Annons
X
Annons
X

Tobaksindustrinsaggressivamarknadsföringettallvarligthot

Tobaksindustrinsaggressivamarknadsföringriktadtillkvinnorochungaärettallvarligthotmotderashälsaochmotfolkhälsan.Detärhögtidatttakrafttagförattskyddakvinnor,barnochungdomarmotdettahälsohot.Ettviktigtstegförsvenskdelärattsnarastföljamerframsyntaländersexempelochbegränsamarknadsföringengenomattinföradoldförsäljningavtobaksvaror!Detskriverettantalchefredaktörerochöverläkaremedflera.

AmeliaAdamo,AnnikaJankellochAlexandreCharlesm.fl.villstoppaalltobaksreklam.

AmeliaAdamo,AnnikaJankellochAlexandreCharlesm.fl.villstoppaalltobaksreklam. Foto: SCANPIX

Varjeårbörjaromkring16000ungdomarunder18årattrökaiSverige.Uppåthälftenavdemkommerattdöiförtidavsinrökning.NärlänsstyrelseniStockholmslännyligengjordeenenkätstudieblandungdomarlågandelenrökareinianochigymnasietsandraårskurspåsammahöganivåsom2004.

Tobaksfriaveckan,vecka47,riktaruppmärksamhetenmotettfolkhälsoproblemsomtrotsminskanderökningfortfarandeärettavvårastörsta.År2009hadeviilandetomkring850000vuxnarökareoch800000snusare.TotaltsettärfortfarandelångtöverenmiljonmänniskoriSverigedagligatobaksanvändare.Sålängesomtobaksindustrinlyckasrekryteranyakunderiuppväxandegenerationerkommertobakenattfortsättaförsämrahälsaochlivskvalitetförmångamänniskor–samtidigtsomdenorsakarsamhälletstorakostnader.

Ungdomarochkvinnorärhögintressantamålgrupperförtobaksindustrinsmarknadsföringhärhemmaochiandradelaravvärlden.Tobaksindustringörvaddenkanförattmedskräddarsyddaprodukterochreklambudskapsomkopplartobaktillfrigörelse,självständighetochskönhetlockaskvinnorochflickorinitobaksberoende.

Annons
X

Någraavosssomstårbakomdenhärartikelnarbetarpåimedievärldenochläggeroftamärketilloroandeexempelpåattrökningochsnusandeglorifierasellerivartfallskildrassomnågotnormaltochnaturligt.Inteminstmångaavdemestpopuläraochinflytelserikaungdoms-ochtjejbloggarnagerensådanbildavtobaken.Varesigdethandlarommedveten,industrisponsradmarknadsföringellerej,ärviövertygadeomattdessasättattvisarökningochsnusandepåverkarungdomarattblimerintresseradeavattsjälvaanvändatobak.

Vivilluppmanabloggskribenterochandramediekollegortillenkritiskhållningitobaksfrågan.Lyftblickenochsedetstörreperspektivet.Vemtjänarpåattungatjejerbörjarrökaochsnusa?Hurfriärdensomärberoendeavnikotin?

SamtidigtmåstenulagstiftarnagörasittytterstaförattbegränsamarknadsföringenavtobakochskyddatobaksindustrinsmålgrupperiSverigeochvärlden.Därförkrävervi:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •Förbjudalldirektochindirekttobaksreklam–infördoldförsäljning!

  Den27februari2005träddevärldshälsoorganisationenWHO:sramkonventionomtobakspreventionikraft.Sverigeratificeradedensammaårochsommaren2010hadenärmare170länderanslutitsigtilldengenomratificering.EnavdeviktigasteåtgärdernasomvärldensländerenatsomgenomTobakskonventionenärattinföraheltäckandeförbudförmarknadsföringavtobak.ISverigeärmarknadsföringavtobaktillstordelbegränsad,menviktigastegåterstårattta.Ettavdeviktigasteärattinföradoldförsäljningavtobak.Genomattförbjudaexponeringavtobakdärdensäljskanrekryteringenavnyarökareochsnusareminskas.NorgeochIslandochettflertalandraländerharredaninförtdoldförsäljningochflerärpåväg.LåtinteSverigehamnalängrepåefterkälken!

  •Nollvisionförtobak

  Andraviktigalagändringarsomkanskyddakvinnorochungdomarärbildvarningarpåtobaksprodukterochförbudmotfrukt-ochgodissmakeritobak.

  Vårvisionäretttobaksfrittsamhälle,enframtiddärmänniskorintelängreskadasochdöravtobaksanvändning.VilkenvisionharSverigesregeringochriksdag?

  AMELIAADAMO

  chefredaktörM-magasin

  GUNILLABOLINDER

  överläkare,KarolinskaUniversitetssjukhuset

  LOUISEBRATT

  tjänstledigchefredaktörochAnsvarigutgivareförVeckoRevyn

  ALEXANDRACHARLES

  1,6-miljonerklubben

  ANNIKAJANKELL

  journalistochprogramledare

  TITTISCHULTZ

  programledareRIXFM

  LINDAÖHRN

  tfchefredaktörochAnsvarigutgivareförVeckoRevyn.

  Annons
  Annons
  X

  AmeliaAdamo,AnnikaJankellochAlexandreCharlesm.fl.villstoppaalltobaksreklam.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X