Annons
X
Annons
X

Trestäder–trebudgetar

Somstudentkandetvarasvårtattfåihopekonominochförutsättningarnaskiljersigberoendepåvarmanpluggar.SvD:sAnnikaWilhelmsontipsaromhurduklarardigpåCSN-pengarnaitrestudentstäder.

(uppdaterad)

Lund

Blikårmedlem.SomstudentiLundkliverduinienbubbladäralltäranpassattillenstudentekonomi.SetillattgåmediStudentlund,defåhundralappardetkostarfårdusnabbtigen.

Ätlunchochmiddagpånation.Lunchpånationkostar30kronor.Dufårdockräknamedattfåståiköienhalvtimmesåtaredapåvilkanationersomärmindrehetaförtillfället.Harduontomtidsåfinnsdetfalafelrullarför30kronorivartannatgathörn.

Annons
X

Ävenmiddagserveraspånationer,för40kronorfårmanmatochoftanågotslagsunderhållningiformavfrågesportellerfotbollpåstorskärm.Ölkostarmellan20och30kronor.

TränapåGerdahallen.TränagördubilligastpåGerdahallen.För420kronorperterminkandugåpåsåmångagympa-,yoga-ellerafropassduvillochför770kronorfårduäventillgångtillgymmet.

Bostadärganskadyrt.DetsomkostariLundärmöjligenbostad.Ävendeflestakorridorrumkostarmellan3000och4000kronorochsomnystudentfårmantadetmanfår.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sundsvall

  Bostäderärbilliga.Kommunenerbjuderallastudenterbostadsgarantiochföromkring2000kronorfårmanettrumiendeladlägenhet,elochinternetinkluderat.Villduhaegenlägenhetfårduräknamedentusenlapptill,minst.

  Tamedmatlåda.Lunchpåskolankostarkring70kronor,medstudentrabatt.Detärengodidéattinvesteraiettgängmatlådorochtamedegenlagadmattillplugget.

  Tränaärbilligt.Sundsvallhargodaträningsmöjligheter.BakomuniversitetetliggerHimlabadetsomlåterstudentersimmaidenvanligabassängenförendast35kronor.Vintertidfinnsspårförlängdskidåkningsompreparerassågottsomdagligen.För350kronorfårduåkahurmångagångerduvillunderensäsong.Detfinnsocksågottomskogochfriluftslivkringstan.

  Fåbilligaaktiviteter.Sundsvallharettkårhussomharenochannanaktivitetochklubbtvådagariveckan.Enextraavgiftpå50kronornärdubetalarförkårmedlemskapetgerdiggratisinträdehelaterminen.Ölkostaromkring25kronor.IövrigtfinnsdetfåaktiviteterförenstudentbudgetiSundsvall.

  Stockholm

  Boendeärdyrt…Somnystudentblirdetsvårtattfåettstudentrum.Blocketsandrahandshyrorärbådehögaochdufårslåssomdemmedmångaandrabostadslösa.Ävensominneboendeärdetvanligtmedhyrorkring5000kronor.

  ...likasåtransport.Atttasigruntistorstadenkostarocksåendel,någotmankommerundangratisibådeLundochSundsvalldåavståndenärkorta.MedstudentrabattkostarSL-kortet560kronorimånaden.

  Tamedmatlåda.Lunchpåuniversitetetkostarrunt60kronor.MatlådorärengodidéiStockholmsommankansparahundralapparpåvarjevecka.

  ÖlpåstudentpubellerFridhemsplan.Stockholmharocksånågrastudentpubarmedbilligöl.Ochdetfinnsävenettstortutbudavsunkigabarersomharölför30kronor.HittadinfavoritkringFridhemsplanellerMedborgarplatsen.

  Träningsutbudetärstortmendetkostar.Stockholmharettstortutbudavgymochfleraavdemerbjuderstudentrabattpåmedlemskortet.Frågaikassandärduvillträna.PåstudentområdetLappkärrsbergetfinnsettlitetgymsomendastkostar250kronorpertermin,mendumåstebodärochdufårvaddubetalarför.

  LÄSMER: LaddanerhelaHögskoleguidenhär

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X