Annons
X
Annons
X

Sverigehardeflation

Konsumentprisernastegmed0,4procentfrånjanuaritillfebruari,enligtStatistiskacentralbyrån.Inflationstaktenvardäremotnegativ,minus0,2procent,vilketinnebärdeflation.Ijanuarivarinflationen0,0procent.

Av TT
(uppdaterad)

Inflationstaktenärdengenomsnittligaförändringenavkonsumentprisernadesenastetolvmånaderna.

Denunderliggandeinflationen,enligtmåttetKPIF,var0,9procentifebruari.

Framföralltärdetfallanderäntekostnader,lägreelpriserochsänktapriserpåhemelektroniksomliggerbakomdefallandekonsumentpriserna(KPI)påhelårsbasis.Däremotharprisernapålivsmedelochkläderstigit,liksomhyranochävenpaketresor,enligtSCB.

Annons
X

EnsnabbinternationelljämförelsevisarenligtEurostatssnabbstatistikattinflationstaktenvar1,8procentförEMU-ländernaifebruari2013.

UppgiftenomattSverigehardeflationväckerkritiskareaktionerpåtwitter,främstmotRiksbankenochdesschefStefanIngves.VänsterledarenJonasSjöstedtskriversåhär:”Enlyckadpenningpolitik?Sverigehardeflation.Högtidförettsysselsättningsmålförriksbanken.”Autostock,somföljerbörsen,skriver:”Sverigehardeflationochonödigthögarbetslöshet.TackIngves.”

SocialdemokratenLarsGLinderiEskilstunaharenannanmåltavlanärhankonstateraratt”Sverigebehöverenmerexpansivekonomiskpolitik!”

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •EXTRA: Riksbankensinflationsmål

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X