Annons
X
Annons
X

Sverigeharinterådatt tappavärdefullvattenkraft

Vattenverksamhetsutredningensförslaghotarsatsningarnapåettfossilfrittenergisystemochriskerarminskaindustrinskonkurrenskraftgenomökadekostnaderförel,skriverJanJohansson,SCA,ochAnnikaLundius,SvensktNäringsliv.

BRÄNNPUNKT|VATTENKRAFT

Förslagensomläggsriveruppettheltsystemochkommerattfåstorakonsekvenser. JanJohansson,ochAnnikaLundius

NärBarackObamavariSverigeförnågraveckorsedan,berömdehandensvenskaenergipolitiken.Hankonstateradeattviharlyckatsattbrytasambandetmellantillväxtochökandekoldioxidutsläpp.Detärnågotviskavarastoltaöver.Sverigeharlyckatsmeddettatackvarevårkärnkraftochvårvattenkraft.Viharskapatettelsystemdärfossilabränsleniprincipintebehövs:97procentavvårelproduktionskerutankoldioxidutsläpp.

Satsningenpåvattenkraftharhandlatomattförseindustrinmedel,menvattenkraftenharocksåbidragittillattersättafossilabränslen.Genomvattenkraftenharvifåttenförnybarochbilligenergikälla.Vattenkraftensmöjlighetattlagrasidammarochreglerasgörattvienkeltkananpassaelproduktionenmotefterfråganpåelochvariationeniannanelproduktion.Denärsärskiltviktigiettenergisystemsomfåralltmerväderberoendekraft,somsol-ochvindkraft.Vattenkraftenärdärförurettenergisystemperspektivöverlägsenallaandrakraftkällor.

Annons
X

DenförstaoktoberpresenteradeVattenverksamhetsutredningensittdelbetänkande”Nytidnyprövning”.Utredningensförslaghotarsatsningarnapåettfossilfrittenergisystemochriskerarminskaindustrinskonkurrenskraftgenomökadekostnaderförel.

Utredningenföreslårattallvattenverksamhetsomfåtttillståndföre1999skaprövassomomdenärnyverksamhet.Dettainnebärexempelvisattexisterandevattenkraftverkpågrundavförhållandensomtillkommitefterattdeuppfördeskankommaattförlorasitttillståndochmåsterivas.Densomharenvattenverksamhetförloraripraktikensinrättstrygghet.Förslagetinnebärettmycketlångtgåendeingreppsomstarktkommerattpåverkainvesteringsviljanivattenkraft.Vattenkraftverkkankommaattläggasnereftersomdeblirolönsammaochattandrariskerarenminskadelproduktion,någotsomledertillökadeelprisersomovillkorligendrabbarindustrin.

Utredningenssyfteärattanpassaochmoderniserasvensklagstiftningförvattenkraftverk.Denvillblandannatstärkadenbiologiskamångfalden,någotsomiochförsigärvällovligt.Menförslagetsaknarkonsekvensanalysavvaddetökadeskyddetskulleinnebära,trotsattdettaärendelavuppdraget.Detsaknassvarpåfrågoromhurmycketvattenkraftsomriskerarattgåförlorad.Detsaknasocksåenanalysavhurdettapåverkarvårtenergisystem.Medökandeelproduktionfrånvindkraftkommerocksåökandebehovavattkunnaregleraivattenkraften.Dennamöjlighettillregleringkommerattminskamedutredningensförslagochhurelsystemetskakunnahanteradenökandemängdväderberoendekraftanalyserasinte.Detsaknasävenenanalysavvilkenpåverkandetfårpåelpriset,ellerhurdetisinturpåverkarsvenskaföretagskonkurrenskraftochvårvälfärd.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förslagensomläggsriveruppettheltsystemochkommerattfåstorakonsekvenser.Förattnådemålutredningenhargårdetattmedbetydligtmindreändringargenomförabehövligaåtgärder.DetäretthögtspelsomSverigespelar.Förmångaandraländer,sommedavundserpåSverigesrenaelproduktion,ärdetobegripligt.

  Detsvenskanäringslivetharlängevaritengageratienergi-ochklimatfrågor.Näringslivetsdirektaochindirektakoldioxidutsläppharunderlångtidminskatbådeifaktiskatalochiförhållandetillproduktionochförädlingsvärde.Densvenskaindustrinexporterarproduktermedglobaltsettsmåkoldioxidavtrycktillenvärldsmarknad.Sverigeharenfantastiskutgångspunktattfortsättavaraennationmedenbetydandeindustri,medelprisersomgörattvikankonkurreraochmedproduktersomgörglobalklimatnytta.

  Låtossvärnaomdenmöjligheten.

  JANJOHANSSON

  vdSCAochordförandeiSKGS,basindustrinsEnergisamarbete

  ANNIKALUNDIUS

  vicevdSvensktNäringsliv

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X