Annons
X
Annons
X

Syrisknätaktivistönskarsnabbhjälp

NätaktivisteripalestinskaGazaärtacksammafördensvenskahjälpen,medandäremotmandäremotfrånSyrienefterlyserinternationelltit-bistånd.

IPalestinabedriversvenskaOlofPalmecentretenradit-projektfinansieradeavSida.IyadKrunzärinvolveradettavprojekteniGaza,menhanärocksåsjälvnätaktivist,någotsomärriskfyllt.

–JagochmångaandraaktivisterarresterasregelbundetavHamaspolis,berättarhanpåtelefonfrånGaza.

Förraåretstängdesprojektetskontortillfälligtigen.

Annons
X

–Mångaaktivisterharproblem.Hamasstängerbloggarochkontonochbeslagtardatorer.

Detsvenskastödetärmycketbetydelsefullt,menarIyadKrunz.

ISverigesfinnssvenskenYassirAl-SayedIssasomhjälpersyriskanätaktivisterattspridasittmaterial.Hankännerintetillattdensvenskaregeringenstöttarverksamhetenihansursprungligahemland.

–Vianvänderossistorskalaavsatellitinternet.Mendetärdyrt.Viskullebehövastöd.

YassirAl-SayedIssaförmedlarkontaktmedensyrisknätaktivistiDamaskussomgårundernamnetAmeralSadiqochsomSvDintervjuarviaSkype.

Hanbetonarbetydelsenavdesocialamediernafördetsyriskaupproret.

–Deharvaritväldigtviktigaändasedanrevolutionensbörjan.

MenAmeralSadiqbetonaratthanochhanskollegorbehöverekonomisktstöd,blandannatdatasupport,förattkunnahållaigånginformationsflödet.Idagärdetfrivilligakrafterutanförlandetsgränsersombidrar.

–Viharskickatmångaförfrågningartillolikaregeringar,meningetstödharkommit.Derasbyråkratiskaprocesserärförutdragna.Vibehöverhjälpnu-inteomtvåmånader.

Harnihaftkontaktmeddensvenskaregeringen?

–Viharintevaritikontaktmednågonofficiell,ellericke-officiellperson,fördensvenskaregeringen.
LÄSMER: Biståndtillhemliganätprojekt–Sverigeanklagasföromstörtandeverksamhet.

Enkatt-och-råtta-lekpånätet

svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X