Annons
X
Annons
X

SvenskensomblirstenrikpåBritneyshits

SvenskelåtskrivarenChristianKarlsson,32,räknarmedsuccéförBritneySpearsnyaalbumBlackoutsomsläppsimorgon.Låtskrivardelen”Toxic”påvärldsstjärnanstidigarealbumharhittillsdragitincirka60miljonerkronor.

–Denspelasjufortfarandeochkommerförhoppningsvisattförsörjaminabarnbarn,sägerChristianKarlsson.

ChristianKarlssonochPontusWinnberg–ibranschenmerkändaunderartistnamnenBloodshy&Avant-harintebaraBritneySpearssomkund,utankanävenskrytamedlåtaråtJenniferLopez,Madonnaochbrittisk-jamaicanskasångerskanMsDynamite.NärmastefterBritneySpears-albumetkommersvenskarnaslåtskrivartalangeratthöraspåKylieMinoguesnyaalbumsomsläppsnästamånad.

-Viskriverkontraktperlåtochdehäravtalenärväldigtkomplicerade.Ivarjeland–USA,Englandochsåvidare-harjagmycketkostsammaadvokatersomfårskötakontaktenmellanartistensbolagochminmanager,sägerChristianKarlssontillE24.

Annons
X

HurvälsamarbetetmedBritneySpearsbetalatsigkommerattvisasigförstnärmankansummerahurvälskiv-ochfilförsäljningarochframträdandengått.Självaarbetskostnaden,betalningenperproduceradlåttarduon60-70000dollarför,alltsåmotsvarandecirka450000kronorperlåt.MedandraordharsamarbetetmedBritneyochhennesalbumBlackoutinulägetgjortdemöver1,8miljonerkronorrikare.

Sedantillkommerroyalties,envissandeltillupphovsmännen,förnyttjandetavlåten,detvillsägaattdenframförs,spelasellersprids.EttexempelpåsådanaframgångarärlåtenToxicfrån2004,somärBritneyshittillsstörstahitochärhennesmestspeladelåt.Denharhittillsgenereratcirka60miljonerkronorenbartförChristianKarlssonochtvåandralåtskrivare.

ChristianKarlssonverkarunderettegetbolagmenärocksådelägareiMurlynMusicgroupvarsaffärsidéärattkontrakteralåtskrivareochatterbjudaproduktioneriSverigeochinternationellt.Bolagetomsatteförraåret74miljonerkronor,mendåsåldesocksådotterbolagetsförlagskatalog,alltsåavtalmedlåtskrivare,för12,5miljonerdollarelleröver80miljonerkronortillamerikanskaCrosstownSongs.

StockholmarenChristianKarlssonärheltsjälvlärdochharingenannanutbildningängymnasiet.HanochPontusWinnbergupptäcktesgenomhitenAMtoPMsomgjordesförChristinaMilian.ArtisternahanfåruppdragfrånboruteslutandeiUSAellerStorbritannien.

–ViharvårstudiohäriUlriksdalochoftakommerartisternatillden,tillexempelKylieMinoguesenast.Mendetdärattboutomlandsäringetsomjaglockasav,jagärjusvenskochvillboiSverige.

IdetredankritikerrosadealbumetBlackoutsomsläppspåonsdagenharChristianKarlssonochPontusWinnbergskrivitochproduceratPieceofMe,Freakshow,RadarochToySoldier.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X