Annons
X
Annons
X

Sverigevetintevadinvandringenkostar

Sverigekombinerarsinuniktliberalainvandringspolitikmedattocksåhaminstkunskapomsinainvandrare.Därförbörvisomgrannarblioroliga,skriverdennorskaförfattarenochdebattörenElinØrjasæter.

ElinØrjasæter

ElinØrjasæter Foto: CHRISTINEHEIM

BRÄNNPUNKT|INVANDRING

Braregisterdata,vilketDanmarkochNorgehar,gördetmöjligtattforskavidare. ElinØrjasæter

Bådestatsrådochoppositionspolitikerhävdadeunderdensvenskavalrörelsenatt”invandringenärlönsam”.Hurhadedekommitframtilldet?

Läsningavjämförandeforskningominvandringgerdetdeprimerandesvaret:Svenskapolitikervetintevaddepratarom.Svenskaforskarelevererarnämligeninterelevantadata.

Annons
X

Svenskarnabaserarsinstatistikpåflyttning,intepåursprung.Derasdatagäller”utlandsfödda”,varförbarnföddaiutlandetavsvenskaföräldrarkommermediinvandrarbefolkningen.Därmedfårmanettdåligtmåttpåinvandringen,medhela11procentenhetersfelregistrering.

Danskarochnorrmän,däremot,harförlängesedanskapatettcentraltregistersomknyterbefolkningentillföräldrarnasfödelseland.”Viuppfattardennorskaochdanskadefinitionensombästägnadförjämförelseravinvandrarnasdeltagandeiutbildningocharbete”,skriverLarsØstbyochSiljeVatnePetterseniartikeln”InnvandrereiNorge,SverigeogDanmark”itidskriftenSamfunnsspeilet.

DetvåforskarnavidStatistisksentralbyråföljerupppunktefterpunkt:AttjämförainvandringeniNordenärintemöjligteftersomsvenskaforskareantingeninteharellerärintevilligaattpresenteraexaktadata.”SvenskamyndigheterochStatistiskacentralbyrånpublicerarogärnauppgifteromutlandsföddasdeltagandeiarbeteochutbildningfördelatpåursprungsland”,heterdetiartikeln.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Smakapåden.Justsysselsättningochutbildninghörtilldemestcentralauppgifternaomhurmänniskorhardet.Ochlikaviktigt:Förattkunnasäkravälfärdsstatensframtidmåstevikunnaförutseungefärhurstordelavbefolkningensomharjobbvidolikatidpunkter.

  Detkanintesvenskarna,såsomdatapresenterasidag.

  Braregisterdata,vilketDanmarkochNorgehar,gördetmöjligtattforskavidare.DetvarsådanforskningsompubliceradesiBrochmann-rapporten,denstorautredningentillsattavdennorskaregeringenominvandringensekonomiskakonsekvenser,somkom2011.

  Därförvetviattdenstorautmaningenintebaraärattfåinvandrarnaiarbete,utanattfådemattkvarståiarbeteframtillnormalpensionsålder.Sysselsättningsgradenförinvandrarefrånländeritredjevärldensjunkernämligendramatisktefter10–12årsyrkesaktivitet.

  Förutomattutgöraettstortpotentielltproblemförintegrationenavnästageneration(somkanhatvåföräldrarutanjobb)såärstödberoendetnaturligtvisennationalekonomiskbelastning.

  MotsvarandeundersökningarfinnsiDanmark,ochbildenärdensamma.Deinvandraresomfårjobbståråterutanjobbmycketsnabbareänandra.Dettaärhuvudskälettillattinvandringfråntredjevärldenärsåkrävandenationalekonomisktsett.

  HurdetgårförandragenerationensinvandrareföljsuppavforskningenibådeNorgeochDanmark.ISverigeregistrerasdessasom”föddailandet”,alltsåsometniskasvenskar.

  Hurnästagenerationintegreraspåarbetsmarknadenärdenviktigastevariabelnivarjeberäkningavinvandringenslångsiktigaekonomiskakonsekvenser.Detäruppseendeväckandeattsvenskarnaintekanvetahurdetgår,eftersomdeinteharlätttillgängligaregisterdataöverföräldrarnasfödelseland.

  Registerdatainnebärdatasomgällerhelabefolkningenochdärmedocksåhelainvandrarbefolkningen.

  Fafo-rapporten”InnvandringogarbeidsmarkedsintegreringiNorden”innehållerbidragfrånforskareiSverige,DanmarkochNorge.Denförstärkerbildenavdesvenskaforskarnasutanförskap.

  ISverigebaserasuppgifternaomsysselsättningpåAKU-siffror,somärenintervjuundersökning,alltsåattforskareringerhemtilletturvalavbefolkningen.Dånårdebarademsomtalarsvenskaochsomhartillitochintresseavattlämnautpersonligaupplysningar.Rapportensnorskaredaktör,AnneBrittDjuve,konstaterarlakonisktattnorskaochdanskaforskareanserattAKU-siffrorinteärlämpligaförattkartläggainvandrarnasyrkesaktivitet.

  DentabellsvenskarnapresenterarsomdenmestrelevantaöverintegrationenpåarbetsmarknadenskullealltsåinteansesvaratillräckligtbravaresigiDanmarkelleriNorge.Deninnehållerflerastorafelkällor.Vidareslårsvenskarnaihopallaländeritredjevärldentillengrupp.Frånnorskochdanskforskningvetviattdettablirfel:Detärväldigaskillnadermellanpersonermedbakgrundiolikaländernärdetgälleryrkesaktivitet.

  Medandedanskaochnorskaforskarnaärbekymradeövervälfärdsstatensfinansieringmedhänsyntillinvandringen,slårsvenskarnaisammarapportfast,utifrånsittegetbristfälligabidrag:

  ”Servipådessaresultatfinnsdetingenanledningtilloroförfinansieringenavvälfärdsstatenskostnadermednuvarandeinvandringochintegration.”Svenskaforskareärintebaraobekymrade,deärbombastisktobekymradetrotsettbristandeunderlag.

  INorgepunkteradeBrochmann-rapportenextremahållningarpåbådasidornaavskalan.Ingenkanlängrepåståattsomalierärvälintegrerade,meningenkanhellerpåståattingensomalierjobbar.Deexaktasiffrornaföreliggerförvarjeenskildetniskgrupp,vilketdeocksågöriDanmark.

  Demokrativilarpåförutsättningenomenupplystallmänhet.Närfaktasaknaskommerdefolkvaldaattbaserasinpolitikpåideologi,intepårealiteter.Allapolitiskapartier,medundantagförSverigedemokraterna,hävdarattinvandringenär”lönsam”.

  Detkandenomöjligenvara,intehelleriSverige,mendetärideologisktriktigtatthävdadet.

  SverigehardenhögstainvandringenfråntredjevärldenochdenmestliberalainvandringspolitikeniNorden.Enansvarsfullregeringhadenaturligtviskombineratensådanpolitikmedattföljautvecklingensånogasommöjligt.MennärSverigekombinerarsinunikainvandringspolitikmedattocksåhaminstkunskapomsinainvandrare,börvisomgrannarblioroliga.

  NorgebörbyggauppenforskningsstiftelseåtSverige.Därbörpersonerfrånetableradenorskaochdanskafackmiljöeranställas.Sombroderfolkbörvifinansieradriften.

  Svenskarnabehövernämligenhjälp.Långtframskridenideologiskblockeringgördemurståndatthjälpasigsjälva.

  ELINØRJASÆTER

  författare,skribentochförstelektorvidMarkedshøyskolen

  Hemsida:orjas.no

  Fotnot:ArtikelnhartidigarepubliceratsiAftenposteniNorge.

  Översättning:Carl-JohanBilkenroth

  Merdebattominvandring:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  ElinØrjasæter

  Foto: CHRISTINEHEIM Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X