Annons
X
Annons
X

Undervisningstopparinteungasdrogmissbruk

Skolornasundervisningomnarkotikaharingeneffektpåungasdroganvändning.Ensidigsatsningpåhårdarekontrollmedflerpoliserochlängrestraffminskarintehellernarkotikaproblemen,konstaterarFolkhälsoinstitutetiennyrapport.

Foto: SCANPIX

Attupplysaungaomdetfarligameddrogerharlängevaritenhörnstenidetförebyggandearbetet.Mendetfinnsingenforskningsomvisarattdetharnågonbetydelseföromungdomarnasenareanvändernarkotika.

Detkvittardessutomomundervisningenbedrivspåtraditionelltlärarviselleromskolornaprövarnyametodermedinbjudnaföredettamissbrukareochspecialövningarisjälvförtroende,värderingarochiattståemotkamrattryck.

–Detbästaskolornakangöraförattstärkamotståndskraftenmotdrogerärattutförasittkärnuppdragväl.Attsetillattallaklararundervisningenochutvecklarkompetenser.Ochattregelbundetföljauppprestationerocharbetsmiljö,sägerSvenBremberg,ansvarigförhälsofrågorsomrörbarnochungavidStatensfolkhälsoinstitut.

Annons
X

Fördetfinnsettsäkertsambandsomhanpekarpå:attmisslyckasiskolangerdåligsjälvkänslaochökadriskföratttatilldroger. NärFolkhälsoinstitutetidagpresenterarsinrapport”NarkotikaniSverige”,äravsnittetomskolanbaraettavfleradärforskareförsökersvarapåvilkaavsamhälletsförebyggandemetodersomäreffektiva.Detärpåfallandelitesomharstödiforskningen.

–Detärenväldigdiskrepansmellantyckandetochdenlillasakligaunderbyggnaden.Detärmärkligtattdetfinnssålitekunskapsstödeftersomnarkotikafråganärhetidebatten,noterarSvenAndréasson,chefföralkohol-ochnarkotikaavdelningenpåFolkhälsoinstitutet.

NärvigickmediEU1995fannsfarhågoromattSverigeskullenärmasigdeteuropeiskamönstret.Mensåhardetinteblivit,konstaterarsociologidoktornHåkanLeifmansomirapportenbeskriverutvecklingen.GapetmellanSverigeochandraländeriEuropabestårochtyckstillochmedhaökat. Trotsattfåprovarärdetförhållandevismångasomharetttungtmissbruk,cirka26000ärenuppskattadsiffra.Antaletnarkotikarelateradedödsfallharnästanfördubblatssedanmittenav1990-talet.Ifjoldog350personer,konstateradeFolkhälsoinstitutetivåras.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Denförhållandevislillagruppensommissbrukarharfåttökadtillgångiochmedattnarkotikaflödarinövergränsernaochprisetsjunker.Detvisarattvimåsteskärpatänkandetkringdetförebyggandearbetet,sägerSvenAndréasson.

  Deträckerintemedattenbartförsökastrypatillgångengenomskärptkontrollmedflerpoliserochsträngarestraff,visarflerastudier.Detmåstekombinerasmedinsatserförattminskaefterfrågan.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X