Annons
X
Annons
X

TV4backaromreklamavbrott

NubackarTV4ochlovarattintegåinochbrytaförreklammittunderenlåtellerenintervju.VdCastenAlmqvistförnekarattdetfinnsnyariktlinjersomtillåterdetta.–Tvärtom,dethärärheltoacceptabelt.

(uppdaterad)

DetvarunderPolarprisgalansomettreklaminslagavbrötFirstAidKitmittunderderashyllningtillPaulSimon.SystrarnaKlaraochJohannaSöderbergkommenteradeavbrottetavlåten”America”iSvD:”Devissteattlåtenvarfyraminuter,detbordedekunnaräknatill.Nubrötdeprecisidenkänsligastedelen,iklimaxavsången.Detärinteokej.”

Nästafadäsinträffadenär”Nyhetsmorgons”PeterJihderingdeuppguldmedaljörenAnna-CarinAhlquistochprecisnärpingisstjärnanskullesvarapåenfrågaavbrötssändningenavreklam.IenkrönikatogjaguppTV4:snyapolicyattinteavvaktatillettlämpligtställeattbrytainmedreklam,utanbarahuggainmittienlåtellerenfråga.Mångaärjuredanupprördaöverdeotaligaavbrottenienlångfilm.

EfterSvD-krönikanhördemångaläsareavsigochmeddeladeattdeifortsättningenvaldebortkanalenpågrundavallreklamochdenyaavbrotten.

Annons
X

CastenAlmqvist,vdpåTV4,försäkrarnuattdetintefinnsnågranyariktlinjerpåkanalenochlovaratt”avhuggningarna”skaupphöra.

–Jaglästedinkrönikaochharanväntdeninternt.DetsomhändeunderPolarprisetärheltoacceptabeltliksomdetandraexempletmedPeterJihde.Vimåstesetillattdetintehänderigen.

Sådetäringetpåbudsomgåttut?

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Tvärtom.Tvärtom.Vitarfråganpåettväldigtstortallvarochäroerhörtmånaomalltsomkanförsvårafrågeställningenomreklam.Viföljerlöpandeattitydernaikvalitativaundersökningardärfråganär”Vadtyckerniomreklam?”Inställningenharblivitsvagtsämre,intedramatiskt,mennågotsämrevarjeår–vilketvitarpåstortallvar.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X