Annons
X
Annons
X

StorägareförlorarjättebeloppiActiveBiotech

EfterbeskedomenavbrutenmedicinskstudiefickActiveBiotechsaktieägareenrejälkalldusch.Aktienföllsommestmed45procentpåmåndagenochkostadesnittägarentiotusentalskronor.MenstörstbakslagfickstorägarenMatsArnhög,varsinnehavsommestgickbackmedöver140miljonerkronor.

Foto: MalinHoelstad

BioteknikbolagetActiveBiotechfickentuffinledningpå2016.Vid14-tidenpåmåndagenhandelsstoppadesaktienpåStockholmsbörsenefterattbolagetmeddelatomavbrutnamedicinskastudierförbehandlingavsjukdomenMS.Närhandelnåterupptogsklockan15.30,rasadeaktiensommestmed45procent.Vidstängninghadeaktienfallit29procenttill9,7kronor.

ActiveBiotechskraftiganedställsattestoraspårhosmindreplacerare.Underdagenska1150kunderisnitthaförloratöver32000kronorpåsittaktieinnehavibolaget,uppgerNordnetssparekonomJoakimBornoldförSvDNäringsliv.Dessutomskasnittägarenhatappatettaktieägarvärdepå70procent,räknatutifråndengenomsnittligatidensomplacerarenharägtaktien.

–Marknadenharhaftenormaförväntningarpåaktien.Attdeavbryterstudienärförståsväldigt,väldigtnegativt.Detsynsinteminstihandelndärbioteknikbolagetharfåttseettriktigtstortbakslag,sägerBornoldochfortsätter:

Annons
X

–Dethärärentypavförhoppningsbolagdärmansätterstorthopptillvadexempelvisenskildamedicinerochpreparatsomskagenererastoraintäkteriframtiden.Närdenhärtypavbakslagskeribolagetfårman–ochbörmanha–enrejältnedgångpåbörsen,sägerhan.

BörsfalletsattedockstörstspårhosstorägarenochbolagetsordförandeMatsArnhög.EnligtHoldingsaktieägarförteckningägerArnhögdrygt23miljoneraktier,motsvarande26procentavtotaltantalaktier,viabolagetMGAHolding.

SommesttappadeArnhögsinnehavdrygt148miljonerkronorivärde,baseratpåaktievärdetfrånStockholmsbörsensenastehandelsdagden30december.Vidmåndagsstängningenuppgickvärdeförlustentillöver95miljonerkronor.

ActiveBiotechsnäststörstaägare,Nordstjernan,somkontrollerasavfamiljenAx:sonJohnson,sågsittinnehavminskamedcirka50miljonerkronorivärdemedandentredjestörstaägarenDuba/Investor,inomWallenbergsfären,tappadenära30miljonerkronor.

ActiveBiotechsaktiehartappatrejältivärdesedan2011dåprisetlågpåöver150kronor.Bioteknik-aktienkundeävenunderapril2015seettkraftigtraspå57procent,efterattbolagetbeslutadeattlägganedallforskningkringettnyttmedelmotprostatacancer.NågotsomävendåslutadeikraftigamiljonrasförstorägarnaArnhög,WallenbergochAx:sonJohnson.

SvDNäringslivharundermåndagensöktMatsArnhögförenkommentar.

Annons
Foto: MalinHoelstad Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X