Annons
X
Annons
X

”Uppgörelsenenstoreftergiftförregeringen”

AccepterandetavenutgångsstrategiochettslutdatumfördenstridandeinsatseniAfghanistaninnebärenstorprincipielleftergiftförregeringen,enligtPerGahrton(MP),sominförvaletvarmedochförhandladeframdenrödgrönauppgörelsenomAfghanistan.

SD:sJimmieÅkessonmenarattuppgörelseninnebärattregeringentvingatsanpassasigtillSD.

PerGahrton(MP),CarlBildt(M)ochJimmieÅkesson(SD).

PerGahrton(MP),CarlBildt(M)ochJimmieÅkesson(SD). Foto: SCANPIX

FörMiljöpartietsdelär dagensöverenskommelsemedregeringenochSocialdemokraterna”acceptabel”,anserPerGahrton.

–Detfinnsingenmilitärseger,sådethadevaritbraomuttågethadegåttännulitesnabbare,sägerhantillSvD.

Flerapolitikerharkommenteratuppgörelsenpåsinabloggar.UtrikesministerCarlBildtskriverattdetharfunnitsskillnaderisynsättmellanpartierna.

Annons
X

”Meniettlägesomdettaärdetnärmastennationellskyldighetattallagörsittallrabästaförattfinnadetsomförenar.Ochdetärdetsomnuskett”,skriverBildt.

HanframhållerattdeninternationellaKabulkonferensensslutsatserisomrastvingarframendelvisändradinriktningpådensvenskainsatsenmotattgåövertillenmerstödjandeänstridandeuppgift.Menförnästaårblirinteförändringarnasåstora,enligtBildt.

TidigaremiljöministerLenaSommestad(S)ärisinbloggkritisktillöverenskommelsen.Honsaknarensvensk,socialdemokratiskröstsomståruppemotmilitariseringen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ”VadvillMonaSahlinidetinternationellasamarbetet?ÄrdetrimligtattprioriteratruppiAfghanistannärpengariEuropasaknasföravgörandeochlångsiktigainsatsertillgagnförfredochavspänning?Attförordafredliginsatsutomlandsiställetförmilitärskaintevaraenfrågaförvänsterpartiet.Detbordevaraenfrågaförsocialdemokratin”,skriverhon.

  SommestadmenarattmilitärainsatserspinnervidarepåenkolonialtraditionsomEuropabordegöraalltförattbryta.

  SverigedemokraternaspartiledareJimmieÅkessontolkaröverenskommelsensomattregeringentvingatsanpassasigtillSD.

  ”Dethärvisarattvipåverkarpolitikentrotsdeövrigasambitionatthållaossutanför”,sägerhaniettuttalande.

  ”Vadjagkanutläsaavdethärärattregeringenkäntsigoerhörtpressadochtvingatstanågrastorastegtillbakaförattnåenbredmajoritetiriksdagenochintelåtaossfällaavgörandet.ResultatetavuppgörelsenliggermycketnäravårutgångspunktförAfghanistaninsatsen”,skriverÅkesson.

  ochTT

  Annons
  Annons
  X

  PerGahrton(MP),CarlBildt(M)ochJimmieÅkesson(SD).

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X