Annons
X
Annons
X

Tidigaskolmorgnar enfaraförhälsan

Enlångradundersökningargervidhandenattensenareläggningavskolansstarttidervoregynnsamt.Tidigaskolmorgnarintebaraförsämrarstudiekapacitetenhosenstor­andeleleverideövretonåren­utanutgörocksåettdirektochallvarligthotmotderashälsa,skriverfemforskare.

ISverigeharfråganomelevernasdygnsrytmknapptmärktsavallsiskoldebatten;änmindreharvitagitnågrainitiativilinjemedUSAochEngland,skriverförfattarna.

ISverigeharfråganomelevernasdygnsrytmknapptmärktsavallsiskoldebatten;änmindreharvitagitnågrainitiativilinjemedUSAochEngland,skriverförfattarna. Foto: JESSICAGOW/TT

BRÄNNPUNKT|TONÅRINGAR

Enomläggningavskoltidernaärinteenideologiskfråga,utanenvetenskaplig. HansTeke,BjörnSjödén,AndersPersson,ChristianBalkeniusochPaulKelley

Vilkentonårsförälderharaldrig­behövttjataförattfåsittbarnattgåuppitidtillskolan?Vilkenlärareföreleverideövretonårenharaldrigmöttsavtommablickarochgäspningarpåmorgonen?Ochvemharaldrighörtförklaringenattdetskulleberopådåligakvälls­vanorochattdebehöverlärasigatt”gåochläggasigitid”?

Detfinnsivårkulturendjuptrotadföreställningomattdetdanarkaraktärenochärbrafördisciplinenattgåupptidigtpåmorgonen.Iindustri­samhället,däräldrebarnochungdomarvaren­vitaldelavarbetskraften,vartidigamorgnaroftaennödvändighetförattdagsljusetskullekunnaanvändasmaximaltävendenmörkatidenpååret.Dettaförhållningssätttillklocktidenharlevtkvarändainivåradagarochvisarsiginteminstiskolornasschemansomiallmänhetbörjarruntklockan8.

Annons
X

Skälentilldettaärpraktiska.Deflestaföräldrarbörjarsittarbeteviddennatidochdetharansettsrimligt,ellersjälvklart,attskolanskavarasynkroniseradmedövrigasamhället.Vadfåverkarkännatilläratttidigaskolmorgnarintebaraförsämrarstudiekapacitetenhosenstorandeleleverideövretonåren,utanocksåutgörettdirektochallvarligthotmotderashälsa,genomattbrytamotderasbiologiskaförutsättningar.

Imittenavhjärnanharvinågotsomibland­kallasför”dygnsrytmcentrum”.Dettafungerarsomenbiologiskklockaochreglerarvilkatiderpådygnetsomdetärnaturligtattvaravakenrespektivesova.Dennabiologiskaklockastyrsavdagsljuset(ochävenandraljuskällor)viareceptoreriögat,vilketgörattvisomnarlättareiettmörktrum.Mentidendåviläggerossmåsteocksåstämmaöverensmedhurdenbiologiskaklockanärförinställd;i­annatfallkandetblimycketsvårtattsomnaävenomförutsättningarnaiövrigtärbra.

Närdetgällerdenbiologiskaklockansförinställningaräråldernentungtvägandefaktor.Exempelvisförtioåringarärdetintesärskiltsvårtattgåuppvid6.30eller7.Meniochmedpubertetenökarsömnbehovettillniotimmarpernatt,samtidigtsomdenbiologiskainsomningstidenförskjutstvåtilltretimmar,såattdetblirnästanomöjligtattläggasigsåtidigtsomskolansstarttiderkräver.Dettagörattmångaeleverdrabbasavkronisksömnbrist.Särskiltgällerdettaeleverideövretonåren,somiallmänhetärkvällsmänniskorochbehö­versovatillniopåmorgonenförattfungeraoptimalt.Atttvingaen18-åringattgåuppklockan6.30eller7ärjämförbartmedatttvingaen50-åriglärareattgåuppklockan4.30.Konsekventgenomförtskulledettabetraktasnärmastsomtortyr.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enlångradundersökningargervidhandenattensenareläggningavskolansstarttiderharengynnsameffektpåelevershälsa,välbefinnandeochskolprestationer.SomexempelkannämnasetttreårigtprojektsomredovisadesförraåretvidUniversityofMinnesota,där9000gymnasieeleverdeltog.Dettavisadeattnärmanflyttadeframengymnasieskolasstarttidfrån7.50till8.40såökadeelevernasnärvaro,defickhögrepoängpåstandardiseradetestochderasbetygförbättrades.Sam­tidigtminskadederaströtthet,depressionssymtomochkonsumtionavkoffeindrycker.EttstortantalskoloriUSAhardärefter,ienlighetmeddetta,flyttatframsinastarttider.

  ÄveniEnglandharmanvidtagitprogressivaåtgär­der.Iettstortprojektskaman,dekommandeåren,utvärderaeffekternaavattmeränhundrahögstadieskolorflyttarframsinastarttidertill10påmorgonen.ISverigeharfråganomelevernasdygnsrytmknapptmärktsavallsiskoldebatten;än­mindreharvitagitnågrainitiativilinjemedUSAochEngland.

  Ingenavskolanspedagogiskaellerorganisatoriskautmaningarkommerattkunnahanterasominteelevernaberedsgrundläggandeförutsätt­ningaratttillgodogörasigundervisningen.Attele­vernaärvakna,ochintehalvsoverellersomnar­underlektionerna,framstårsomensjälvklarförutsättning.

  Vivillsärskiltframhållaatttillskillnadfrånmångaidéeriskoldebattenärenomläggningavskol­tidernainteenideologiskfråga,utanenveten­skaplig.ISverigeslårskollagensedan2010fastattskolanskavilapåvetenskapliggrund.Därförärdetviktigtattfråganocksåprövasochutvärderasveten­skapligt.Historiskakonventionerochmoraliseringarstämmerheltenkeltdåligtmedmodernforskning.Meddenkunskapviharidagomhurhjärnanochundervisningfungerarärdetbådemöjligtochangelägetatttänkanyttochgöraannorlunda.Attbörjaskoldagensenarevoreettenkeltförstasteg.

  HANSTEKE

  doktorandiutbildningsvetenskapvidLundsuniversitet

  BJÖRNSJÖDÉN

  doktorandikognitionsvetenskapvidLundsuniversitet

  ANDERSPERSSON

  professorisociologirespektiveutbildningsvetenskap

  vidLundsuniversitet

  CHRISTIANBALKENIUS

  professorikognitionsforskningvidLundsuniversitet

  PAULKELLEY

  clinicalresearchassociateinsleep&circadianneuroscience

  atUniversityofOxford

  Fotnot:UndersökningenfrånUniversityofMinnesotaredovisashär.PaulKelleyssenasteartikelfinnshär(inloggningkrävs).

  Annons
  Annons
  X

  ISverigeharfråganomelevernasdygnsrytmknapptmärktsavallsiskoldebatten;änmindreharvitagitnågrainitiativilinjemedUSAochEngland,skriverförfattarna.

  Foto: JESSICAGOW/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X