Annons
X
Annons
X

Svenskakedjorställerkravföregetmärkeskött

Närdetgällerdeegnamärkesvarornaställerdesvenskakedjornakravpåattfodrettillgrisarnainteinnehållergrisdelar.Mennärdethandlaromandramärkenfårkonsumentensjälvhakollpåtillverkaren.

Trotsdetsenasteåretsgrisdebattätersvenskarnagrisköttprecissomvanligt-bådesvensktochdanskt.

Foto: PATRIKLUNDIN/SVD

Avslöjandetomattgrisarmatasmedgrisblodochgrisfettärbaraettiradensenasteåretnärdetgällerförhållandenakringgrisuppfödningen.

InomAxfood,ditHemköpochWillyshör,ställermanänsålängebarakravpågrisfödannärdetgällerdenfläskfilésomsäljsunderAxfoodsegnamärke.Därharmanbestämtattgrisarnaintefårätafodersominnehållergris.

Mennärdetgällerrestenavsortimentetavdansktgrisköttställermanänsålängeingaspecifikakrav.Nuhardockkedjanbörjatundersökavilkamöjligheterdetfinnsattställakravpåfodretävennärdetgällerannatgrisköttsomsäljsibutikerna.

Annons
X

–Viundersökermöjligheternaattställakravpåfodret,menvivetännuintehurvikommerattagera,sägerIngmarKroon,presschefpåAxfood.

OcksåhosIcaställermankravnärdetgällerdeegnavarumärkenaIcaochEuroshopper.Fodretfårinteinnehållanågotanimalisktfettellerblod.Mellan25och30procentavdetgrisköttetärdanskt,restensvenskt.

–Detärivåraegnavarumärkensomvisjälvakantaansvar,sägerJohannaStiernstedt,kvalitetschefpåIca.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  NärdetgällerannatdansktgrisköttfrånDanishCrownsägerJohannaStiernstedtattDanishCrownsjälvaharuppgettattdetgrisfettochblodsomfinnsiköttetär”enmycketbegränsaddel”avfodret.

  PåCoophänvisarmantillursprungsmärkningensomvisarvilketlandköttetkommerifrånochsägerbaraattmanföljerreglerochpraxisirespektiveland.

  Mentrotsrapporteromgrisarsomliggerkvardödaisinastiorpåsvenskagårdarochsomstårsåtättattdebitervarandraisvansarna,fortsättersvenskarnaattätagriskött.

  VarkenAxfood,IcaellerCoopharmärktavnågonminskningiförsäljningenavgriskött,varkensvensktellerdanskt.

  PåCoopsägerdockinformationschefMagnusNelinattefterfråganpåekologisktgrisköttökatrejält.Dockutannågonminskningpåannatgriskött.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: PATRIKLUNDIN/SVD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X