Annons
X
Annons
X

Sverigebehöverkreativsamlingsplatsfördesign

DEBATTDiskussionenomettFormmuseumiStockholmärgammal,menidagstårsnarareettfriståendecentrumpåagendan.Ensådanverksamhetskulledratillsiginnovativamänniskor,skriverIngvarvonMalmborg.

(uppdaterad)

DebattenomettFormmuseumiStockholmharpågåttimeräntjugoår.Nuväckstankenigenochdetärnogrätttid.Utgångspunktenärattvibehöverensamlingsplatsfördesignochalltsomrörsigidemångagränsområdenatilldetta.TrotsattSverigeharbådeenstarkidétraditionsomgårtillbakatillBauhaus,SwedishGraceoch1930-taletochennutidainternationellimagesomdesignnationsaknasettkreativtcentrum.

Tidigarehardettabehovdefinieratssomettmuseumförformgivning;ettmuseummedauditorium,litteratur,bildbibliotekochsamlingar.NärKerstinWickman,tidigareprofessorpåKonstfack,utreddefrågan2002blevslutsatsenattettFormmuseumbordekopplastillNationalmuseum.

LandetsstörstasamlingarfinnspåNationalmuseumochgenomattinordnasidenstatligasfärenfickmantillgångäventillsamlingarnapåNordiskamuséetochModerna.BakomNationalmuseumfinnsenvackersjötomt–fortfarandeheltoutnyttjad.Enungarkitektgjordeenambitiösritningochgräsmattanverkadenyklippt.

Annons
X

DåvarandesocialdemokratiskekulturministernLeifPagrotskyladegrundentillDesignåret2005,menhangavingaextrapengartillevenemangetochvarintebereddattstödjaettFormmuseum.ÄvennuvarandekulturministerLenaAdelsohnLiljerothharklargjortattdetinteblirnågotanslag;dettaienintervjumedhennesomjaggjordeförSkönaHem.

AttbehovetavettkreativtcentrumärstortvisadedenknökfulladebattmedkändainternationelladeltagaresomnyligenhöllspåKonstfack.Sammanfattningenblevattmanmåstebytainriktningochutgångspunkt.FöreningenFormmuseetsvännerharhaftmångastarkaopinionsbildare.OrdförandevarlängedendesignintresseradeprinsessanChristinaochistyrelsensattandrapersonernäramaktochpengar.Mendekomingenstans.

Skälettillriksdagensointresse,frånhögertillvänster,stavasIkea,H&M,Electrolux,Ericsson,Volvo,Sandvik,Lammhults,GudrunSjödénochWhyred.Våravärldsföretagharmångasvenskaformgivareknutnatillsigochinompolitikenansermandärförattdesomilängdengynnasavettdesigncentrumär,jajustdet,storaochsmåföretag.

Enframtidastrategimåstedåvaraattfinansieraverksamhetenutanfördenstatligasfären,medprivatasponsorer.Medolikaeventsskaparmanenmedvetenhetombehovet,bådeavinnehålletochavetttaköverhuvudet.Härifrånkansedanenradhögintressantaevenemangutgå–somStockholmhittillsaldrigupplevt.

Nyckelordenförverksamhetenblir”nutid”och”aktualitet”.LiEdelcoort,stridbarrektorfördesignutbildningeniEindhoveniNederländerna,användebegreppet”contemporary”underKonstfacksdebatten.

Därmedförändrasfokus:frånettmuseummedsamlingartillettfriståendecentrumdärföremål,idéerochdynamiskapersonerlånasin.Påmångaplankanmansedansamarbetameddebefintligamuseerna,världsföretagenochallaandrakraftkällor.Enfotbefinnersigikultursfärenochdenandraidenkreativaindustrin.

FörStockholm–bådestadenochlänet–harensådanverksamhetstorbetydelse.Dendrartillsiginnovativamänniskor,somharstadensomglobalbasochärtrendbildandeistadensutveckling.Denärimageskapandepåettsättsomärsvårtattuppnåmedandrainsatser.Enmedvetenstrategibörvaraattunderenkommandelågkonjunktursamarbetamedolikafastighetsbolagförattfrigöraateljéerochateljéområden.

Vadsomkrävsärocksåattenyngregenerationkliverin.Desomvillägnasigåtdettakanräknamedstarktstödochmycketuppbackning.

IngvarvonMalmborg

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X