Annons
X
Annons
X

Strömskapartotalbegreppsförvirring

SLUTREPLIK|FEMINISM

Villeallasåskullevihaftettjämställtsamhälleförlängesedan. GudrunSchyman

GrundfeletiPärStrömsresonemangomfeministiskamyteräratthaninteförstått,ellervillförstå,vadfeminismär.Handefinierarfeminismsom”attståpåkvinnorssida”.Följdriktigtfinnsdetdåockså”maskulister”,detvillsägadesomstårpåmänssida.Självtitulerarhansig”jämställdist”,vilketskauttydassomatthanvillattkvinnorochmänskahasammarättigheterochskyldigheter.

Begreppsförvirringenärtotalochdetärdetsomgördetomöjligtattsakligtargumentera.Jagskaändåförsökaredautbegreppen.

Annons
X

Attvarafeministäringenåsikt.Dethandlarintehelleromattställasigpånågonssida.Attvarafeministäratttaställningiengrundläggandesamhällspolitiskmaktkonfliktsomigrundenhandlarommänskligarättigheter.Detgörmanmedhuvudet,intemedvadmanharmellanbenen.

Allakvinnorärintefeministerochallafeministerärintekvinnor.Ställningstagandetbaserarsigpåenmaktanalysavsamhället,därutgångspunktenärkön.Den(feministiska)analysenärnödvändigattgöraomviskaförståvarfördetserutsomdetgör,detvillsägavarförviinteharuppnåttjämställdhet,trotsattiprincipallaofficielltanslutersigtillmålet.Denanalysenärocksånödvändigförattviskaförståvadsombehövergöras,detvillsägahurviskakunnaförändranuvarandemaktförhållandena.Attvarafeministäralltsåattinnehaenkunskapochmedvetenhetomhurmaktförhållandenaisamhälletserut,baseradpåenanalysutifrånkönmenintegreradmedenkunskapomhurkönsamverkarmedstrukturerbaseradepåklass,etnicitet,sexualitet,ochfunktionalitet.Tilldettakommerviljanattförändra.Attvarafeministäralltsåattocksåvaraaktivist.

Jämställdhetärettsamhällspolitisktmål,ingetman(somperson)kanvara.Jämställdhetinnebärattkvinnorochmänskahasammamaktattformasamhälletochsinaegnaliv.(Seregeringensmålförjämställdhet här).Detbetyderblandannat:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •Enjämnfördelningavmaktochinflytande.Kvinnorochmänskahasammarättochmöjlighetattvaraaktivamedborgareochattformavillkorenförbeslutsfattandet.

  •Ekonomiskjämställdhet.Kvinnorochmänskahasammamöjligheterochvillkorifrågaomutbildningochbetaltarbetesomgerekonomisksjälvständighetlivetut.

  •Jämnfördelningavdetobetaldahem-ochomsorgsarbetet.Kvinnorochmänskatasammaansvarförhemarbetetochhamöjligheterattgeochfåomsorgpålikavillkor.

  •Mänsvåldmotkvinnorskaupphöra.Kvinnorochmän,flickorochpojkar,skahasammarättochmöjlighettillkroppsligintegritet.

  Attdehärpolitiskamålenöverhuvudtagetfinnsärettresultatavattforskning,faktaochdokumentationharvisatattviinteharsammavillkormellangruppenmänochgruppenkvinnor.Detfinnsettmaktmönster(enstruktur)därgruppenmänharmermaktpåkvinnorsbekostnad.Könsstereotypaförväntningarfårkonsekvenserförbådekvinnorochmän.Ifråganomföräldraskapetärdettydligt,bådeilagstiftningochipraxis.Attstärkamannenspositionsomförälderärdärförensjälvklaruppgiftförenfeminist.Enindividualiseringavföräldraförsäkringenärettkonkretstegsomskullefåstorapositivaeffekter,bådeförlagstiftningochpålönerna,detvillsägabådeförkvinnorochmän.

  Strömefterlyserminakällor.FaktakringvåldetfinnsblandannatpåBrottsförebyggandeRådetshemsida, www.bra.se.FaktakringlönerfinnsblandannatsammanställtidenrapportsomFeministisktinitiativladeframden8marsiår( www.feministisktinitiativ.se)ochdärunderlagetärhämtatbådefrånKonjunkturinstitutetochStatistiskaCentralbyrån.Därfinnsocksådenutmärktautgåvan”LathundförJämställdhet”mensamladeuppgifterkringjämställdhetspolitikensflestaområdenochenhistorikfrån70-taletochframtillnu( www.scb.se).

  Alltså–förattnåjämställdhetipraktikenmåstevisynliggöraocharbetamotdendiskrimineringocholikabehandlingsomfinnsidag,bådeavkvinnorochmän.Ivilkenmånviharnärmatossmålet,ettsamhälledärviharlikamycketmakt,oavsettkön,kanviutläsaavfakta,statistikochforskning.Konstigareänsåärdetfaktisktinte.

  Problemetärattallafaktisktintevillförändra.Förmigärdetuppenbart.Villeallasåskullevihaftettjämställtsamhälleförlängesedan.Detärjufaktisktinteteknisktsvårtatttillexempelsättalönutifrånutbildningocherfarenheter.Detsvåraärattundanröjaalladekönsbaseradefördomarsomstårivägenochdetsvåraärattfåfleratterkännaattdetfaktisktfinnsmotstånd.DetisärklassmestförvirradeuttrycketfördetmotståndetstårPärStrömför.

  GUDRUNSCHYMAN

  Feministisktinitiativ

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X