Annons
X
Annons
X

Tyskjättebankbackade63miljarder

DeutscheBank,Tysklandsstörstabank,redovisarenförlustpå6,7miljardereuro,motsvarandenästan63miljarderkronor,underförraåret.Bankenförklarardetsvagaresultatetmedblandannatstorakostnaderförrättstvisterochomstruktureringar.

Av TT
Q4-rapporter 2015

Foto: MichaelProbst/AP

Delaravförlusternaaviseradesredanunderfjolåret,menytterligareutgifterfördomstolstvisterhartillkommit.Försistakvartalet2015räknarDeutscheBankmedenförlustpå2,1miljardereuroeller19,7miljarderkronor.

Annons
X
Annons
Annons
X
Foto: MichaelProbst/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X