Annons
X
Annons
X

”Sverigemåstekunnasäganejtillflyktingar”

LandskronaärettvarnandeexempelpåvadsomkanskepåflerhålliSverige.Härfinnsredanettgenomsegregeratsamhälle.DetskriverstatsvetarenochLandskronabonAndersPerssonsomattSverigeendastbörtaemotsåmångaflyktingarsomrimligenkanintegreras.

Svenskt flykting­mottagande
FlyktingaranländertillTrelleborgmedfärjanfrånRostock.

FlyktingaranländertillTrelleborgmedfärjanfrånRostock. Foto: MarcusEricsson/TT

DEBATT|FLYKTINGKRISEN

Jagär33årgammalochboriLandskrona,enstadsomtagitemotflerinvandrare/flyktingarändeflestaandrasvenskastäder.Landskronatenderarattliggaföreövrigariketvadgällerbådepolitiskdebattochutvecklingen”påmarken”.HärfickSDtidigtrekordstödochhärvarkommunalrådfrånandrapartiertidigareäniandrastädervilligaattbehandlaSDsomettvanligtparti.ILandskronaharviintelängrenågoninflammeraddebattomsegregeradebostadsområdenochskolor,eftersomintegrationsprocessen–somisjälvaverketärmeravenseparationsprocess–nubörjarnåsinfulländning.

DetviseriLandskronaidagäriställetettetableratparallellsamhällesomvuxitframvidsidanavdetvanligasvenskasamhälletmedsegregeradebadstränder,affärer,idrottsverksamheterochrestauranger.Jagleverkortsagtiettgenomsegregeratsamhälle.

MyckettalarförattLandskronasutvecklingärattförväntaimångaandradelaravlandet.Inteminstgivetdennuvarandemycketstoraflyktingströmmen.Fråganvibörställaossäromviinteiflyktingfråganpåallvarmåstetahänsyntillvårförmågaattbyggaettsamhälleavalladessaindivider?

Annons
X

ImittjobbsomforskareochlärareistatsvetenskappåLundsuniversitetochLinnéuniversitetetharjaghaftmångaochlångasamtalomSverigesintegrationspolitikmedkollegorsomtillskillnadfrånmigsjälvtenderarattbopåbetryggandeavståndfråndeutsattabostadsområdenadärdeflestainvandrareochflyktingarbor.Ialladiskussionerjaghaftomintegrationspolitikenmedminastatsvetenskapligakollegorställerjagalltidsammafråga:nämnensvenskpolitikersomkommerensnäraavattformuleranågotsomliknarenlösningpåintegrationsproblemen?

Detfinnsingensomkansvarapåfrågan.OlikaregeringarhariövertjugoårstidnuaktivtförsöktmedintegrationfrånvänstertillhögertillmittenochtillbakasåmångagångerattdetbörjarliknaAlbertEinsteinsdefinitionavvansinne:”attprovasammasakomochomigenochförväntasigolikaresultat”.

Detendaradikalaalternativetpåbordetärattinföralåglönejobbavamerikansktslag.Dethadeutantvekanlöstendelavintegrationsproblemenochutanförskapet,mendetskulleocksåinnebäraslutetpådensvenskamodellenochvälfärdssamhälletsåsomvikännerdet.Denna”högerlösning”förefallerhalitetstödblandbefolkningen,ävenomModeraternaförmodligenkommerattlandahärnågongångiframtiden.En”vänsterlösning”voreattfortsättapumpainpengarochänengångökasatsningarnapåutanförskapsområdena,enstrategisomharprovatsochmisslyckatsmångagångertidigareochsomocksådenförefallerhaminskatfolkligtstöd.Mellanhögerochvänsterfinnsdetintehellermyckethopp,ävenomFolkpartietgjordenågratrevandeförsökunderbörjanav2000-talet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  TänkandemänniskorharförlängesedaninsettattgapetmellanvadarbetsmarknadenkräverochvadmångaiutanförskapetkanerbjudabarakommerattväxaitaktmedattglobaliseringentilltarochkonkurrensenfrånAsienökar.Ingenpolitikerkanidagsvarapåvadenarbetslös20-åringmedutländskbakgrundochofullständigabetygskagöramedsittliv.Somvärldsekonominserutidagfinnsallanledningatttroattutanförskapetförstkommerattfördjupasförattsedanblibeståendemedsvårasocialakonsekvensersomföljd.

  NärjagtogstudenteniLandskrona2001varvifemnaturklasserochfyrasamhällsklasserblandavgångseleverna.Vidstudenten2014vardetenavvarje.Detfinnsfleraskältillvarfördetserutsåhär,meninförandetavfriskolereformenharhaftenförödandeinverkanpåsamhällensomLandskrona,ingentvekanomdet.Högpresterandeelever,iregeldeutaninvandrarbakgrund,söktesigbort.Lågpresterande,varavmångamedinvandrarbakgrund,blevkvar.Närjagförramånadenåtervändetillmingamlahögstadieskolaföratthållaengästföreläsningförenniondeklassommittforskningsämne,Israel-Palestinakonflikten,vissteingeniklassenvadtermenantisemitismbetyddeellerhurmångajudarsomdogiFörintelsen.

  Undernuvarandeflyktingkrisnämnsoftaandravärldskrigetsomhistoriskparallell.Menbortomdedagsaktuellaproblemenimottagningensåväntarenutmaningsomharenännumerdramatiskparallell.Utmaningenattintegreraalladessainvandrare/flyktingarärnärmastattliknamedindustrialiseringensbörjanislutetpå1800-talet,dåstädernafylldesavmänniskorsomvarokvalificeradefördenarbetsmarknadsomdåråddeochiställethamnadeidentidensutanförskapmedmisärochalkoholismsomföljd.Medmycketmödaochstortbesvärlyckadesstatenmedtidentillhandahållautbildning,arbeteochandravälfärdstjänsteråtalla.DetleddetillattSverige,tillöverväldigandedelunderledningavdetsocialdemokratiskapartiet,kundebyggauppenavdemestavancerademodellernaivärldenförhurettsamhälleskastyras.

  Vistårinförliknandeutmaningaridagmedsammabehovavatthittalösningar.DetviseriLandskronaochpåandrahålliSverigeidagärintebaraenmodernformavsocialmisärutanocksåennyformavlivegenskap,därmänniskortvingaslevahelasinalivpåsammaplatsutanmöjlighettillsjälvförsörjning.NärjagpromenerariLandskronasutanförskapsområdentänkerjagoftapåattjaginteharnågonaningomvadsomförsiggåribostadsområdenbaranågonkilometerfrånmitthem.Detslårmigocksåattnästanallalägenheternaiutanförskapsområdenaharfördragnagardinerellernedrulladepersienner,nästansomsmåfortdärmänniskornaisoleratsigfråndetomgivandesamhället.

  Oavsettvarmanstårpolitiskt,såbordeettsuntsamhällevägledasavprincipenatttaemotsåmångainvandrare/flyktingarsomsamhälletharenrimligchansattintegrera.Sverigeärinte”förstaland”frånnågonkonfliktzon,ochvårtmottagandekandärmedrättasefterintegrationsförmågamedanbiståndriktastilldeländerochflyktinglägerdärdenöverväldigandeandelenavflyktingarnahursomhelstkommerattbefinnasig.

  PåplatsersomminhemstadLandskronanåddessmärtgränsenredanförtjugoårsedan.Flerstäderhartillkommitsendess,ochännuflerärpågodväg.Idetkrislägesomnuråderhandlardetinteom”attöppnavårahjärtan”somförrestatsministernFredrikReinfeldtsadeiettavsinaminnesvärda,menverklighetsfrånvändauttalandenominvandringenundersinsistatidsomstatsminister.Vimåsteiställetöppnavårahjärnor,förstförattfåsituationenunderkontrollochsenföratthittalösningar.DenförstaåtgärdenregeringenbörtatilläratttillfälligtstoppaelleråtminstonekraftigtbegränsaflyktingströmmentillSverige.

  AndersPersson

  statsvetarevidLundsuniversitetochLinnéuniversitetet

  AndersPersson Foto: Privat

  Annons

  FlyktingaranländertillTrelleborgmedfärjanfrånRostock.

  Foto: MarcusEricsson/TT Bild 1 av 2

  AndersPersson

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X