Annons
X
Annons
X

Storrazziamotfildelare

PolisenslogpåtisdagentillmotmisstänktafildelarepåfleraplatseriSverige.EnligtåklagareFredrikIngbladrördetsigompersonersomspriditmellan9000och17000musikfilerviaensåkalladDC-hub.

PolisengjordeundertisdagsförmiddagentillslagpåfemolikaplatseriSverige.TrepersonerirespektiveUpplandsVäsby,HandensöderomStockholmochiDockstaiÅngermanlandtogsintillförhörochdelgavsmisstankeombrott.EnligtTTanhöllsen28-årigmanfrånGöteborgunderdagenmensläpptesefterförhör.Misstankenrörolagligfildelningochbrottmotupphovsrätten.

ÅklagareFredrikIngbladsägertillSvD.seattpersonernaanvänttvåsåkalladeDC-hubbarförattläggauppmellan9000och17000musikfiler.Vidrazziornatogsfleradatoreribeslag.

–Någraavpersonernaharerkänt,sägerFredrikIngblad.

Annons
X

Informationenomtillslagenärfortfarandeknapphändig,menenligtFredrikIngbladväntasfleruppgiftersenareieftermiddag.Vidlunchtidkundehanintesägavartillslagenägtrumelleromflerapersonerskatasintillförhör.

BakomanmälanstårskivbolagensintresseorganisationIfpi,uppgerderasvdLarsGustafssonförSvD.se.Organisationenhargjortettflertalpolisanmälningarmotpersonersomfildelar.

–Vihargjortettantalanmälningarochnubörjardetäntligenhändasakerhospolisochåklagare,sägerhantillSvD.seochfortsätter:

–Denhärgångenharmanintebaragåttefterdesomdriverhubbarna,utanocksåkunderhosdem.

MagnusMårtensson,juristpåIfpi,vetinteexakthurmångahubbarsomanmältsmenuppskattarattdetrörsigomrunt40-50stycken.

EnligtjuristenärDC-hub,tillsammansmedbittorrent,denvanligastetypenavfildelningsnätverkiSverige.

–Ommanskaförklaradetväldigtenkeltsåfungerarenhubungefärsomentelefonväxel.VillmantillexempelhalåtenLikeaVirginmedMadonnasåskickarmanenförfrågantillhubben.Förfråganskickasdärifrånvidaretillallaandrasomäruppkopplade,sägerhan.

FöratttaredapåomenDC-hubspriderolagligtmaterialkopplarIfpiuppsigmothubbenochtarredapådessip-adress.

–Vianvändersedanhubbenetttagförattvarasäkrapåattdetverkligenspridsolagligtmaterial,sägerMagnusMårtensson.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X