Annons
X
Annons
X
Världen
Kommentar

Gunilla von Hall: StormakternasSyrienplanförbraförattvarasann

Kriget i Syrien

SlutpåvåldetiSyrienochhumanitärhjälptillenhalvmiljonbelägradesyrier,följtavnyafredssamtaliGenève.StormakternasbeslutnattentillfredagiMünchenlåteralltförbraförattvarasant–vilketdetocksåär.Detfinnshundraskälattvaraskeptisk.

Foto: VadimSavitsky/AP

GENÈVEEldupphöriSyrienskainförasochdenhumanitärahjälpenöka.DetkomstormakternaistödgruppenförSyrienöverensomiMünchenundernattentillfredagen.

Underkommandeveckaskavåldetsuccessivtupphöraochtonvismedmatochmedicinerforslasframtillnödlidande,enligtöverenskommelsenmellan17länder.DetkanskapaförutsättningarförattåterupptafredssamtalensomkollapsadeiGenèveförenveckasedan.

SärskiltakutärdettadåAlepposnartbaraärblodigtgrusochhundratusentalsdesperataflyktingarbankarpåTurkietsstängdadörr.

Annons
X

Mankansedettamedpositivaögon.DetärenmarkantframgångatttungviktarnaUSAochRysslandtillsammansmedblandannatnyckelspelarnaSaudiarabien,TurkietochIrankommitöverensomattstoppavåldsspiraleniSyrien.SärskiltakutärdettadåAlepposnartbaraärblodigtgrusochhundratusentalsdesperataflyktingarbankarpåTurkietsstängdadörr.

DetärbramedenstorpolitiskviljaattslutaslåssochgemänniskormatsåattinteännuflersvälterihjäliSyriensbelägradestäder.DetärlovandeomdetledertillattparternakanpratafrediGenève.

DetärocksåuppmuntrandeattmanförförstagångensedankrigetbörjadeiSyriennuformelltkommitöverensomenpausistriderna.Omnödhjälpsplanengårilåsärdetocksåförstagångenensamordnadhumanitärinsatsgörs.StormakternaverkarhainsettattmanstårinförhelvetesportenochnuärsistachansenattvändaomiSyrien.

SaifAlDawladistriktetiAleppo,Syrien. Foto: ManuBrabo/AP

Mentasedanframförstoringsglaset.DenfottadeklarationeniMünchenharmängdermedoskarpakanter.

FördetförstaärvarkenterrorgruppernaIslamiskastatenelleral-QaidasNusrafrontenmedpåöverenskommelsen.DekontrollerarupptillentredjedelavSyrien–ochlärfortsättasittfrenetiskakrigandeutanatttahänsyntillnågotMünchenprat.HurskaFNvågaforslainnödhjälpiområdendärdessaterrorgrupperfinnsbakomhörnet?SärskiltvåghalsigtblirdetiområdendärNusrafrontenstridertillsammansmedrebellgruppersomomfattasaveldupphöret.

IntehellerdensyriskaregeringenhargettsittformellastödtillMünchenuppgörelsen.

FördetandrainsisterarRysslandattmantänkerfortsättabomba"terrorister"iAleppo.DeryskabombernahardockhittillsfallitlikamycketpårebellernamedsannoliktsyfteattstöttaAssadregimenochdessstyrkor.DetärmöjligtattRysslandfortsätterbombarebellerochcivilaiAleppoundertäckmantelattmanbarabombarterrorister.Siktetärsannoliktinställtpåattstärkaregimenspositioninförframtidafredssamtal.

FördettredjekomFN:ssäkerhetsrådredanidecemberöverensomsammasakmanenatsomiMünchen.Vapenvilaochnödhjälptillbelägradestäderföljtavfredssamtalfinnsisvartpåvittidenomtaladeresolutionen2254.Dettaharinteuppfyllts,såvarförskavitroattdetfungerardennagång?

DessutomfinnsproblemetmedradikaliseradislamismkvariSyrienutanattnågontyckshaettbotemedel.

MenvikanbarahoppasochtropåMünchenavtalet.MedtvåhängivnaarbetsgrupperleddaavUSAochRysslandsomnuskaorganiseraeldupphörsamtnödhjälpfinnschansentillenvändpunkt.DåkankanskeFN-medlarenStaffandeMisturavågakallatillnyafredssamtaliGenève.

Annons
Foto: VadimSavitsky/AP Bild 1 av 2

SaifAlDawladistriktetiAleppo,Syrien.

Foto: ManuBrabo/AP Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X