Annons
X
Annons
X

SverigebörblockeraEU:snyamomsdirektiv

DetharfunnitsenbredenighetiSverigeomattgåemotEU-kommissionensgrönboksförslagomborttagenföreningsmoms.Bådeansvarigkommissionärochkommissionensomhelhetharvisatsigovilligatillendialog.Fråganärnuomregeringenärbereddattgåvidareochblockeramomsdirektivet,skriverdesocialdemokratiskariksdagsledamöternaJennieNilssonochBeritHögman.

BRÄNNPUNKT|MOMSDIREKTIVET

Sverigesföreningarochfolkrörelsermåstekunnalitapåattriksdagochregeringorkardrivafråganändainikaklet. JennieNilssonochBeritHögman

Viharcirka200000ideellaföreningariSverigeochdessaäridagmomsbefriade.Debyggerihuvudsaksinverksamhetpåattmänniskorfrivilligtochutanstörreersättningartarpåsigstyrelse-ochledaruppdrag.Vivillvärnaomdessaföreningarochomattdetskavararelativtenkeltatttapåsigochskötauppdragen.

EU-kommissionenharreageratmotattSverigesföreningslivärmervärdesskattebefriat.Detsomidagärenkeltskakrånglastillförföreningskassörerna.Kommissionenvillavskaffamomsfriheten,Sverigevillhadenkvar.Ikommissionensgrönbokförettnyttmervärdesskattedirektivharingatillmötesgåendenskett.

Annons
X

VimenarattdenmervärdesskattebefrielsesomgällerförideellaföreningariSverigeochvissaandramedlemsstatersomFinland,måstefåbestå.Detfinnsingetintresseavattökaföreningslivetsochdenideellasektornsbeskattning.Våraföreningar,religiösasamfundochfolkrörelserbedriveroerhörtsamhällsnyttigaverksamheter.Störredelenavkultur-ochfritidsverksamhetenskulleupphörautanideelltengagemang.Invandrarföreningarochtrossamfundknutnatillinvandrargrupperspelarenviktigrollförintegrationochmångfald.Folkhälsanärberoendeavbådeidrotts-ochfriluftslivsrörelsernasamtolikaorganisationerverksammamotalkoholochandradroger.Viktigainsatsergörsocksåpådetsocialaområdetförgamla,sjuka,funktionshindradeocholikaandragrupper.

Atthittaintresseradesomärvilligaatttapåsigolikastyrelse-ochadministrativauppdragienföreningäralltidsvårt.Inteminstnärdethandlaromekonomiochskatteinbetalningar.Ävenomallaistyrelsendelardetekonomiskaansvaretförenföreningsåärdetoftastipraktikenkassörenochdeförtroendevaldarevisorernasomkännerdenbördan.Precissomvitalarombehovetavregelförenklingarförföretagensåbehövsfåochenklareglerförföreningar.Annarsriskerarmervärdesskatteredovisningattblistickansomknäckerryggenpåmyran.

År2011varEuropaåretförfrivilligarbetet.Trotsdettavaldekommissionenisittmeddelandeidecemberattheltbortsefråndemångaremissvarensomtoguppfråganomideellaföreningarsrättattslipparedovisamoms.Föreningssverigeharvisatenfantastiskmobiliseringifrågan.Avdetotaltdrygt1700remissvarenpåEU-kommissionensgrönbokommomsdirektivetkom968frånSverige,deflestafrånidrottsföreningar.

KommissionenharocksåbortsettfrånEU-parlamentetsviljeyttring.IoktoberifjolröstadeEU-parlamentetmedbredmajoritet,521rösterav629röstande,förattvarjelandskulleharättattgöraettundantagförjustdetideellaföreningslivet

ViärdjuptbesviknapådenansvarigekommissionärenAlgirdasGediminasŠemetasomvidbesökiskatteutskottetgettintryckavpåverkbarhetochintresseavfrågan.

DetharfunnitsenbredenighetiSverigeomattgåemotEU-kommissionensgrönboksförslagomborttagenföreningsmoms.Fråganärnuomregeringenocksåärbereddattgåvidaretillnästa,högrekonfliktnivå.VimenarattSverigenubörklargörainomEUattdetinteblirnågotnyttmervärdesskattedirektivinomEUförrändetiförslagetfinnsdenundantagsmöjlighetsomSverigeochandraländerefterfrågar.EttenskiltmedlemslandsomSverigekanblockeraenförändringavgällandemomsdirektiveftersomdettadirektivkräverenhällighet.VimåstegöradeteftersombådeansvarigkommissionärŠemetaochkommissionensomhelhetharvisatsigokänsligföropinionsyttringarochovilligatillenmöjligdialog.

Sverigesföreningarochfolkrörelsermåstekunnalitapåattriksdagochregeringorkardrivafråganändainikakletgenomattblockeradetnyamomsdirektivsomärtänktattantasiår.

JENNIENILSSON(S)

riksdagsledamotochviceordförandeiSkatteutskottet

BERITHÖGMAN(S)

riksdagsledamotordförandeiKulturutskottet

LÄSOCKSÅ: EU-kommissionengersigutpåföreningsjakt

LÄSOCKSÅ: EU-avslagförföreningarsmomsfrihet

LÄSOCKSÅ: EUladdarförenhetligmoms

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X