Annons
X
Annons
X

SvD/Sifo:Mstörstaparti–bottenrekordförS

SocialdemokraternafårsittlägstastödblandväljarnasedanSifostartademätningarna1967.Moderaternablirstörstaparti.

Gapetmellanblockenärnuhela5,5procentenheter,visarSvD/Sifo:sjanuarimätning.

Opinionsmätningar

Foto: Grafik:AlexanderRaucher

UtrikesministerMargotWallström(S)portasfrånIsrael,S-MP-regeringenmeddelarattdeninteharföravsiktatterkännaVästsahara.

SpaltmetrarskrivsomsammaWallströmsomkritiserasföratthafåttenlägenhetavKommunal,fackförbundetvarskristvivelsutanstökartilldetförSochstatsministerStefanLöfven.

Socialdemokraternaharintesaknatutmaningardesenastetvåveckorna.

Annons
X

Oavsettvilkaorsakernaär–partietnåridensenastemätningenfrånSvD/Sifonyabottennivåer,medettstödpå23,2procent.Nedgångenfrånidecemberärstatistisktsäkerställdochresultatetligger1,4procentenheterunderpartietstidigarelägstanotering.Ioktoberifjolfickpartiet24,6procentavrösterna,ensiffrasomtangeradedenditintillssämstamätningen,frånHåkanJuholtstidsompartiledare.

–NupratarviinteensomJuholtsiffrorlängre,detkanviglömma.Mentrendenärinteny,Sharhaftstrukturellaproblemlänge,sägerToivoSjörén,chefförSifosopinionsundersökningar,tillSvD.

Sjörénpekarpåattpartietgenerelltsettharsvårtattlockaväljareyngreän50år.JonasHinnfors,professoristatsvetenskapvidGöteborgsuniversitet,förklarardenlångsiktiganedgångenmedatt”Sharhaftsvårtförenavisionmedleveransavstorareformer”.

–TrendendesenastedecenniernaäroroväckandeförSocialdemokraterna,konstaterarhan.

IvilkenutsträckningresultatetiSvD/Sifosjanuarimätninghängersammanmeddesenasteveckornashändelserärsvårtattavgöra.Statsvetenskapenvisarattkriser–”affärer”eller”skandaler”–kanpåverkaopinionenpåkortsikt,menatteffektenbrukaravtaefterentid.

TommyMöller,professoristatsvetenskapvidStockholmsuniversitet,pekarpåattregeringströtthetkanvaraenorsaktillSocialdemokraternaskraftigatapp.Hananserattdetärrelevantattanvändaordetkrisompartietssituation.

HittillshardebattentillstordelkretsatkringhurlängeMiljöpartiet–somtvingatstillstoraeftergifterisinpolitik–orkarsittakvariregeringsställning.MöllerlyfternufråganomSuthållighet:

–Detfinnsentraditionavlojalitetinompartietnärmanäriregering.Ochdetfinnssäkertenförståelsefördetspeciellaparlamentariskalägesområder.Menfråganärhurlängereservoarenavtålamodräcker?Jagskullegissaattdetfinnsenstigandenervositetinomrörelsen,sägerhan.

Foto: Grafik:AlexanderRaucher

NyttijanuarimätningenärattSocialdemokraternafrämsttapparväljaretillModeraterna,attjämföramedhöstendådestoraströmmarnagicktillSverigedemokraterna.

JonasHinnforstrorattdetsenastehalvåretsdebattkringflyktingpolitikenpåkortsiktkanhahaftavgörande–ocholika–betydelseförSochM.EnligthonomharAnnaKinbergBatraspartivaritdetsombästlyckatsknytadenegnapolitikentillmigrationsfrågorna.

–Socialdemokraternaharintelyckatskopplasinatraditionellafrågor,somsysselsättningochvälfärd,tilldendebattsområder.Iställetharmantalatomattstängagränser,vilketinteärtypiskS-politik.

BättrehardetgåttförModeraterna,menarJonasHinnfors:

–KinbergBatrahartalatomdetnyautanförskapet,detförstajobbavdragetochliknande.DethärärsättförMattlänkasinafrågortillmigrationsdebatten.

Moderaternastårförmätningensandrastoraförändring,medensignifikantuppgångom3,5procentenheter,vilketgörpartiettillmätningensstörstapå25,6procent.

OcksåfördensamladeAlliansenärundersökningenenframgång:deborgerligakanglädjasöverettförsprångpå5,5procentenhetertillderödgrönapartierna.

BådeHinnforsochMöllermenarattdethärkankommaattpåverkahurpartiernaagerarframöver.

–Klartärattdesomvillutvecklaallianssamarbetettill2018fårrågiryggen,sägerTommyMöller.

IngaandrapartiernoterarsignifikantaförändringariSvD/Sifosmätning.Kristdemokraternafår4,4procentochliggeröverriksdagsspärren.Vänsterpartietlandarpå8,1procent,enklaruppgångjämförtmedvalresultatetpå5,7procent.

Annons
Foto: Grafik:AlexanderRaucher Bild 1 av 3
Bild 2 av 3
Foto: Grafik:AlexanderRaucher Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X