Annons
X
Annons
X

Terrorforskare:FlerIS-svenskarkommerdykaupp

TvåmänsomrestmedsvenskapasshargripitsiGrekland,misstänktaförkopplingartillIS.Enligtterrorforskarefinnsstorriskattmönstretupprepas.

–Bådeattsvenskarärinblandadeochattsvenskapassdykerupp,sägerterrorforskarenHansBruntillSvD.

(uppdaterad)
Kriget mot IS
IS-trupperiRaqqa,Syrien,ijuni2014.

IS-trupperiRaqqa,Syrien,ijuni2014. Foto: RaqqaMediaCenter/AP

AttensvenskärgripenochförekommeriettIS-sammanhangäringetnyttochriskerarattinträffaigen.DetmenarterrorforskarenHansBrun,sombådeärknutentillKing'sCollegeiLondonochsvenskaFörsvarshögskolan.

Hankonstaterarattrunt300svenskarharrestfrånSverigeförattstridamedIS.Ochhittillsärfådömdaförbrott.EttparärdömdaiSverigeochenhandfullhardömtsutomlands.

–Blandannatdenpersonsomnudykerupp.Hanärkändsedantidigare,sägerHansBrun.

Annons
X

HanmenarattdetfinnsskältillattISlyckasrekryteraindivideriSverigetillattstridaförterrorgruppen.Detfinnsfästenruntomilandetdärrekryteringenärstarkareänpåandrahåll,exempelvisÖrebroochpåvissahålliGöteborg.

–Detärettteckenpåattdetärpersonanknutet,attdetfinnsvissapersonersomharförmågaochkarismaförattlyckas,sägerhan.

HansBrunkonstaterarattSverigegenerelltsettharvaritsentutemedattarbetaförebyggande,menattdetserbättreutidag.Hanmenardockattettförebyggandearbetetmotrekryteringtillterrorgrupperinteräcker.

–Manmåstehaenkomplettstrategihelavägen,sägerhanochtilläggerattregeringensstrategisomAndersYgemanpresenteradeiaugustiärettstegirättriktning.

Mendetbehövsmer,blandannatkrävsinternationellalösningareftersomproblemetärinternationellt.DetbehövsutarbetadestrategierochsamarbetenbådepåEU-nivå,menäveninomFN.

–Sverigekaninteopereraiettnationelltvakuum.Detspelarintenågonrollomvigörbrasakeromomvärldeninteocksågördet,sägerhan.

ManbehöverutvecklaengemensampolitiskstrategiföratthanteraintebaraISutanävenjihadismensomideologi.Såattdetfinnstydligapolitiskamål,menarhan.

–Viärlångtifråndet,sägerHansBrun.

Hansägerattenavdestörstafrågornasomeuropeiskapolitikernamåstetatagiärtillgångenpåvapenpådeneuropeiskamarknaden.Hantilläggerattdetintehandlaromvanligajaktvapensomälgstudsareellerandrahagelgevär,utanmilitäravapensomautomatkarbinerochhandgranater,vilkaärrelativtlättaattfåtagi.

–Detärettjätteproblembådeförallmänhetenochförpolisensmöjlighetattavstyraterrorangrepp.DetsågviiFrankrikevilketblodbaddetblev.Hademanintehaftmilitäravapensåhadedethaftettannatförlopp,sägerhan.

Ettannatproblemförterrorbekämpningenärattdetärlättintebaraförvapenutanävenförförfolkattrörasigfrittmellanländerna.

–JagvillseriktadeinsatserpåEU-nivåmotillegalamilitäravapen,sägerhan.

ÄrdetproblemattlagstiftningenskiljermycketåtmellandeolikaEU-länderna?

–Ja,detkanvaraproblemomnågotlandblirenfristad.Menöverlagfinnslagstiftning,ävenomdetärolika.Sådetärintedetstörstaproblemet.

Påverkardeökadeid-kontrollernaterrorbekämpningenpånågotsätt?

–Degörnogvarkentillellerfrånskullejagtro.DetfinnsjuuppgifteromattISharkommitöverblankairakiskaochsyriskaäktapass,sombaraärattfyllai.Jagharsvårtattsägavadid-kontrollerharförbetydelseidethäravseendet,ävenomdekanhaandrafördelar.

Annons
Annons
X

IS-trupperiRaqqa,Syrien,ijuni2014.

Foto: RaqqaMediaCenter/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X