Annons
X
Annons
X

Uppdrag:GåomTV4

ManfredAronssonsvisionärattTV3skablistörreänTV4.Detkantasintidmenen­börjanäratttabortprogramiTV3medförmycketdisk­bänks­realismenochiställetlyftaframljusareochliteroli­garetv,enligtMTG:s­Sverigevd,somjobbarmedennylanseringavTV3.

ManfredAronssonbörjaderedanifjolmedattskapaennyorganisation.

ManfredAronssonbörjaderedanifjolmedattskapaennyorganisation. Foto: YVONNEÅSELL

AttskapaenbalanseradportföljavkanalersomskablistörstiSverigeochattkapitaliserapådetraditionellatv-kanalernaföratttjänastorapengarpåwebben.DetbeskriverManfredAronssonsomsinastörstautmaningarframöver,närhannuäruteochprataromhöstensnylanseringavSverigesäldstakommersiellatv-kanal,TV3.

SedantillträdetpåMTGför1,5‑årsedanharManfredAronssonrenodlatmediekoncernensbetal-kanalportföljmedViasat-kanaler.IfjolbyttesViasatSport1,2och3utmotnischadesportkanalerförmotor,fotbollochgolf.SenastetillskottetärViasatHockey.

–Dethargåttextremtbra.Manmåstevaratydligistormenavkanalersomöversköljertittarna,dehittarinteannars,sägerManfredAronsson.

Annons
X

Efterbetalkanalernavardetreklamkanalernastur.ManfredAronssonbörjaderedanifjolmedattskapaennyorganisationgenomattbrytaneddefleramindresomvaruppbyggdakringvarjetv-kanal.

Ivårasinleddesarbetetmedattrenodlaochförtydligakanalernai‑reklam-tv-portföljen.Tablåernai‑demermanligakanalernaTV6ochTV8rensadesblandannatfråntvsomvarförsmal.

Förändringarnaidemindrekanalernahargettentittartillväxtpå45procentiTV8och14‑procentiTV6,enligtManfredAronsson.

–Förmigärdetetttydligtbevispåattkanalernaärviktigaingredienseridetportföljbyggeviärmittuppei.MedvårnyaportföljskaviutmanaTV4ochdengamlanedärvdapositiondeharochblistörstiåldersgruppen15–49.

NärgårniomTV4-gruppen?

–Kanskeomfyra,femår.Detärvårlångsiktigavision.

NuärdetmoderkanalenTV3:sturattfåettansiktslyft.TV3harliksomdeandrastorakanalernatappattittaretilldemindrenischkanalerna.TV3harspretatåtförmångahållochdärmedvaritmersårbarföratttappatittare.

–Detharvaritblandatmanligtochkvinnligt,gammaltochungtochEfterlystochInsidermedväldigtlättsmältunderhållningi‑TV3.FolkharintevetatvadTV3skaståför,sägerManfredAronsson.

Förändringeninnebärattvarumärketskaförstärkasmedennylook,ettnyttgrafisktmanérochenutveckladlogotyp.Detskavaratydligtvadkanalenskaståför,ochhurTV3-kvinnanskiljersigfrånTV4-ochKanal5-kvinnan,förklararAronsson.Kanalensomharenöverviktavkvinnligatittaremellan25och49skaännutydligareriktasigtilldennagrupp.

IprogramtablånförTV3villhankommabortfrånprogrammedförmycketdiskbänksrealismförattiställetlyftaframljusareoch”literoligare”programsomSuperstarsochBlåsningen.HanvillocksåbättremarknadsförastoradragplåstersomEnsammammasöker,LyxfällanochEfterlyst.FörändringenavTV3sammanfattasidennyasloganen”Starkakänslor,starkakaraktärer”.

ManfredAronsontrorattframtidenstv-tittandeärplattformsoberoende,detvillsägaattkonsumtionenkommerattskebådeframförtv-,dator-,ochmobilskärmen.Ochmedenökningavdentotalakonsumtionenavrörligbildblirdetännuviktigareattskapatydligarevarumärken,avkanalersåvälsomprogram.

Annons
Annons
X

ManfredAronssonbörjaderedanifjolmedattskapaennyorganisation.

Foto: YVONNEÅSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X