Annons
X
Annons
X

Tryckfrihetenmåstegällaocksåe-böcker

Svensktryckfrihetmåstegällaoberoendeomentextpublicerasienfysiskbokelleriene-bok,skriverrepresentanterförFörfattarförbundetochFörläggareföreningen.

Kulturdebatt

Iårärdet250årsedanriksdagenbeslutadeattinföratryckfrihetiSverige.1766årstryckfrihetsförordningblevdenförstaivärldenattgeskyddåtdenmedborgerligarättenattfrittfåuttryckasinaåsikteriskrift.CensurenavskaffadesochOffentlighetsprincipeninstiftades.Mendetsom1766varettdemokratisktochmedborgarrättsligtgenombrottriskerarattitaktmedmedieutvecklingenurholkasochförlorasininnebörd.FörfattarförbundetochSvenskaFörläggareföreningenvillstämmainifirandetavdetfriaordet,mensamtidigtpåminnaomattvåragrundläggandefri-ochrättigheterbehöveröverförastillmoderntidförattbehållasinkraft.Detärhögtidattvitarjuridisktansvarförframtidensyttrande-ochtryckfrihet.

Deprincipersombäruppvårayttrandefrihetsgrundlagarharpågrundavteknikensutvecklingsattsurspel.Deordsomienfysiskbokskyddasavgrundlagensaknarskyddomdeförekommerie-böcker(bådeexemplarförsåldaochströmmande)ochböckersomtrycksmedprint-on-demand-teknik.Dethandlaromsåviktigasakersomförbudetmotcensur,meddelarfriheten,källskyddetochefterforskningsförbudet.Ensärskildrättegångsordningmedenegenbrottskatalogochjuryprövningskaalltidtillämpasvidbedömningavexempelvisförtalienbok.

Enbekymmersamkonsekvensavattlagenserolikautförolikasortersböckerärattförfattaransvareturholkas.Närdetgällerböckerutgårvåragrundlagarfrånattdetärdensomyttrarsigsombörhaansvaret,tillexempelvidförtal.Detärförfattarensomärochskavaradenendasomfårändraisintext.Mennärdetgällerdenyaformatenliggeransvarethosnågonannan,densomägerdendatabassomskaförmedlabokentillläsaren:förläggaren,distributörenellernågonannanmellanhand.Påsåsättökarriskenförsjälvcensurhosförfattarnaochföröverdrivenförsiktighetfrånförläggarnassida.Läsarnakankommaattgåmisteomdenfrispråkighet,kritikochgranskningsombörpräglaettöppetochdemokratisktsamhälle.

Annons
X

Bådedensomriskerarattbliförtaladochläsekretsenharettlegitimtintresseavattvetavemsomyttradesigochvadyttrandetinnehöll.Läsarenmåstekunnalitapåatttextenäroförändrad,attinnehålletverkligenärvadförfattarenvillsäga,oavsettommanhållermedförfattarenellerinteisak.Omdetskullevarafrågaomettyttrandesomfallerinomvadlagstiftarenanservarabrottsligt,såskadensombestämtutformningenavtextenkunnaställastillsvars,nämligenförfattaren.Författareochförläggareärenigaomattförfattarensensamansvarärengrundförutsättningförbokutgivning.Ivilketformatuttrycketfinnstillgängligtbordeintehaavgörandebetydelse.

Envälfungerandeyttrandefrihetsrättsliggrundlagmåstevarauppdateradavrättssäkerhetsskäl.Författareochförläggarehartidigarepåtalatproblemetmedolikaansvarigaförolikabokformat,menintefåttgehör.Ettantalstatligautredningarinomtryck-ochyttrandefrihetsområdetharprövatattlösafråganomensamansvarmenintekommitimål.Densenasteiradenavdessautredningar,dennupågåendeMediegrundlagsutredningen,börtatillfälletiaktattuppdateraregelverketsåattderättsligakonsekvensernablirdesammaoavsettivilketformatenboknårsinaläsare.Utredningenmåsteseallvaretiattviktigaochnumerapåmarknadenetableradebokformatfallerutanförgrundlagarna.

Settiettinternationelltperspektivfängslasochavrättasförfattareförsinaordochförläggareförrättenattgeutdem.Påetteuropeisktplanutmanasvåryttrandefrihetavandraviktigagrundlägganderättighetersåsomintegritetsskyddochskyddavallmännaintressen.Detärintesjälvklartförallaattvarochenskaharättatttadelavochtillandraspridaåsikterochinformation.Vibehöverintefärreresonerande,provocerande,upplysandetexterutgivnaibokformutanfler.Vifåraldrigslutaförståinnebördenavverkligtryck-ochyttrandefrihetellerupphöraattförsvaravärdetavdessaprinciper.Iställetskaviöverförademtillvårtidochnyagenerationer.

##GunnarArdelius

FörfattareochordförandeFörfattarförbundet

##EvaBonnier

FörläggareochordförandeiSvenskaFörläggareföreningen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X