Annons
X
Annons
X

Ungautanlönnärdetregnar

Regnigadagarbetyderförmångasommarjobbarestörreförlustänuteblivensolbränna.Defårnämligenbarabetaltomdetärvackertväder.IårharmångaungahörtavsigtillLO:shjälptelefonomsåkalladesolskensavtal.

Av TT
LO:shjälptelefon.

LO:shjälptelefon. Foto: SCANPIX

EnungsommarjobbaresomTTtalatmedharhittillsisommargåttmisteomlönenförsammanlagtsexhelaarbetsdagarochcirkatiotimmar.

–Jaghaderäknatmedatttjänameränvadjaghargjort,sägerhon.

Provjobbetbörjadefördenungastudentenimajochsedanfickhonettschemafrånmittenavjunitillochmedvecka33iaugusti.

Annons
X

–Förstadagenjagfickschematräknadejagpåvadjagskullefåutilönundersommaren.Jagdrogvälavnågontimmemenräknadeintemedettbortfallpåsexarbetsdagar,plusdecirkatiotimmarjagharfåttgåhemtidigare.

Anställningenerbjudsnärdetärsol.Vidsämreväderfårmanstannahemmautanlön.DetmärksattdetharvaritendåligsommarvädermässigtnärLOsummerarsamtalentillfacketshjälptelefonsomriktarsigtillungdomar.

–Detsomstickerutiårärsolskensavtalen.Arbetsgivarensägerattdeinteskakommainviddåligtväder.Ellersåkommersommarjobbarnaochdåsägerarbetsgivarenattenfårgåhem,sägerLO:skommunikationschefMarieLinder.

Demärkligaarbetsvillkorenärvanligastinomrestaurangbranschendärdetoftasaknaskollektivavtal.Ochdesåkalladesolskensavtalenärårligenförekommande,enligtHotell-ochrestaurangfacket(HRF).

–Detärsomenaccepterad,dåligochutspriddkultur.IGöteborgfårdeminstettsamtalomdagensomtangerardethärproblemet,sägerPatriciaWidergren,pressekreterarepåHRF.

HRF:sombudiNordharfåttinupprepadeberättelserisommarfrånungdomarsomharblivithemskickadeiregnet.

–Dehärungdomarnaärräddaattintefåanställningsådetäringensomvågarträdafram.Detärjättesyndfördetärallvarligt.Detärettavtalsbrotteftersomsolskensavtalinteexisterarhososs,sägerHRF:sombudsmanMalinVinderfors.

Fackförbundettrorattflerkommerhöraavsigsenareiaugustiochseptembernärmångafårsinaförstalönerutbetalda.

–Dåupptäckermångaattdefårmindrelönänvaddehadetänktsig,sägerPatriciaWidergren.

SommarjobbarensomTTtalatmedsaknaranställningsbevisocharbetarpåenrestaurangutankollektivavtal.

Enveckaiaugustiskullehonenligtschematjobbaalladagarutomlördagpårestaurangen.Detblevbarajobbpåmåndagen.

Hurhonfårvetaattarbetspassetställtsin?Jo,sentpåkvällarnakommerettsms:”Dubehöverintekommaimorgon”.

•LÄSMER: Alltfärresommarjobbförutbildadeocherfarna.

AnnikaAugustsson/TT

Annons
Annons
X

LO:shjälptelefon.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X