenkomtillståndikölvattnetavSverigedemokraternasintågiriksdagen.MänniskorprotesteradepågatorochtorgeftervaletförattvisaattdetfinnsettstarktfolkligtstödförettöppetSverigeochattdeintegettpolitikernanågotmandatattbyggamurariderasnamn.

Detunikameddenmigrationspolitiskaöverenskommelsenärattdenmöterfrämlingsfientlighetmeddetendasomdenintetål:meröppenhet,merhumanismochmerdemokrati.Uppgörelsensvärdeliggeriattdereformerdeninnehållerocksåblirverklighet.Detärnuhögtidattregeringenvisarattmantaruppgörelsenpåallvar.

Annons
X

ÖverenskommelsensyftadetillattundvikadenutvecklingsomskettiövrigaEuropa,därfrämlingsfientligapartierspolitikletatsiginideetableradepartiernaefterdetattdefrämlingsfientligavaltsiniparlamenten.IställetskulleSverigegåenannanväggenomöverenskommelsenomattgenomföraettantalreformerförenmerhumanochrättssäkermigrationspolitikunderdennamandatperiod.Dethandladeblandannatomrimligaformerförfamiljeåterförening,tydligareochgenerösaretillämpningavbestämmelsernaom”synnerligenömmandeomständigheter”ochmöjlighetertillvårdochskolaförsåkallatpapperslösa.

FramsteghargjortsgenomettpaketförökadrättssäkerhetiasylprocessenochviserocksåframemotattinomkortkommavidaremedskolgångförbarntillmänniskorsomleveriSverigesompapperslösa.Menfleraviktigareformerhardragitutpåtidenochnuharlägetlåstsig.

NärdetgällerfamiljeåterföreningharförbättringarsketttillföljdavenpraxisändringiMigrationsöverdomstolen.Fortfarandeåterstårdockattsetillatttillämpningenblirsådanattfamilje-återföreningverkligenblirmöjligt,ocksåfördemsomintekanstyrkasittsläktskapgenomdna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vadgällertillämpningenavreglernaom”synnerligenömmandeomständigheter”haringentinghänt.Detärsantattenstörreandelidagfårstannapågrundavskyddsskäl,menviseralltförmångafalldärmycketsjukapersonerutvisasochvihartillochmedsettnyaexempeldärbarnsominsjuknatochhamnatiettapatiskttillståndfåttavslagpåsinasylansökan.

  Dentydligastestötestenenärhurfråganomlikarättighetertillvårdhanterats.Fråganhardragitutalldelesförlängepåtidenochnumåsteregeringenageraförrättentillvård.Grund-läggandemänskligarättigheteräruniversella,ochSverigesbegränsningarirättentillvårdärdärförvarkenrimligaellerhumana,vilketocksåpåpekatsfrånFN:ssärskiltansvariga.Iramöverenskommelsenommigrationstårtydligtatträttentillvårdskautökas.

  Idagharasylsökandeendasträtttill”vårdsomintekananstå”.Papperslösaharendasträtttillomedelbarvård,menmåstebetaladefaktiskakostnadernasjälva,vilketsällanärmöjligtförnågonidenutsattasituationmandåleveri.Ipraktikeninnebärdetattmångagårutanverkligvård.

  IväntanpåattregeringenskaageraharfleralandstingsjälvavaltattutökamöjlighetentillvårdochRätttillvård-initiativet,somsamlarorganisationersomAmnesty,FlyktinggruppernasriksrådFARR,LO,Läkareutangränser,RäddaBarnen,RödaKorsetochTCO,villattpapperslösaochasylsökandeskafåtillgångtillhälso-ochsjukvårdpåialltväsentligtlikavillkorsomövrigainvånare.DetärskamligtattinteensallabarniSverigegaranterashälso-ochsjukvårdidag.

  Attintegevårdutifrånbehovstridermotdeyrkesetiskaprincipersomsjukvårdspersonalutgårifrån.Människorskaintenekasvårdutifrånsinbakgrund,ochsjukvårdspersonalskaintetvingasnekamänniskorvård.

  Stödetfördenmigrationspolitiskauppgörelsenärberoendeavövertygelsenomattdessinnehållblirverklighet.Detärinteacceptabeltattfråganomlikarätttillvårdförallafortsätterattdrasilångbänk.Istatsbudgetentillhöstenmåstedärförreformeningå.Detinnebärattdenutredningsomärgjord(Vårdefterbehovochpålikavillkor–enmänskligrättighet,SOU2011:48)ochsomöverlämnadestillregeringenförsnartettårsedanmåsteskickasutpåremissivår,såattremissvarenkanliggatillgrundförpropositionen.Görsintedethotasstödetförhelaöverenskommelsen.

  ÅSAROMSON

  språkrör,Miljöpartietdegröna

  MARIAFERM

  riksdagsledamotochmigrationspolitisktalesperson,Miljöpartietdegröna

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X