Annons
X
Annons
X

Systemfel går ut över psykiatriska vården

Nuvarande ersättningssystem med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag, skriver företrädare för psykiatrin i ett upprop med 164 undertecknare.

Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna.

Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna. Foto: ERIK G SVENSSON / TT

BRÄNNPUNKT | EKONOMISTYRNING

Ekonomistyrningen främjar begränsade, ofta manual­styrda, insatser.

De ekonomiska ersättningssystemen inom sjukvården som rönt stor uppmärksamhet den senaste tiden leder till missförhållanden även inom den psykiatriska vården. Den kris för psykiatrin som ständigt debatteras i medierna förvärras av ekonomistyrningen. Vi som skriver detta och som arbetar eller har arbetat i psykiatrin eller är brukare, forskare, medlemmar i yrkesorganisationer och anställda hos andra vårdenheter som samarbetar med psykiatrin anser att systemet måste ändras. Det finns tecken på att myndigheter och ansvariga politiker också börjat inse det.

Men för att en förändring verkligen ska komma till stånd, och för att undvika att nya modeller leder till nya negativa effekter, är det viktigt att noga lyssna till och dra slutsatser av våra och andras konkreta vittnesbörd om de verkligheter vi lever och verkar i.

Bland exemplen på hur de nuvarande ersättningssystemen med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt kan vi nämna följande:

Annons
X

• Ersättningssystemet försvårar den samverkan med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten, som är helt nödvändig inom psykiatrin. Personal i kommunernas socialpsykiatri har vittnat om hur landstingspsykiatrins personal i högre grad uteblir från samverkansmöten, med hänvisning till att de inte hinner på grund av poängjakten.

• Ersättningssystemet ger ingen ersättning för uppsökande arbete som därför måste prioriteras ned. Psykiatrin kan inte uppfylla sitt samhällsansvar att på ett tidigt stadium fånga upp och erbjuda hjälp åt personer med psykisk störning och deras familjer.

• Stödet till anhöriga försvåras till exempel av att det inte utgår ersättning för att ha telefonkontakt med patientens anhöriga vilket i många fall kan vara enklare än besök på mottagningen.

• Nybesök premieras ekonomiskt, samtidigt som det är välbekant att psykiatrins patientgrupper behöver kontinuitet och uthållighet över lång tid. Detta leder till orimligt långa väntetider för återbesök.

• Läkarbesök premieras ekonomiskt på bekostnad av andra professioners insatser. Patienter måste komma på personligt läkarbesök för sådant som tidigare löstes per telefon, till exempel receptförnyelse.

• Korta slutenvårdstider premieras ekonomiskt, vilket ökar risken för ett system med ”svängdörrspatienter” som skrivs ut för tidigt.

• Ekonomistyrningen främjar begränsade, ofta manualstyrda, insatser trots att forskning visat att behandlarens kompetens och patientens individuella behov och problematik spelar större roll för behandlingsresultatet. Ett aktuellt exempel i Sverige är den statliga rehabiliteringsgarantin som när det gäller psykisk ohälsa går till enbart kognitiv beteendeterapi, och som dessutom visat sig sakna effekt på sjukskrivningarna.

• Ekonomistyrningen riskerar att leda till att det individuella bemötandet försämras och att personen reduceras till en diagnos, eftersom diagnossättningen är så högt premierad. Detta har påpekats av bland andra brukarföreningarna. Psykiatrin befinner sig i ett tvärdisciplinärt fält där patienten inte bara kan förstås och mötas från ett snävt naturvetenskapligt perspektiv – med de nya ersättningssystemen hotas den humanistiska aspekten av psykiatrins verksamhet.

• Förändringarna har blivit stora inom barn- och ungdomspsykiatrin som tidigare haft ett självklart helhetsperspektiv, där barnens problem setts i ljuset av deras totala livssituation och familjeomgivning. Barn med komplexa problembilder som kräver kontinuitet, långsiktighet och samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och skola passar inte in i de nya ersättningssystemen.

• Systemet är korrumperande. Vårdinsatser anpassas till ersättningssystemet för att verksamheten ska hålla budgeten och överleva som verksamhet, oavsett om det motsvarar patienternas behov eller ej.

• Arbetsmiljön påverkas negativt när personal tvingas avstå från professionellt motiverade åtgärder av ekonomiska skäl. Personalen drabbas också av att den administrativa bördan kraftigt ökat och stjäl tid från patientarbetet. Till det bidrar också att it-systemen ofta krånglar eller är tungrodda.

Vi som skrivit det här uppropet har inte någon färdig gemensam modell för hur vården ska styras. Oavsett det anser vi att vi har en skyldighet att säga ifrån om missförhållanden. Och vi har tre tydliga krav:

• Det nuvarande ersättningssystemet måste förändras innan det ställer till mer skada.

• Även om det sker nödvändiga förändringar i de ekonomiska ersättningssystemen måste deras effekter på vårdens kvalitet kontinuerligt följas. Det framhålls i forskningen om ersättningssystem och det är minst lika viktigt som uppföljningen av vårdpersonalens insatser.

• Personal-, patient- och anhörigföreträdare måste bjudas in att ge sina erfarenheter och bli verkligt delaktiga i arbetet att utveckla den psykiatriska vården. Det är dags att lyssna på erfarenheterna från psykiatrins vardag!

HÅKAN GÖTMARK

specialistläkare psykiatri

AMI ROHNITZ

f d patient, ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH Stockholms län

ERIKA MELLQVIST

skötare, styrelsemedlem Kommunal Stockholms län, sektion SLSO Sjukvård Norr

KARIN ROSENQVIST

chef för kommunal socialpsykiatri, Skärholmens stadsdel

ULLA BERTLING

specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr

TORSTEN KINDSTRÖM

f d ordf Föreningen Balans, anhörig, samhällsdebattör

MARIANNE ENGELSE FRICK

barn- och ungdomspsykoterapeut, konsult BUP

GUNNAR BOHMAN

leg psykolog/leg psykoterapeut, lektor vid Stockholms universitet

SIGMUND SOBACK

specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, ordförande i PsykoterapiStiftelsen

LANCE CEDERSTRÖM

psykoterapeut

MARIA SUNDVALL

specialistläkare psykiatri

MARGARETA FALK HOGSTEDT

specialistläkare psykiatri

ANNE STEFENSON

specialistläkare psykiatri

ULLA ELFVING EKSTRÖM

ordförande i Intresseföreningen för schizofreni, IFS, i centrala Stockholm

EVA LUND

mentalsköterska/journalist

KAJSA M NORDSTRÖM

läkare

CARLOS F ARCE

leg sjuksköterska psykiatri

FILIPE COSTA

f d verksamhetschef psykiatri, RSMH Stockholm

ANITA HÄGGMARK

psykiater, psykoanalytiker

ANDERS HÄGGMARK

specialistläkare allmänmedicin, klinisk adjunkt

SEPPO MÄLKKI

RSMH Stockholm

GUNILLA ROOS

socionom, leg psykoterapeut/handledare

SAMIA BOUKTER

specialistläkare psykiatri

BEROZ STENSTRÖM

ST-läkare psykiatri

ANN-MARIE STRÖMBERG

socionom

ANNA LILJEROT

ST-läkare psykiatri

MARIE-LOUISE SÖDERBERG

projektledare/samordnare Mind (Psykisk Hälsa)

LEIF ÖJESJÖ

docent i psykiatri

PER WÄNDELL

professor i allmänmedicin

ULF BRINCK

f d enhetschef psykiatri

ANITA SUNDIN

f d SKL, expert i 90-talets psykiatriutredning

MONIKA KÖNIG

specialistläkare psykiatri och onkologi

MONICA LÖFVANDER

distriktsläkare, docent

BOSSE SÖDERLUND

sjuksköterska i psykiatri

MAGNUS SUNDGREN

f d stabschef socialförvaltning,

EMILIO QUINTANA

socionom, familjeterapeut

LARS TAUVON

specialistläkare barn- och ungdoms- och allmän psykiatri, leg psykoterapeut

LARS BERG

leg psykolog, leg psykoterapeut

BARRY KARLSSON

psykolog, specialist i neuropsykologi

MAJLIS FRIDÉN

psykolog, psykoterapeut

BRITTA NORDSTRÖM

barnläkare, skolläkare

PIA SANDQVIST

socionom, anhörig, medlem i IFS

JONAS STÅLHEIM

leg psykolog, doktorand

BJÖRN WRANGSJÖ

docent barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi

INGA-LILL ERIKSSON ORRE

leg arbetsterapeut

LARS LUNDSTRÖM

leg psykolog, fil dr, ämneslärare psykologi/pedagogik

IMRE SZECSÖDY

docent, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

KARIN LUNDEN-O'NILS

leg psykoterapeut

ANN-CHARLOTTE REDMAN

sjuksköterska, medlem RSMH

GÖRAN KARLSTRÖM

specialistläkare psykiatri, legitimerad psykoterapeut

BENGT JÄRHULT

distriktsläkare

KENT BLOMBERG

skötare psykiatri

ANDERS ROMELSJÖ

specialistläkare allmän- och socialmedicin

ANNA BÅNG

sjuksköterska psykiatri, psykoterapeut

GÖRAN AHLIN

docent i psykiatri och psykoterapi

BODIL GULDBERG

läkare, psykoanalytiker

EVA NYBORG

anhörig, medlem Föreningen Balans

SUSANNE BEJEROT

docent, specialistläkare psykiatri

CHRISTER PETTERSSON

med dr, distriktsläkare

DAN STIWNE

leg psykoterapeut, docent

BODIL EKHOLM

leg arbetsterapeut

SIGNE STRYJAN

leg sjukgymnast

ANNELI MARK ORBINSKI

psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

MALIN KAN

specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

CECILIA HECTOR

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

ANNIKA HIRDMAN KÜNSTLCHER

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

STEN ESPMARK

docent, specialistläkare psykiatri, leg psykoterapeut

MARIE LILJA

skötare psykiatri, arbetsplatsombud

KATARINA MÅRTENSON BLOM

psykolog, psykoterapeut

KARIN SANDÉN

specialistläkare psykiatri

JURGEN REEDER

docent

ELIZABETH KILANDER

skötare psykiatri

ULLA PETTERSSON

specialistläkare psykiatri, docent

KARIN ENZELL

specialistläkare psykiatri, docent

LENNART RAMBERG

psykiater, leg psykoterapeut

ANDERS PLOGFELDT

skötare psykiatri, skyddsombud/ facklig företrädare

GUNILLA BERGLUND

psykolog, psykoterapeut, docent

BERTIL ASK

f d skötare psykiatri

AGNES MESTERTON

specialistläkare psykiatri, leg psykoterapeut

ANDRZEJ WERBART

professor, psykoanalytiker

EVA ÖHRNER

specialistläkare psykiatri, leg psykoterapeut

ODD GREITZ

specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

URBAN CARLSTEDT

Stockholm

KARIN STENSTEDT

specialistläkare psykiatri, f d klinikchef

EVALOTTA ENEKVIST

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

GUNNAR BERGGREN

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, lärare klinisk psykologi

NILS GUSTAFSSON

leg psykolog/psykoterapeut

LENNART SVEDHEM

psykiater

ANDERS BENGTSSON

psykoanalytiker

RITA SCHWARZ

leg arbetsterapeut

BO EKBERG

f d resultatenhetschef kommunal socialpsykiatri

LOVE GRAHN

leg psykolog

EVA FLODSTRÖM

leg psykolog

JONAS ISAKSSON

specialistläkare psykiatri

NIKLAS OLSSON

skötare psykiatri

PETER AFRAM

specialistläkare psykiatri

MARTIN KORNFELD

skötare psykiatri

ANDERS BERGE

psykoanalytiker, specialist i psykiatri

ANNE GRÄSBECK

leg läk, fil dr

ULLABRITT BODLUND

leg psykoterapeut, leg psykolog

CHRISTINA YLIVAINIO

sjuksköterska psykiatri

DAVID BERGMAN

barnpsykiater, forskare

BINNIE KRISTAL-ANDERSSON

fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

ULRIKA HYLÉN

arbetsterapeut inom socialpsykiatrin

ALVA THELANDER

socionom/socialsekreterare

INGVAR LUNDBERG

professor arbets- och miljömedicin

BIRGITTA ERIKSSON

specialistläkare psykiatri

EMMY LINDEDAL

psykolog BUP

ANNA SYLVÉN BJÖRNÖR

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

ANDREA ELOFSSON

specialistläkare psykiatri

JERKER HANSON

pensionerad psykiater

ALEXANDRA BARJAKOB

medicinsk sekreterare psykiatri

HANNA HAMRÉN

leg sjukgymnast psykiatri

KARIN MICHAL

leg psykoterapeut, psykoanalytiker

BERTIL HELGESSON

psykiater

STEFANO SELVANI

specialistläkare barn-och ungdomspsykiatri

NOTTA SOURLANTZIS BJÖRK

PTP-psykolog BUP

ALICE ANDERSEN

psykolog, BUP

ATUSA SEIDIN

sjuksköterska psykiatri

TRYGVE NYLUND

resultatenhetschef kommunal socialpsykiatri

PETER ROSÉN

skötare psykiatri, uppdrag för Kommunal

JOHANNA CABRERA

psykolog BUP

VICTORIA CORBO

leg psykolog

KENT OLOFSSON

leg psykolog, leg psykoterapeut

ANNCHARLOTTE CARLBERG

leg psykolog, medlem i FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)

LARS ALBINSSON

med dr, specialistläkare psykiatri

ANN-SOFIE EDLUND

arbetsterapeut i socialpsykiatrin

SIRPA LAITINEN

leg psykolog BUP

EVA BENGTSSON

kommunal studie- och yrkesvägledare

LOVISA KASSTRÖM

leg läkare

TOBA WEMMEL

leg psykolog BUP

JOACHIM KRAMER

specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri samt allmän psykiatri

ANNMARI HULTGREN

leg psykolog BUP

SIMON BARUCH

kurator BUP

KARIN HASSELBERG

leg psykolog

LENA NYBLOM MALMBERG

kurator, leg psykoterapeut

IRÉNE MATTHIS

psykiater, professor i psykoanalys, docent i klinisk neurovetenskap

HAMPUS MÖRNER

psykolog BUP

YVONNE ANDERSSON

kurator BUP

THOMAS EKLUNDH

specialistläkare psykiatri

SHAHVALI MASUMI

ST-läkare allmänpsykiatri

JENNI ANDERSSON

specialistläkare psykiatri

HANNELE KARLSSON

sjuksköterska, KPT-terapeut

KLARA HAMMARLUND

psykolog

VILMA KERÄNEN

sjuksköterska psykiatri

MARY BLACHA

skötare, leg psykoterapeut

MAHBUB HAQUE

sjuksköterska psykiatri

MONICA TÖNNESEN

sjuksköterska psykiatri

LEIF ÖLUND

sjuksköterska psykiatri

GLORIA ZELIGMAN

barn-och ungdomspsykoterapeut, psykoanalytiker

HELENA BYSTRÖM

socionom, leg psykoterapeut BUP

HELÉNE WESTERBERG

skötare psykiatri, dipl kognitiv-beteendeterapeut

LISA BEIJNOFF

psykolog BUP

BIRGITTA ÖHLÉN

psykolog BUP

BATJA HÅKANSSON HUGHES

specialistläkare psykiatri

MAGNUS VON CAMPENHAUSEN

psykolog

JOAKIM LINDQVIST

distriktsläkare

ANN-MARI APPELBERG

specialistläkare psykiatri

GUNNAR FORSBERG

socionom leg psykoterapeut

KERSTIN RHODIN

socionom leg psykoterapeut

JAN HALLDIN

specialistläkare allmän psykiatri och socialmedicin

PETRA HOHN

enhetschef psykiatri

HEIDI JALAMO

leg psykolog, psykoterapeut

ANNIKA OHLSTRÖM

leg psykolog BUP

ANNA EDENIUS EKBÄCK

leg psykolog BUP

HELÉNE KARLSSON EKLUNDH

leg sjuksköterska/leg psykoterapeut

Annons
Annons
X

Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna.

Foto: ERIK G SVENSSON / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X