Annons
X
Annons
X

TillsjössiSydostasien

DrömmerduomattfåupptäckaSydostasiensmångaöar?Medbåtkandunåalladessaavlägsnaparadislikaplatser,ochfåenpalmkantadstrandalldelesfördigsjälv.

Manbehöverintevarastorföratthissadetenormastorsegletpå46-fotsbåten,detskermedhjälpavvinschar.MenKahnstårändåvidmastenochmatarochsertillattingethakaruppsig.PattayaThailand.

Manbehöverintevarastorföratthissadetenormastorsegletpå46-fotsbåten,detskermedhjälpavvinschar.MenKahnstårändåvidmastenochmatarochsertillattingethakaruppsig.PattayaThailand. Foto: ANNAWICKSTRÖM

Attmerellermindreplanlöståkaomkringutanattbehövapassabåttider,attkunnastannatillvidenstranddärrestaurangernasermysigautgerenfantastiskfrihetskänsla.Sovpådäckunderstjärnhimlenellerienbekvämhytt.

Drömmenärinteouppnåeligensfördensomaldrigharseglatförut.ISydostasienfinnskursersomgerderättakunskapernaförattgesigavpåegenhandefteråt.Mankanchartrabåtenpåegenhand–ellermedskeppareochkock.Ochvilldubaraprovalitegranngårdetutmärktatthängamedpåbaraendagstur.

Ävenvanaseglaresomvillhaenrejältaktivsemesterochsomäruteefterfysiskseglingharenheldelatthämta:Gastapånågonavregattornaellerdeltasombetalandebesättningpåsjömilsseglingar,somoftaärleveransseglingar.

Annons
X

Oavsetthurmanseglarkommerdetattvaragaranteratvarmtävenomdetregnar–ochbliettäventyrförlivet.

Såhärgårdutillväga

GåenkursSkaffanautiskkompetensellerrepeteragamlakunskaper.FleraseglarskoloriregionenärknutnatillorganisationernaYIT(InternationalYachtTraining)ochRYA(RoyalYachtAssociation),bådamedsäteiStorbritannien.VäljermanatttaBareboatcaptainrespektiveCoastalskipper,ettgångbartintyg–ochkunskapersomistortmotsvararvårtKustskepparintyg–ommanvillchartrabåtsenare.

Kursernaärintensivaochallundervisningskerpåengelska.Ävenommankandesvenskasjötermernasedantidigareblirdetmånganyaord.Densomvillpluggaengelskasjötermeriförvägkanhöramedskolanomdekanskickadelaravkursmaterialet.

Pris:Runt19000kronorförtvåveckorförattbliBareboatcaptain,besättningskursenkostarcirka6500kronor.

Förattkonverteratillsvensknautiskkompetens–vilketärnödvändigtommanskavaraskepparepåenbåtsomärlängreäntolvochbredareänfyrameteriSverige–måstemantentaförKustskepparintyget.HörmedNämndenförbåtlivsutbildning. iytworld.com, rya.org.uk, nfb.a.se

DagsturFörattprovaseglingellerbarafåkommautpåsjönendag.Ingaförkunskaperkrävs.Vissakräverattmanhyrhelabåten,hosandrakanmanhängapåiettsällskap.

Prisexempel:Cirka900kr/person.

BlibesättningFlerafirmorordnarlängreturerocheskaderseglingar,tillexempelfrånPattayatillKambodjaellerPerhentian-öarnaiMalaysiasamtfrånPhukettillLangkawiiMalaysia.Kravenpåförkunskapvarierar,frånnybörjaretillatthaåtminstoneendelseglingserfarenhet. Prisexempel:SexdagarsäventyrsseglingfrånLangkawicirka7000kr/person.

ChartrabåtMedskeppare:Kostarförståsenextraslant,meningaförkunskaperkrävs.Dettaäroftastdetendasättetattseglaommanvillkorsaennationsgränsdåin-ochutklareringarkanvaraganskaknepiga,särskilttillKambodjaochBurma.Oftaföljerenkockmedibesättningen,sådetärbaraattlutasigtillbakapådäckommanvilldet.Prisernavarierarenormtberoendepåbåttypochsäsong.

Påegenhand:Förattfåchartrasegelbåtkrävsminstsvensktkustskepparintyg–ellermotsvarandeinternationelltintyg–samtdokumenteradseglingserfarenhet.Atthaåktmotorbåträckerinte.Seglingskunskapernatestasoftastinnanmanfårgesigiväg.Densomkännersigringrostigkanchartrabåtenmedskeppareendagellertvåinnanmangersigavpåegenhand.CharterfirmorfinnsblandannatiPattaya,påPhuketochLangkawi.Oftastyrfirmansserviceområdehurlångtfrånbåtenshemmahamnmankansegla.Ävenhärvarierarprisernakraftigtberoendepåbåttypochsäsong.

Vårvinterärbästatiden

FörerfarnaGastapåregattor:SeglingiAsienbliralltmerpopulärtochvarjeårordnasettflertalinternationellaregattor.Ärmanredanengodseglaregårdetattgastasombetalandebesättningvidfleraavdem.Detfinnsocksåspeciellakurserfördensomvilllärasigalltomregattasegling.

Sjömilsseglingar:Passardensomredankanseglamenvillupptäckatropiskafarvatten,kanskesamlasjömilochvillseglatillettfördelaktigtpris.Kunskaperomtidvattenberäkningarärettmåsteochmanförväntasklaraavallasysslorombord.MångasjömilsseglingarärleveransseglingarochkansträckasigfråntillexempelKohChangtillPattayaellerfrånBalitillSingapore.

När?BästatidattseglainorraThailandsbuktenmedKohSametsochKohChangsskärgårdarärundervårsvenskavinter,medanområdetruntKohSamuiochnermotMalyaisasostkustoftastärrelativtregnfrittunderdensvenskasommaren.ÄvenBalifungerarbästunderdetsvenskasommarhalvåret.

PåAndamankustenfrånBurmanertillMalaysiaochLankawiärdettorrastunderdensvenskavintern.

Var?ThailandsbuktenochAndamankustenskiljersigåtintebaragenommonsunerna.InorraThailandbuktenochKohChangsskärgårdfinnsbaracirka15charterbåtar,medandetpåAndamankustenliggermerän500båtar.

IguidenSouthEastAsiaPilotfinnsovärderliginformationomfärdmålochhamnar.www.southeastasiapilot.com

TamedDentropiskasolenbrännerextramycketpåsjön,glömintespf50.

•Solhattellerkeps

•Solglasögon

•Rejälskjorta,texjeansskjorta

•Regnskydd,billigaregncaperfinnsattköpapåplats

Påspåret–quiz|Vartärvipåväg?

QUIZ1|Påspåret

quiz.svd.se

QUIZ2|Påspåret

quiz.svd.se

QUIZ3|Påspåret

quiz.svd.se

QUIZ4|Påspåret

quiz.svd.se

QUIZ5|Påspåret

quiz.svd.se

QUIZ6|Påspåret

quiz.svd.se
Annons
Annons
X

Manbehöverintevarastorföratthissadetenormastorsegletpå46-fotsbåten,detskermedhjälpavvinschar.MenKahnstårändåvidmastenochmatarochsertillattingethakaruppsig.PattayaThailand.

Foto: ANNAWICKSTRÖM Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X