Annons
X
Annons
X

”Sverigehållerpåattslitassönder”

”Sverigestårinförettödesval.Antingenbytervipolitiskinriktning–ellerocksåriskerarvårtsamhälleattförändrasigrunden.”DetskriverettantalartisterpåSvDOpinion.

MikaelWiehe,Titiyo,StefanSundström,NinaRamsby,MissLiochMartinHederos.

MikaelWiehe,Titiyo,StefanSundström,NinaRamsby,MissLiochMartinHederos. Foto: SCANPIX

Sverigehållerpåattslitassönder.I30årharklyftornavuxit–ochdetgåralltsnabbare.Aldrigtidigareharklyftornavaritsåstora–mellanfattigaochrika,demedjobbochdeutan,friskaochsjuka,invandrareoch”svenskar”.

Idagräknas1,1miljonersomfattiga.Inkomstskillnadernaär70procentstörreänibörjanav80-talet.Denrikastetiondelentjänarnumeralikamycketsomhalvabefolkningen.

Värstärsituationenförsjuka,arbetslösaochpensionärer.Blanddemharandelenfattigamerändubbleratsdesenastetioåren.Detsåomtaladeutanförskapetharaldrigvaritsåhårtcementeratsomnu.

Annons
X

Utvecklingengåritaktmedsöndersmulandetavettuniktvälfärdssystem–grundentillattSverigekunnatbliettavvärldensmestjämlikaländer.Ochframgångsrika,börtilläggas.Jämlikhet,starkgemensamvälfärdochekonomiskframgånghörnämligensamman–imotsatstillvadvioftafårhöra.

Alliansregeringenbärettstortansvar.Ienomfattningsomsaknarmotstyckehållerdengemensammavälfärdenpåatturholkas,säljasutellerförvandlatstillettsimpeltvinstmaskineriförprivataägare.

Skolor,sjukvårdochäldreomsorgdrivsalltmerirentvinstsyfte.Ochägsavprivatkapitalbolagbaseradeiskatteparadis.Miljardtalsskattekronorpumpasuturvälfärdenochlandariförmögnaspekulantersfickor.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigtförvridervinstjaktenvälfärdensgrundbult:Åtvarochenefterbehov.Obönhörligenprioriterasdelönsamma:Eleverfrånstudievanahem,patientermedenklareåkommor.Iskolanmärkssegregationentydligt.Ivårdenärdetbaraentidsfråga.Densomharresurserkanväljadetbästa,köpatilläggstjänster,detdärlillaextra–välfärddeluxe.

  Samtidigtförvandlasvifrånmedborgaretillkunder.Statligaverksamheterstöpsomtillenfaldigamarknader.Sverigeharblivitvärldsledandepåogenomtänktautförsäljningar,motsvarandehundratalsmiljarderkronor.Fungerandeverksamheter–somApoteket–offrasavideologiskaskäl.Underhåll,miljöhänsynochsamhällsplaneringslåssönderochersättsavkortsiktigvinstjakt–somförSJochVattenfall.

  Socialförsäkringarna–somärjustvaddetlåtersom,gemensammaförsäkringarmotsvårighetersomkandrabbaalla–perverterasochanvändssompiskamotdemsomdrabbas.Förtiotusentalsharsjukförsäkringenblivitenutförsäkring.FördesomtjänarallraminstharprisetförA-kassamångdubblats.

  Gradvisförskjutsmaktochresurser.Ettnyttsamhälleträderfram:Därdensomharfårmer,ochklyftorochklasskillnaderväxer.

  Argumentetförattaccepteraklyftornaharvaritattdeskaledatillflerjobb.Såhardetinteblivit.Ochmisslyckandetkaninteskyllaspådenekonomiskakrisen.Tvärtomärdetresternaavvälfärdssystemetsomdämpatkrisenseffekter.

  Någratrorsigkansketjänapåväxandeklyftor.Menojämlikhetdrabbarbåderikaochfattiga.

  Forskningocherfarenhetvisarattjämlikasamhällenärbättreföralla.Deärbättreattlevai,gerbättrehälsa,längreliv,mertillfredsställelse,mertrygghet.Dessutomärdeekonomisktmerframgångsrika.Ojämlikhetskaparintebaraotrygghet,stressochdålighälsa.Detärsamhällsekonomisktkostsamt.

  Ändåärdetväxandeojämlikhetvivaritpåvägmoti30år.Visomskriverdettamenarattförändringarnaärpåtagliga.Ochvitrorattmångakännerlikadant.Ändåärproblemenosynligaivaldebatten.

  Vadärdetförsamhällevivilllevai?Hurskadeväxandeklyftornahejdas?

  Dehärgrundläggandefrågornaställsinte.Ivarjefallkommerdeintefram.Detärolyckligt.Och–trorvi–enorsaktillattsåmångaärosäkrapåhurdeskallrösta.Elleromdeskallröstaöverhuvudtaget.

  Derödgrönaärocksåsvaretskyldigt.Visserligensägermansigståförenannaninriktning.Samtidigtharmanförvånansvärtsvårtattförklaraskiljelinjerna.

  Exaktnärgränsenpasserasochettsolidarisktsamhälleförvandlastillnågotheltannatärsvårtattsäga.Menvirädsfyraårtillavalltstörreklyftor.

  Viuppmanarallapolitiskaledareattförklarahurderaspolitikbidrartillattminskaklyftorna.Ochtillallasomtvekaromattrösta:Nikanavgöravalet.Enröstförettjämlikaresamhälleärenröstsomallatjänarpå.

  TITIYO,

  musiker

  STEFANSUNDSTRÖM,

  musiker

  NINARAMSBY

  musiker

  BOBHANSSON,

  estradpoetochförfattare

  MIKAELWIEHE,

  musiker

  MISSLI,

  musiker

  BENGTLINDQVIST,

  f.d.statsråd

  ROBERTNYBERG,

  tecknare

  AMERICAVERA-ZAVALA,

  dramatikerochaktivist

  GORANKAJFES,

  musiker

  MARTINHEDEROS,

  musiker

  MATTIASHELLBERG

  musiker

  Annons
  Annons
  X

  MikaelWiehe,Titiyo,StefanSundström,NinaRamsby,MissLiochMartinHederos.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X