Annons
X
Annons
X
Kultur
Recension

Svårtattslitasigtrotsklyschorna

Betyg: 5 av 6

Om”Worldofwarcraft”ärGoliatär”Guildwars”Davidionlinerollspelssammanhang.”Guildwars”ärliteförbisettochkanskemestkäntförattintehaanväntsigavnågonmånatligbetalningsmodell,utanbehöverliksomvanligaspelbaraköpasengång.

Uppföljaren”Guildwars2”följersammaspår,menblirförhoppningsvisberömtavenheltannananledning.Detärnämligendetmestintuitivaochunderhållandeonlinerollspeletjustnu.Dennavirtuellaskådeplatsärettfantasyuniversummedorganiskadjungler,mäktigabergskedjorochslemmigaträskmarker.

Härstårfemfolkslagicentrum,medskildaförutsättningarochproblem.Deresligavikingatypernanjuteravjaktochalemedandedrömmeromattslånedenuråldrigisdrake.Deengångprominentamänniskornafåråsinsidaslitahårtförsittlevebrödeftermångakrigshärjadeår,medandetalvlikaträdfolketslitsavinternapolitiskakonflikter.

Annons
X

Ävenomessensenavonlinerollspelärattspelamedandramänniskor,ärdetinteennödvändighetförattbliunderhållenhär.Hjältenmanskaparharsinegenintrig,bakgrundshistoriaochmålsättningarattuppfylla.Demedföljandestorysekvensernaochdialogernaärförvissopåsinhöjdkarikatyriska,mendefinnsändådärsomettslagssagoramverkförattmotiveramig.

Detberordelvispåattdeocksågerenbelöningiformavfärdighetspoäng,någotsom”Guildwars2”generelltärgeneröstmed.Spelethandlarinteomattförbättrasinkaraktärgenomattenbartslåssmotmonster–ävenommangördetockså–utanbelönarallamöjligahandlingar.Attuppdragenvarierarmellanattexempelvissamlaråvarorinaturen,hjälpabyborellerattutforskadenvidsträcktavärlden,görattmininteraktionmedvärldenkännskonstantomväxlande.Attjagsamtidigtblirbefriadfrånrepetitivtmonsterjagandeochbelönadävenförroligasmåsakergördetsvårtattslitasigfrånskärmen.

Denuttjatadefantasyinramningenharförståssinaproblem.Denåterkommandedrakintrigen,dethögtravandetilltaletellerdenskrattretandeavsaknadenavvettigaklädesplaggförkvinnligakaraktärerärbaranågraexempel.Sådanaretligamomentsynsocksåhär.Meninomgenrensramarförförändringhar”Guildwars2”rörtomblandgenrensstagnerandekonventioner.

Speletkombinerarpåettbriljantsätttajt,intuitivochlätthanterligspelmekanikmedenljuvligfrihetskänslaochettavväpnanderoligtbelöningssystem.Utvecklarnabalanserarmästerligtmellanattskapadenvidsträcktaöppenhetsomonlinerollspelkräver,ochsamtidigtförtätavärldenförattdenskakännaslevandeochbefolkad.Detgördethärtilldetmestelegantaochdynamiskaonlinerollspelethittills.Guildwars2harenvärldsomjagvillstannai.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X