Annons
X
Annons
X

Styckadmanfinnsinteiregister

DenmansomhittadesnedgrävdochstyckadienkoloniträdgårdinordöstraMalmöförraveckanfinnsvarkenmedibrottsregistretelleriMigrationsverketsregister.

Av TT

UnderhelgenharSkånepolisenstekniskarotelarbetatmedattköradenmördademannensfingeravtryckmotRikspolisstyrelsenscentralregisterochMigrationsverketsregister.Mensökandetharvaritresultatlöst.

Ifredagslyckadespolisenfåframfingeravtryckgenomattgöraavgjutningaravtvåavdenavlidnesfingrar.Förhoppningarfannsdåomettgenombrottiutredningen.

–Defingeravtryckvilyckatssäkraärmycketbra.Detäringentvekanomattdetgårattidentifierautifråndem.Mennuharsökandetpågåttsålängeattmankanfastslåattmannensfingeravtryckheltenkeltintefinnsmediregisterna,sägerKjellHenriksson,chefförSkånepolisenstekniskarotel.

Annons
X

Ytterligareensökningkommerattgörasiettregistersominnehållertandstatuspåförsvunnapersonerilandet.

–VikommernuattkontaktaInterpolförattfåhjälpattkörafingeravtryckeniinternationellaregister.Iövrigtfortsätterspaningsarbetet,sägerSkånepolisensinformationsdirektörLarsFörstell.

Detvaritisdagsiförraveckansomennyblivenkoloniägarehittadedennedgrävdakroppen.Ägarenhadenågotfelpåsittavloppochbörjadegrävapåtomten.Underarbetetstöttehanpåenplastsäcksominnehöllenmänniskofot.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Polisenhittadesenareytterligareennedgrävdplastsäcksominnehöllflerkroppsdelar.Enligtpolisenharkroppenlegatnedgrävdminstettår.Dendödetrosvaramellan20och45årgammal.Styckningenhar,enligtpolisen,utförtspåettprofessionelltsätt.

  MalmöTT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X