Annons
X
Annons
X

TungareformertrotsAndersBorgsnej

VårbudgetBildenavfinansministernsmaktärklartöverdriven.DetanserinitieradekällorsomSvDhartalatmed.SombevisanförsenradtungaförslagsomblivitregeringspolitiktrotsattAndersBorg(M)harmotsattsigdem:sänktaarbetsgivaravgifter,rutavdrag,ochskattelättnaderförpensionärer.

Partiledardebattiriksdagen.AndersBorg(M)samtalarmedKD-ledarenGöranHägglund(KD).Finansministernbrukarbetraktassomenavregeringensmestlysandestjärnor.Menhansmaktäröverskattad,menarenradinitieradepersoner.Detärpartiledarnasomstyrviadetsåkalladesamordningskansliet.

Partiledardebattiriksdagen.AndersBorg(M)samtalarmedKD-ledarenGöranHägglund(KD).Finansministernbrukarbetraktassomenavregeringensmestlysandestjärnor.Menhansmaktäröverskattad,menarenradinitieradepersoner.Detärpartiledarnasomstyrviadetsåkalladesamordningskansliet. Foto: BERTILERICSSON/SCANPIX

CirkusAndersBorgdrarigångidagnärfinansministernpresenterarvårbudgeten.DetbörjaderedanigårkvällnärhansattiSVTAgendasstudio.IdagpresenterarhanbudgeteniriksdagenochdagenavslutasmednyaBorg-bilderitv-rutan.AttSve-rigesledsavenkoalitionsregeringsynsdetmycketlitetav.

Ändåärsamtligabudgetarprodukteravettstortförhandlingsmaskinerimellandefyrapartierna–ettmaskineridärdetlångtifrånalltidärBorgsomdrardetlängstastrået.

–AndersBorgsinflytandeöverdrivsväldigtofta,sägerenpersonsomvaritenaktivdelavregeringensinrearbete.

Annons
X

–Mangerhonomstörremaktänhanhar.AndersBorgförsökernaturligtvispåverka,menhanfårinteigenomallt.Mångagångerharhanvälintevaritöverlyckligövervadpartiledarnaharenatsom,menhanrespekterarattdesätterdagordningen,sägerenmycketcentralperson.

Ibudgettidersitterfinansministernmedpåendelavdemötensomdetsåkalladeinrekabinettet–defyrapartiledarna–har.Detärdärpolitikentillslutspikas.DethänderatthanochstatsministerFredrikReinfeldtöverläggerpåegenhandförattenasomdenmoderatalinjen.AndersBorgsställningbyggerpåatthanbackasuppavstatsministern.

–Visst,deärväldigttajta.MenModeraternasställningstagandenärintealltidAndersBorgs.DetharfunnitssituationerdärFredrikReinfeldtintehartycktlikadantochdåfårAndersBorgrättasigefterdet.DetärReinfeldtsomärpartiledaren.Hanharenväldigintegritetidet.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SvDhartalatmedenhandfullkällorsomsamtligaunderdesenasteårenharhaftenstortyngdialliansarbetet.Allavilldockvaraanonyma,denenadefasadenfårintespricka.Detärdetresmåpartiernasomtalar:Folkpartiet,CenterpartietochKristdemokraterna.Dessahargivetvisettegetintressenärdebeskriverdenmoderatefinansministernsroll.Mendegerexempelpåförslagsomblivitverklighet,trotsattAndersBorgharspjärnatemot:sänkningarnaavarbetsgivaravgiften(inklusivedenförunga)ochegenavgifterföregenföretagare,rutavdragetförhushållsnäratjänster,avdragsrättförgåvor,skattesänkningarförpensionärerochdennyafastighetsavgiften.

  –Sedannärettförslagharblivitsuccéhardetagitåtsigäranavdet,sägerencentraltplaceradkälla.

  Närdetgällerlättnadernaförföretagensägerenpersonmedgoddetaljkännedom:

  –DetharjuintebaravaritAndersBorgutanModeraternaistortsomharvaritemotdem,menAndersBorgvarsärskiltemot.Hanvägradetillochmedivissafallattförberedaförslag.

  Ochdetärdelvisdärfinans-ministernsmaktligger.Regeringsförslagsomkostarpengarmåsteberedasavfinansdepartementet.Borgkandåläggahinderivägenomhanvillmotarbetaettförslag.Invändningarnakanvaraekonomiskamenocksåexempelvislagtekniska.

  Ettirritationsmomentärattenuppgörelsekanseannorlundautefterattdetbearbetatsavfinansdepartementet.InomKDfinnsdetenilskaöverreglernaföravdragsrättförgåvor.

  –Finansenbromsadekraftigtvilketgjordeattförslagettillslutinteblevsompartiledarnahadetänkt,sägerenKD-källa.

  MerpartenavAndersBorgsinflytandehandlardockomattdetärhansomsätterdeekonomiskaramarna.

  –Finansdepartementetsitterjupåallaräknesnurror.Omdekommerframtilltiomiljarderireformutrymmesåblirdetså.

  ÄndåhävdarfleraavdesomSvDtalatmedattdetsåkalladesamordningskanslietharmerattsägatillomänfinansministern.

  –Samordningensrollärklartunderskattad.Detärväldigtfåsomförstårdesstyngd.DetärdärsompartiernasolikaintressenipraktikenvägsmotvarandraochidenprocessenharAndersBorgingetinflytande,somenkällasäger.

  Defyrastatssekreterarnaisamordningskansliet–MikaelSandström(M),HelenaDyrssen(FP),MagnusWallerå(C)ochJakobForssmed(KD)–ärdesomlöserutkonflikterinomalliansen.Deagerarpåuppdragavsinapartiledare.

  –Degårintemedpånågotmedmindreänattallaäröverens.Menomettpartiintevillsläppaigenomnågotärdetbaraattblockeraettannatpartisönskemål.

  KällamedcentralplaceringuttalarsigförSvD.

  M

  Annons
  Annons
  X

  Partiledardebattiriksdagen.AndersBorg(M)samtalarmedKD-ledarenGöranHägglund(KD).Finansministernbrukarbetraktassomenavregeringensmestlysandestjärnor.Menhansmaktäröverskattad,menarenradinitieradepersoner.Detärpartiledarnasomstyrviadetsåkalladesamordningskansliet.

  Foto: BERTILERICSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X