Annons
X
Annons
X

”SvårareförKDattsittastillibåten”

GöranHägglundvaldeattkommenteraModeraternasutspelomenredanplaneradtillsynsmyndighetpåTwitter.Atthändelsenfårsåstoruppmärksamhetberorpåintressetföralliansensframtid,menardestatsvetareSvDpratatmed.”Nuväntarallapåattdetskakommaenförändring”,sägerPeterEsiasson,forskarepåStatsvetenskapligainstitutionenvidGöteborgsuniversitet.

ModeraternaspartisekreterareKentPerssonlanseradeettförslagomennytillsynsmyndighetföräldeomsorgen.Problemetvarbaraattensådanmyndighet redanhållerpåattsättassamman.DåreageradeKristdemokraternaspartiledareGöranHägglund–påTwitter.

”Självfunderarjagpåattpresenteraenidésomjagkallarjobbskatteavdrag...”PeterEsiasson,forskarepåStatsvetenskapligainstitutionenvidGöteborgsuniversitet,serreaktionernapåHägglundskommentarsomettteckenpådetintressesomfinnskringsamarbetetmellandeborgerligapartierna.

–Detärenaståendeattpartiernalyckatshållaihopsåhärlänge.Nuväntarallapåattdetskakommaenförändring,sägerhan.

Annons
X

KDharfåttlågtväljarstödidesenasteopinionsundersökningarna,somiStatistiskacentralbyrånspartisympatiundersökningimajdåKDfick3,7procent.

–Dethärärenmarkeringomattmanintebaratigerstill.Detärlättareattvaraöverseendeommanärettstarktparti.FörKDärdetsvårareattsittastillibåten.Devillhaäraförsådanahärsaker,ävenomdetutifrånsettäravganskalitenbetydelsevemsomharansvaretförenutredning.Detärlångsammaprocessersomändrarbildenavpartiernahosmedborgarna.Detärvärreföropinionenomdefortsätterattbråka,sägerPeterEsiasson.

HantrorattuppmärksamhetenkringuttalandetomdennyatillsynsmyndighetenärvärreförModeraternaochpartisekreterareKentPersson.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Moderaternaharhaftenpartisekreteraresomavgåttefterenradtveksammauttalanden.Närdetnukommerenersättaresåmåstehanvaraklanderfri.HansmanöverutrymmeärmindreänomArkelstenintehadefunnits,sägerPeterEsiasson.

  MikaelGilljam,ävenhanforskarevidGöteborgsuniversitet,trorattdetfortfarandefinnsenosäkerhetiatttolkapolitikersuttalandenisocialamedier.

  –Jagtyckerattdethärvarganskafyndigtsagt.DetärvälsnarareettsundhetsteckenattinteKDblevargareändeblevöverModeraternasutspel.

  GöranHägglundharavböjtattkommenterasinatweetsmentwittradesenareunderdagen:”Dethärmedattnyprofilbild&skämtsamkommentartillalliansvännergermeruppmärksamhetänstoravälfärdsreformer...”

  PådennyaprofilbildenbärGöranHägglundmörkasolglasögonochsesmedhårdminrättatillenlitenmicksomsitterintillkinden.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X